VLADA KANTONA: Nova zakonska rješenja u oblasti osnovnog obrazovanja

Objavljeno: 14-07-2023 | 10:49

VLADA KANTONA: Nova zakonska rješenja u oblasti osnovnog obrazovanja

Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je i uputila u skupštinsku proceduru Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Kako je obrazložio Edvin Alijanović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta osnovni odgoj i obrazovanje učenika dio je jedinstvenog obrazovnog sistema Unsko-sanskog kantona i predstavlja djelatnost od posebnog društvenog interesa, a ovim zakonom uređuju se principi osnovnog obrazovanja, osnivanja i funkcioniranja osnovnih škola na području Kantona.

– Nova zakonska rješenja Nacrta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju se odnose na članove zakona koji reguliraju pitanja uspostave i provođenja standarda u osnovnom obrazovanju, za koje je nadležna Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Izmjene se odnose i na nastavne planove i programe odnosno kurikulum, gdje je već započeta reforma, te je reguliran proces kada su u pitanju eksperimentalna odjeljenja ili škole. Uvodi se digitalizacija u osnovne škole što će uveliko unaprijediti cjelokupni sistem obrazovanja. Nacrtom Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju je predviđen besplatan prijevoz za učenike osnovne škole koji stanuju na udaljenosti više od jednog kilometra od škole koju pohađaju. Započeta je i reforma u domenu inkluzivnog obrazovanja te je Nacrtom Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju predviđeno formiranje stručnog tijela koje će u procesu procjene, praćenja i upućivanja djece s teškoćama ili invaliditetom pratiti i primjenjivati Međunarodnu klasifikaciju funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF).

Subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih

U Nacrtu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju predviđeno je reguliranje upotrebe informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) na način da su osnovne škole u obavezi donijeti pravilnik kojim se reguliše upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kojim će se regulisati prava i obaveze učenika i uposlenika škola a koja se odnose na korištenje i upotrebu IKT za vrijeme trajanja nastave. Ovo je dio sigurnosne politike škole, odnosno, unaprjeđenje sigurnosti školske informatičke opreme i mreže, jasno definisanje prihvatljivog i dopuštenog korištenja IKT resursa škole, učenika i nastavnika, zaštite informacijskog sadržaja i opreme, zaštite korisnika od različitih vrsta internetskog zlostavljanja te sigurno i odgovorno korištenje digitalnih tehnologija.

Kada je u pitanju briga o zdravlju učenika Nacrtom Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju predvideno je da su škola, nastavnici i stručni saradnici dužni voditi računa također o mentalnom zdravlju učenika, odnosno o stanju dobrobiti u kojem svako dijete ostvaruje svoje potencijale, u kojem se može nositi s normalnim životnim stresovima, raditi produktivno te je sposobno pridonositi sebi i svojoj zajednici.

Ovim Nacrtom Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju su definirane i preventivne mjere za pomoć učenicima i pružanje adekvatne stručne podrške učenicima, roditeljima i školama. Nacrtom ovog Zakona je predviđeno da učenici osnovne škole imaju pravo na besplatan prijevoz do škole, naveo je Alijanović.

Vlada USK utvrdila je i Prijedlog Zakona o Službenom glasilu Unsko-sanskog kantona, obrađivača Ministarstva pravosuđa i uprave, te ga uputila Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje po skraćenom postupku.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila je Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona na federalni Nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom i uputila ga Skupštini Unsko-sanskog kantona u daljnju proceduru. Nacrtom ovog Zakona bi bila, prvi put u zakonskoj normi, određena definicija invaliditeta i definicija lica sa invaliditetom, u skladu sa međunarodnim dokumentima, te bi se razradila jedinstvena načela, odnosno okvirno bi se uredila pitanja iz oblasti od značaja za lica sa invaliditetom što predstavlja značajan pozitivan iskorak u odnosu na dosadašnje propise koji čak nisu imali definirane ni osnovne pojmove iz oblasti od značaja za lica sa invaliditetom. Značajno je što se i u ovom propisu utvrđuje osnovica na temelju najniže plaće, a pogotovo što je predviđeno i njeno usklađivanje sa budućim izmjenama najniže plaće. Međutim, po mišljenju ovog Ministarstva, određena pitanja koja su i u ranijem propisu bila nedovoljno jasna ostala su i u ovom Nacrtu nedovoljno definisana.

