14/07/2024

PREDSTAVNICI ČLANICA UREDA ZA KOORDINACIJU BOŠNJAČKIH VIJEĆA U TRODNEVNOM POSJETU UNSKO-SANSKOM KANTONU: Očuvanje identiteta Bošnjaka je prioritet svih prioriteta

Objavljeno: 05-07-2024 | 09:14

PREDSTAVNICI ČLANICA UREDA ZA KOORDINACIJU BOŠNJAČKIH VIJEĆA U TRODNEVNOM POSJETU UNSKO-SANSKOM KANTONU: Očuvanje identiteta Bošnjaka je prioritet svih prioriteta

Unsko-sanski kanton je od 27. do 30. juna ove godine bio domaćin predstavni­cima članica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća. U petak, 28. juna u Bihaću je organiziran susret gostiju sa predstavnicima Vlade Unsko-sanskog kantona, Nijazom Hušićem, premi­jerom USK-a i Denisom Osma­nkićem, ministrom obrazovanja, nau­ke, kulture i sporta u Vladi USK-a.
Premijer Hušić je pozdravio goste i poželio im ugodan boravak u Unsko-sanskom kantonu. Ovom prilikom gosti su ukratko prezentirali stanje i aktivnosti bošnjačkih vijeća iz zemalja iz kojih dolaze.
Članice Ureda za koordinaciju čine: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (BiH), Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, Bošnja­čko vijeće u Crnoj Gori, Koordi­nacija bošnjačkih županijskih vijeća, manjinskih bošnjačkih zajednica i Vijeća Grada Zagreba u Hrvatskoj, Bošnjačko nacionalno vijeće Sjeve­rne Makedonije, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (SAD i Kanada), Bošnjački kulturni savez Slovenije i bošnjački predstavnici u Konsu­ltativnom vijeću zajednica pri kabinetu predsjednice Kosova.

Javne tribine održane u Bihaću i Cazinu
Nakon prijema u Vladi Unsko-sanskog kantona, organiziran je i posjet Univerzitetu u Bihaću te susret sa rukovodstvom Grada Bihaća.
Vijeće Kongresa bošnjačkih inte­lektualaca BiH istog dana u Muzeju AVNOJ-a organiziralo je javnu tribinu pod nazivom „Uloga i značaj bošnjačkih vijeća u ostvarivanju temeljnih identitetskih pita­nja i statusa Bošnjaka u državama regiona“.
Na samom početku prisutnima su se obratili Nijaz Hušić, premijer USK, Denis Osmankić, ministar obrazovanja u Vladi USK i Vildana Pečenković, predsjednica Regiona­lnog odbora Vijeća Kongresa bo­šnja­čkih intelektualaca Bosa­nske Krajine. Moderator ovog do­ga­đaja je bio Emir Zlatar, generalni sekretar VKBI i izvršni sekretar Ureda za koordinaciju.
Uvodničari su bili: Suljo Musta­fić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, emeritus prof.dr. Kasim Trnka, zamjenik predsje­dnika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca BiH, Misala Prame­nković, predsjednica Bošnjačkog nacinalnog vijeća u Srbiji, Dževad Hot, predsjednik Bošnjačkog na­cio­nalnog vijeća Sjeverne Makedo­nije, Edin Safić, potpredsjednik Koordinacije bošnjačkih župa­nijskih vijeća i Vijeća Grada Zagre­ba u Hrvatskoj, Fahir Gutić, po­tpre­dsjednik Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije i Dževahira Kolje­nović, bošnjačka članica u Konsu­ltativnom vijeću zajednica Kosova.
U subotu, 29. juna u Cazinu je održana 15. sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća. Organiziran je i susret sa grado­načelnikom Nerminom Ogreše­vićem. U večernjim satima, u sali Ku­ltu­rnog centra, organizirana je javna tribina pod nazivom „Uloga i značaj bošnjačkih vijeća u ostvarivanju temeljnih identitetskih pitanja i statusa Bošnjaka u državama regiona“.
Kako je istaknuto, bošnjačka nacionalna vijeća država regiona od 2017. godine formalno sarađuju kroz Koordinaciju bošnjačkih nacio­nalnih vijeća. Osim država regiona Koordinaciji se priključilo i Bošnja­čko nacionalno vijeće Sjeverne Ame­rike. Šta su osnovni ciljevi djelovanja Koordinacije, pojašnjava pre­dsjednik bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i predsjedavajući Koordinacije svih bošnjačkih vijeća iz država regiona Suljo Mustafić.

