14/07/2024

RASPISAN KONKURS ZA UPIS STUDENATA PRVE GODINE I, II i III CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U BIHAĆU: Na I godinu I ciklusa studija planiran upis 328 redovnih i 35 vanrednih studenata

Objavljeno: 27-06-2024 | 08:20

RASPISAN KONKURS ZA UPIS STUDENATA PRVE GODINE I, II i III CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U BIHAĆU: Na I godinu I ciklusa studija planiran upis 328 redovnih i 35 vanrednih studenata

PIŠE: N. Piralić

Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i Odluci Vlade USK raspi­san je Ko­nkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I,II I III ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2024/25. godini. Ko­nkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2024/25. godini traje od 19. juna do 5. jula ove godine (prvi prijavni rok), a drugi prijavni rok je planiran u periodu od 15. jula do 13. septembra ove godine.
Preliminarna lista kandidata za prvi prijavni rok bit će objavljena najkasnije do 8. jula 2024., dok će za drugi upisni rok biti objavljena do 16.septembra ove godine. Važno za istaći je da se kandidati mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska pro­gra­ma na Univerzitetu u Bihaću.

Konkurs za upis još traje
Prema Konkursu za upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2024/25. godini Pedagoški fakultet je planirao upis na pet odsjeka i to na Odsjeku za jezike i književnost (bosanski jezik i književnost, engle­ski jezik i knjiže­vnost i njemački jezik i književnost) ukupno 10 redo­vnih studenata. Na Odsjeku za primarni odgoj i obrazovanjje (predškolski odgoj, razredna nastava) u planu je upis 10 redovnih stu­de­nata, na Odsjeku za predmetnu nastavu (matematika i fizika, matematika I informatika i info­rmatika i tehnička kultura) 10 redo­vnih studenata, Umjetničko-nasta­vnički odsjek (likovna kultura, mu­zi­čka kultura) 10 redovnih studenata, a na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport 15 redovnih studenata. Uku­pno je dakle planiran upis 55 redo­vnih studenata.
Tehnički fakultet u akademskoj 2024/25. godini planira upisati ukupno 86 studenata na I godinu I ci­klu­sa studija i to: Mašinski odsjek 20 redovnih i tri vanredna, Građe­vinski odsjek 15 redovnih i dva va­nredna, Elektrotehnički odsjek 30 re­do­vnih i pet vanrednih i na Teksti­lnom odsjeku 10 redovnih i jedan vanredni student. Dakle ukupno 75 redovnih i 11 vanrednih stu­de­nata na svim odsjecima Tehničkog faku­lteta u Bihaću.
Biotehnički fakultet ima u planu upisati 30 redovnih studenata na I godinu I ciklusa, po deset na sva­kom od tri odsjeka: Poljopri­vredni (Opći), Zaštita okoliša (Inženje­restvo i zaštita okoliša) i Prehra­mbeni odsjek (Preh. teh. Nutricioni­zam).
Pravni fakultet planira upis uku­pno 27 studenata I godine I ciklusa studija, od čega 20 redovnih i sedam vanrednih.
Na dva odsjeka Ekonomskog fakulteta na I godinu I ciklusa u akademskoj 2024/25. godini planiran je upis 60 studenata. Na Aka­de­­mski studijski program poslovne ekonomije 30 redovnih i pet vanre­dnih studenata, a na Stručni studijski program poslovne ekonomije 20 redovnih i pet vanrednih studenata.
Na dva odsjeka Fakulteta zdra­vstvenih studija planiran je upis ukupno 59 studenata I godine I ciklusa studija i to: Odsjek sestrinstvo (sestrinstvo 20 redovnih i dva vanre­dna i fizikalna terapija 23 redovna i dva vanredna). Na Odsjeku sanitarno inženjerstvo planiran je upis 10 redovnih i dva vanredna studenta.
Islamski pedagoški fakultet planira upis 25 redovnih studenata I godine I ciklusa studija u nare­dnoj akademskoj godini I to: Isla­mska vjeronauka 10 redovnih i Socijalna pedagogija i duhovna skrb 15 redo­vnih studenata.
Na Interdiscilinarni studijski program: Šumarstvo i drvna industrija paniran je upis 10 redovnih i jedan vanredni student. Biologija i hemija 10 redovnih studenata.

Vlast nema odgovor kako zaustaviti masovno iseljavanje građana
Ukupno na I (prvoj) godini I (prvog) ciklusa studija na svih sedam fakulteta Univerziteta u Bihaću pla­niran je upis 363 studenta od kojih 328 redovnih i 35 vanrednih.
Kako je naglašeno u upisne kvote ne ulaze vanredni studenti. Uni­­ve­rzitet može upisati neogra­ničen broj vanrednih studenata.
Kada je u pitanju upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija za akademsku 2024/25. godinu, planiran je upis ukupno 127 studenata. Biotehnički fakultet ukupno 35 studenata na pet odsjeka, Pravni fakultet 7, Tehnički fakultet 15, Ekonomski 14, Islamski pedagoški fakultet 14, Pedagoški fakultet 28 i Fakultet zdravstvenih studija 14.
Upis studenata u I (prvu) godi­nu III (trećeg) ciklusa studija za narednu akademsku godinu pla­niran je na Tehničkom fakultetu (Sa­vre­­mene proizvodne tehnolo­gije i Elektronika i računarstvo) ukupno šest studenata i na Pravnom faku­ltetu (Doktorski studij prava) uku­pno sedam studenata.
Za očekivati je da će se plan upisa novih studenata i realizirati. Međutim činjenica je da iz godine u godinu opada broj studenata, ne samo na Bihaćkom već i na drugim univerzitetima u BiH, pogotovo državnim. Nekada je na fakulte­tima Univerziteta u Bihaću studiralo na hiljade studenata. Sada je ta brojka u najmanju ruku prepolo­vljena. Razloga je mnogo, a najoči­tiji je iseljavanje bh. stanovništva u druge zemlje u potrazi za boljim životom. Poražavajuća je činjenica da sve veći broj mladih, visokoo­bra­zovanih ljudi, građana BiH, planira odlazak iz matične države. Ogroman je i broj svršenih srednjo­školaca koje uopće i ne želi studirati, već planiraju, odmah po završetku srednje škole, bolju budućnost po­tra­žiti u inozemstvu. Vlasti na ovaj problem još uvijek nemaju odgovor, a jedino je vlast ta koja bi ga trebala dati i zaustaviti masovno iseljavanje svojih građana.

Objavio: usn krajina