Članovi Vlade Kantona dali su saglasnost na tekst ugovora o dodjeli kapitalnih grantova iz sredstava doznačenih Budžetu Unsko-sanskog kantona od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Kantona saglasnost je dala na ugovore između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i gradova Bihać i Bosanska Krupa, te općina Bosanski Petrovac, Sanski Most, Ključ i Velika Kladuša a uključuju: Ugovor za sufinansiranje kapitalnog infrastrukturnog projekta: “Izgradnja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa Prekounje” između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća, Ugovor za sufinansiranje kapitalnog infrastrukturnog projekta: “Rekonstrukcija ulice Mirsada Crnkića” izmedu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Grada Bosanska Krupa, Ugovor za sufinansiranje kapitalnog infrastrukturnog projekta: “Izgradnja mosta Džemaludin Čaušević” između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Grada Bosanska Krupa, Ugovor za finansiranje kapitalnog infrastrukturnog projekta: “Sanacija deponije Vaganac” između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Općine Bosanski Petrovac, Ugovor za finansiranje kapitalnog infrastrukturnog projekta: “Nastavak izgradnje stare ceste Velagići” izmedu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Općine Ključ, Ugovor za finansiranje kapitalnog infrastrukturnog projekta: “Izgradnja gradske infrastrukture (saobraćajne i komunalne)” između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Općine Ključ, Ugovor za finansiranje kapitalnog projekta: “Izgradnja parka, dječijeg igrališta i parking prostora između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Općine Velika Kladuša, Ugovor za finansiranje kapitalnog projekta: “Uređenje gradskog parka”, izmedu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Općine Velika Kladuša, Ugovor za sufinansiranje kapitalnog projekta: :”Uređenje pješačkih površina”, izmedu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Općine Velika Kladuša, Ugovor za sufinansiranje kapitalnog projekta: “Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju 17 Vkbr”, između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Općine Sanski Most,

Ugovor o sufinansiranju kapitalnog projekta “Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici žrtava fašizma”, između Ministarstva za građenje, prostorno uredenie i zaštitu okoliša te Ugovor za sufinansiranje projekta: “Izgradnja parka generala Mehmeda Alagića” u Sanskom Mostu.

Vlada USK donijela je i Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih za 2023. godinu.

Ovom Odlukom propisuju se sredstva, uvjeti, kriteriji bodovanja, postupak podnošenja prijave i utvrđivanja rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih i postupak dodjele sredstava.

Sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih planiraju se u budžetu Unsko-sanskog kantona u okviru Ministarstva za građenje, prostornog uređenja i zaštite okoliša unazad četiri godine a Ministarstvo će ove godine, na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih, prijavljenim kandidatima za dodjelu sredstava, isplatiti iznos od po 4.000 KM .

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona utvrdila je i proslijedila Skupštini Kantona, Prijedlog Strategije razvoja sporta USK-a za 2023-2027. godine koja određuje strateške ciljeve i aktivnosti za razvoj sporta.

Usvojen Dokument okvirnog budžeta USK-a 2024-2026. godina

Vlada USK podržala je prijedlog o pokretanju postupka dodjele koncesije putem samoinicijativne ponude za korištenje vode izvorišta Ostrovica u Kulen-Vakufu privrednom društvu ,,Geen Water” za korištenje vode izvorišta Ostrovica u Kulen-Vakufu, u količini od 10,00 l/s radi njenog pakovanja (flaširanja) i prodaje na tržištu, na objektima koji se nalazi na parceli označenoj kao k.č. br. 8/382 k.o. Kulen-Vakuf i tvornice pitke vode koja se nalazi na parceli označenoj kao k.č. 2/29 i 2/91 k.o. Kulen-Vakuf, na području grada Bihaća. Zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Komisija za koncesije Unsko-sanskog kantona da provedu procedure za dodjelu koncesije iz tačke I ove Odluke, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama Unsko-sanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija.

Iz resora Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je Dokument okvirnog budžeta Unsko-sanskog kantona za period 2024.- 2026.godina koji će biti dostavljen Skupštini Unsko-sanskog kantona kao informacija, a biće dostupan i na web stranici Ministarstva finansija u Vladi USK.

Odlukom o načinu i kriterijima za raspodjelu sredstava kapitalnih grantova javnim preduzećima Vlada USK utvrdila je način i kriteriji raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog za grantove javnim preduzećima u ukupnom iznosu od 700.000 KM a namijenjenih za su/finansiranje projekata i aktivnosti iz oblasti upravljanja otpadom, odnosno sanacije i uređenja gradskih/općinskih odlagališta otpada.

Ministrica privrede u Vladi Unsko-sanskog Kantona Samra Mehić ovlaštena je da potpiše Ugovor o dodjeli sredstava iz Budžeta Ministarstva privrede za JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona. U svrhu sufinansiranja troškova redovnog poslovanja Razvojnoj agenciji je odobren iznos od 100. 000 KM.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.