Zaštita identiteta i statusa Bošnjaka u regionu glavna je zadaća bošnjačkih nacionalnih vijeća
Ta koordinacija je nešto što pokušava naći zajednički sadržilac za sve Bošnjake u regionu i naravno kroz odnose sa Bosnom i He­rce­go­vinom, kao državom mati­čnog naroda usmjeravati na neki način te identitetske politike, jer mi drugo i ne možemo, u ovim drža­vama u kojima Bošnjaci žive. Bo­šnja­ci u Crnoj Gori su u različitim političkim strankama, nezavisni su intelektualci, djeluju u nevladinom sektoru, bave se ljudskim pravima i slično, a svrha postojanja Bošnja­čkog nacionalnog vijeća Crne Gore je da se bavi zaštitom identiteta Bo­šnjaka, istakao je Mustafić.
Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji osnovano je 1991. godine, tada kao Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka, a od 2003. godine ono funkcionira kao Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji.
Dr. Misala Pramenković, pre­dsje­dnica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije smatra da je pravni okvir dosta dobar međutim implementacija na terenu je nešto što uvijek zakaže.
Stalno ukazujemo na potrebu unaprjeđenja statusa Bošnjaka. U Sandžaku je kompletno obrazovanje na bosanskom jeziku od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja, što je zasluga djelova­nja Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije. Ovom prilikom bih pohva­lila osnivanje Koordinacije bošnja­čkih nacionalnih vijeća u državama regiona, prije svega zbog potrebe Bošnjaka iz zemalja regiona da imaju institucionalni vid saradnje i uvezivanja sa maticom Bosnom i Hercegovinom, naglasila je dr. Misala Pramenković.
Sa mišljenjem da je u očuvanju identiteta jednog naroda posebno važno formalno obrazovanje, slaže se i zamjenik predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) u BiH Kasim Trnka, profesor ustavnog prava.

Podrška Vlade USK svim aktivnostima
Niz je zajedničkih pitanja koja treba da rješavamo i pitanja koja se naročito tiču očuvanja identiteta Bošnjaka, dakle njihovog jezika, kulture, historije, školskih programa, da nove generacije imaju jasnu predstavu o tome ko su Bošnjaci, kakva je njihova historija, da je to nacija koja ima svoje i kulturne, naučne i svake druge vrijednosti. Pomažemo jedni drugima da se u svojim zemljama izbore za što bolji status. Naravno drukčiji je položaj Bošnjaka u Bosni i Herce­govini, koji su konstitutivni narod, koji učestvuju u organima vlasti, za razliku od položaja Bošnjaka u drugim državama, gdje je to različito, naglasio je profesor Trnka.

Zadovoljstvo posjetom predsta­vnika bošnjačkih naciona­lnih vijeća država regiona i VKBI, izrazio je i Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Pratimo rad ovog Vijeća, pratimo sve njihove inicijative i sve što rade na promociji bošnjaštva u Bosni i Hercegovini, regionu i šire. Danas imamo priliku upoznati se kako žive Bošnjaci u regionu, kakav je njihov status u svim državama eks Jugoslavije i mogu reći da sam prvi put čuo određene stvari i određena statusna pitanja kako i na koji način su regulisana u određenim državama kada su u pitanju Bošnjaci. Mi smo ovdje danas nedvojbeno, kao kanton u kojem živi 90 posto Bo­šnjaka, dali podršku svemu onom što ovi ljudi rade i naravno stavili se na raspolaganje na promociji zajedni­čkih vrijednosti bošnjačkog naroda, poručio je premijer Hušić.
N. Piralić

Objavio: usn krajina