VLADA FEDERACIJE BIH: Podrška inicijativi za izradu dokumenta politike demografskog razvoja i oporavka

Objavljeno: 23-06-2023 | 09:53

VLADA FEDERACIJE BIH: Podrška inicijativi za izradu dokumenta politike demografskog razvoja i oporavka
– Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je s ciljem osiguranja sistemskog i sveobuhvatnog pristupa rješavanju problema obavilo preliminarni razgovor s predstavnicima Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda – Ovaj fond jedan je od ključnih potencijalnih partnera koji, u skladu sa svojom osnovnom misijom i već dokazanom involviranošću u ovaj problem, može pružiti podršku Inicijativi

Vlada Federacije BiH dala je punu podršku Inicijativi za izradu dokumenta politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine, koju je uputilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Zaključak je Vlada donijela cijeneći neophodnim čim prije poduzeti odgovarajuće sistemske mjere na suzbijanju ili ublažavanju negativnih efekata trenutnih demografskih trendova u našoj zemlji, te uvažavajući dugoročne socijalne i ekonomske posljedice koje iz toga mogu proisteći.

Također, Vlada je zadužila ovo federalno ministarstvo da u najkraćem roku identificira sve ključne institucije i organizacije iz vladinog i nevladinog sektora, kao i iz akademske zajednice, koje je neophodno uključiti u rješavanje uočenih problema u oblasti demografskog razvoja i oporavka, kao i da Vladi FBiH dostavi na usvajanje akt. Na osnovu tog akta bit će imenovana stručna radna grupa za izradu odgovarajućeg strateškog dokumenta kojim će se na sistematičan i sveobuhvatan način na području cijele Federacije pristupiti rješavanju problema negativnih demografskih trendova

Kako je obrazloženo u Inicijativi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je s ciljem osiguranja sistemskog i sveobuhvatnog pristupa rješavanju problema obavilo preliminarni razgovor s predstavnicima Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda. Ovaj fond jedan je od ključnih potencijalnih partnera koji, u skladu sa svojom osnovnom misijom i već dokazanom involviranošću u ovaj problem, može pružiti podršku Inicijativi. Također se navodi da se Fond može aktivno uključiti u izradu strateškog dokumenta koji bi na sistematičan i stručan način ponudio konkretne kratkoročne i dugoročne mjere na poboljšanju trenutne demografske slike u FBiH. S tim u vezi ističe se da je poseban fokus potrebno staviti na rješavanje problema odlaska mladih, smanjenje stope nataliteta i sve prisutnije pojave ubrzanog starenja stanovništva.

Ministarstvo u Incijativi, između ostaloga, naglašava neophodnim i raditi na jačanju ljudskog kapitala u zemlji, odnosno povećati produktivnost po glavi stanovnika u svim sektorima razvoja. Ljudski kapital bi se mogao ojačati na brojne načine, od poboljšanja formalnog i neformalnog obrazovanja, preko organiziranja dokvalifikacije i prekvalifikacije za one koji su već zaposleni, do razvoja politika koje će omogućiti odgovarajuću ravnotežu između radnog i privatnog vremena. Osim ljudskog razvoja, inicira se i veće finansijsko ulaganje u istraživanje i razvoj, te inovacije u oblastima automatizacije i robotike, a s ciljem povećanja nivoa produktivnosti radnika, stvaranja veće bruto dodane vrijednosti i poboljšanja efikasnosti, brzine, kvaliteta i učinka.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.