14/07/2024

DIREKTOR KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: Učinit ćemo sve da naše okruženje bude što uređenije

Objavljeno: 17/03/2023. 09:23

DIREKTOR KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: Učinit ćemo sve da naše okruženje bude što uređenije

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u prošloj, 2022. godini u potpunosti je ispunila sve planirane aktivnosti i ponovo ostvarila iznimno dobre rezultate. Inspektori svih osam inspektorata, koliko ih je u sastavu Uprave, obavili su, a neki i premašili, broj kontrola predviđen

Godišnjim planom rada Kantonalne uprave za inspekckijske poslove za 2022. godinu.

Tako je ukupno provedeno 10.847 inspekcijskih nadzora, a pored toga obavljena su i 5.702 veterinarsko-zdravstvena pregleda.

Preventivno i korektivno
– I prošle, 2022. godine uspjeli smo za čak 13 posto premašiti planirani broj nadzora, odnosno realizovano je blizu 1. 300 nadzora više od planiranog broja. Ostvaren je ukupan finansijski efekat po svim osnovama (prekršajni nalozi, zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, uplaćene takse po raznim osnovama i dr.) u iznosu od 2. 434. 753 KM, kaže Šerif Kosatica, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Kada su u pitanju rezultati provedenih kontrola u izvještajnom periodu kod 2.658 subjekata nadzora utvrđeno je neuredno činjenično stanje, a protiv prekršioca su poduzete adekvatne upravne mjere.

– U situacijama kada inspektor utvrdi neke manje propuste i nepravilnosti inspektori nastoje djelovati preventivno i korektivno. Ono što radimo i što na kraju uvijek i naglašavamo je da naš cilj nije represivno djelovanje i da naši inspektori nastoje, gdje god i kad god je to moguće djelovati preventivno i korektivno. Međutim, kada se radi o grubim kršenjima zakona ili subjekti nadzora prekršaje ponavljaju i pored ranijih upozorenja, naša je obaveza da djelujemo represivno.

U prošloj godini izdano je 1.466 rješenja o otklanjanju nedostataka i 1.753 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 2.116.776. Nadležnim sudovima upućena su 102 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sa minimalnim propisanim kaznama u ukupnom iznosu od 102.450 KM. Tužilaštvu Unsko-sanskog kantona proslijeđena je 31 krivična prijava.

Upravna mjera privremene zabrane rada izrečena je za 130 subjekata nadzora
Inspektori su prilikom kontrola zatekli 94 radnika koje su poslodavci radno-angažovali bez da su sa istima sklopili ugovor o radu i prijavili ih na obavezno osiguranje, dodaje Kosatica i ističe da izvršenje konkretnih poslova i zadataka Uprave i u značajnoj mjeri ovisi od stanja na terenu u svakoj pojedinoj oblasti, te od konkretno dobivenih posebnih zaduženja od nadležnih organa.

– Hitnost inspekcijskih nadzora, a samim tim i odstupanje od Programa rada uzrokovano je pojavama na terenu i diktirano uslovima tržišta. Znate da je došlo do naglog neopravdanog povećanja cijena pa smo tako tokom godine, a u skladu sa odlukama Vlade F BiH organizirali pojačne inspekcijske kontrole kretanja cijena na tržištu, a sve s ciljem zaštite interesa potrošača. U ljetnim mjesecima također smo imali ciljane inspekcijske nadzore nad primjenom Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona, odnosno kontrolisali smo da li pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja izvršavaju svoju obavezu plaćanja boravišne takse i da li redovno vrše registraciju gostiju putem jedinstvenog sistema za prijavu i odjavu gostiju, kako im to zakon nalaže. Naravno tokom ovih nadzora kontrolisano je i da li subjekti nadzora imaju rješenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti. Ove aktivnosti imale su za cilj sitemsko uređenje oblasti turizma na području našeg kantona, pa ćemo sa istima nastaviti i ove godine.

Uz sve navedeno, tokom godine provodili smo i pojačne nadzore izdavanja fiskalnih računa, kao i iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu, te kontrole kvalitete proizvoda životinjskog porijekla, naglašava Kosatica.

U planu elektronsko evidentiranje inspekcijskog nadzora
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove uz podršku Vlade Unsko-sanskog kantona u 2022. godini provela je potrebne procedure i osigurala dva nova vozila, opremu za server, a izvršena je i nabavka računarske opreme, što je podiglo na viši nivo efikasnost rada na terenu, kao i poboljšalo rad pratećih službi unutar Uprave.

Kada je u pitanju 2023. godina prvi čovjek Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kaže da će djelovanje Uprave i dalje biti usmjereno na nastavak “borbe” protiv “sive ekonomije” i “rada na crno”, ali i na nastavak aktivnosti koje imaju za cilj sistemsko uređenje turističke djelatnosti na području Unsko-sankog kantona, jer turizam kao privredna grana predstavlja stratešku odrednicu razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine i evidentno je da se sve veći broj privrednih subjekata ali i građana ovog dijela BiH počinje baviti ovom djelatnošću.

– Naši planovi i ciljevi ostaju i dalje isti. Kao samostalan organ državne službe nastavljamo svojim djelovanjem utjecati na sve subjekte nadzora da prvenstveno angažuju radnike u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, da radnicima redovno i zakonito isplaćuju plaće, da promet redovno evidentiraju preko fiskalnog uređaja izdavanjem fiskalnog računa, a naročito da prijavljuju svoj rad preko nadležnog organa uprave, što će se na indirektan način odraziti na bolje prihode u budžetima i fondova PIO/MIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, a pogotovo smanjiti broj lica koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.

U narednom periodu intenzivirat ćemo svoje prisustvo na području cijelog Unsko-sanskog kantona kako bi se približili subjektima nadzora i ostvarili što bolji odnos sa istima, odnosno pokušat ćemo edukativno-preventivnim i korektivnim djelovanjem učiniti da naše okruženje bude što uređenije, u čemu bi nam uveliko pomogao program elektronskog evidentiranja inspekcijskog nadzora “e-Inspekcija” i “e-Uprava” koje planiramo uvesti ukoliko kroz budžet uspijemo osigurati sredstva, kaže Šerif Kosatica, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

S. Pašagić

Objavio: usn krajina