Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

Kanton

Ilustracija: Nasilje u porodici

SARAJEVO: Nasilje nad ženama i u porodici rješavati sistemski

Aida Pašić-Čizmić, zastupnica u Skupštini Unsko-sanskog kantona i predsjednica skupštinske Komisije za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova i Jasminka Topić, predstavnica kantonalnog Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, ime USK, prisustvovale su tematskoj sjednici “Institucionalni odgovor na nasilje u porodici i nasilje nad ženama.” Tematsku sjednicu. održanu u Sarajevu, […]

Više
S potpisivanja kolektivnog ugovora

SINDIKATI POLICIJE S VLADOM KANTONA: Potpisali novi Kolektivni ugovor

U prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona potpisan je Ko­lektivni ugovor između Vlade, Sindi­kata policije i Sindikata policijskih službenika Minista­rstva unu­trašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, kao i Sporazum o visini osnovice za obračun plaća policijskih službenika Uprave policije MUP-a USK. Ugovor su ispred MUP-a USK-a potpisali ministar Adnan Habibija, predsjednik Upra­vnog odbora Sindikata policije USK-a, Mirsad Mahmu­tović, te […]

Više
rektor-hodzic

PROF. DR. ATIF HODŽIĆ, REKTOR UNIVERZITETA U BIHAĆU: U procesu modernizacije studijskih programa planiramo ići u pravcu naprednog obrazovanja

Senat Univerziteta u Bihaću za novoga rektora Univerziteta iza­brao je prof. dr. Atifa Hodži­ća, profesora na Tehničkom fakultetu koji će ovu dužnost obavljati u naredne četiri godine, do 2028. godine.Univerzitet u Bihaću baštini višedecenijsku tradiciju viso­kog obrazovanja od 1970. godine (Odjeljenje karlova­čke Više tehničke strojarske škole), a sam Univerzitet osnovan je 1997. godine.Osnovna misija Univerziteta […]

Više
PK USK

U PRIVREDNOJ KOMORI USK ODRŽANA INFO-SESIJA: “Akcija zajednice za energe­tsku tranziciju (CAET) u BiH”

Kako bi promovirao energetsku tranziciju na lokalnom nivou, projekat će biti fokusiran na podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju projekata u okviru koncepta energetske zajednice: zajednice obnovljive energije i građanske energetske zajednice U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona održana je info-sesija o projektu „Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u BiH”. Info-sesija je održana u organizaciji […]

Više
Sindikati-Vlada

POTPISAN SPORAZUM SA SINDIKATOM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA: Slijedi potpisivanje ugovora sa sindikatima MUP-a, srednjeg i visokog obrazovanja

Nakon što je Vlada USK-a na 34. sjednici dala saglasnost na Spora­zum o visini osnovice i boda za obračun plata državnih službe­nika i namještenika u organima državne službe USK i zaposlenih u kantonalnim ustanovama kulture i Pedagoškom zavodu, Minista­rstvo pravosuđa i uprave organiziralo je potpisivanje Sporazuma.Nakon što smo potpisali novi Kolektivni ugovor za oblast predškolskog […]

Više
Sljedeća stranica «