17/06/2024

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH(Službeni glasnik BiH broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma(Službeni glasnik BiH broj 90/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JP Unsko sanske novine d.o.o. Bihać direktor poduzeća donosi:

                                                        ODLUKU

                                          o izboru najpovoljnijeg ponuđača

                                                                      I

  Ovom Odlukom prihvata se ponuda broj 06-2-S-UCB-228/22 od 26.08.2022.godine za nabavku usluga – kreditno zaduženje u iznosu 20.000,00 sa pripadajućom kamatom  i troškovima obrade u ukupnom iznosu 904,97 KM bez PDV –a , i dodjeljuje se ponuđaču UniCredit  Bank DD sa sjedištem u Mostaru koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom. 

                                                                     II

Ova Odluka objavit će se na web stranici  ugovornog organa www.usnkrajina.com.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđaču koji je učestvovao u postupku nabavke.

                                                                     III

JP Unsko sanske novine d.o.o. kao ugovorni organ će sa ponuđačem zaključiti ugovor kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku , a u skladu sa uslovima definisanim Pozivom za dostavu ponuda.

                                                          Obrazloženje

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga- kreditno zaduženje broj:325/22 od 11.08.2022. godine upućen je ponuđaču UniCredit Bank DD Mostar .Ponuđač UniCredit Bank DD je blagovremeno dostavio svoju ponudu broj: 06-2-S-UCB-228/22 od 26.08.2022.godine te je ispitivanjem tržišta utvrđeno da je cijena ponuđača prihvatljiva.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.


ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE

Na osnovu člana 18.stav 1,člana 87.stav (2) i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BIH (Sl.glasnik BIH, broj 39/14), a postupajući po Odluci Nadzornog odbora JP Unsko sanske novine doo broj: 1-PNO-85-2/22 od 02.03.2022. godine o usvajanju Plana nabavke za 2022. godinu v.d. direktor JP USN doo je donio

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke usluga, štampanja novina

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluge:štampanje novina. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 35.000,00 KM (trideset hiljada KM/00) bez PDV-a. Ova nabavka se finansira iz vlastitih sredstava.

Član 2.

Tenderski dokument sačinit će komisija za javne nabavke u roku od sedam dana, računajući od donošenja ove odluke.

Član 3.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Član 4.

Javno otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će komisija za javne nabavke, u sastavu od tri člana:

  1. Sajra Dedić, predsjednik
  2. Hilmija Hrnjić, član
  3. Amira Halilagić,član

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Na osnovu člana 87.stav (2) i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BIH (Sl.glasnik BIH, broj 39/14), a postupajući po Odluci Nadzornog odbora JP Unsko sanske novine doo broj: 1-PNO-85-2/22 od 02.03.2022. godine o usvajanju Plana nabavke za 2022. godinu v.d. direktor JP USN doo je donio

ODLUKU

Izmjeni Plana javnih nabavki JP Unsko sanske novine doo za 2022.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom se vrši izmjena Plana nabavki u procijenjenoj vrijednosti usluge štampanja novina . Procijenjena vrijednost nabavke zbog povećanja cijene usluge štampanja novina se povećava sa dosadašnjih 30.000,00 KM na 35.000,00 KM.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici JP Unsko sanske novine doo.


Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj 90/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JP Unsko sanske novine d.o.o. Bihać direktor poduzeća donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Ovom Odlukom prihvata se ponuda broj 06-2-S-UCB-228/22 od 26.08.2022. godine za nabavku usluga – kreditno zaduženje u iznosu 20.000,00 sa pripadajućom kamatom  i troškovima obrade u ukupnom iznosu 904,97 KM bez PDV-a , i dodjeljuje se ponuđaču UniCredit  Bank DD sa sjedištem u Mostaru koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom. 

II

Ova Odluka objavit će se na web stranici  ugovornog organa www.usnkrajina.com.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđaču koji je učestvovao u postupku nabavke.

III

JP Unsko sanske novine d.o.o. kao ugovorni organ će sa ponuđačem zaključiti ugovor kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku , a u skladu sa uslovima definisanim Pozivom za dostavu ponuda.

Obrazloženje

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga- kreditno zaduženje broj:325/22 od 11.08.2022. godine upućen je ponuđaču UniCredit Bank DD Mostar. Ponuđač UniCredit Bank DD je blagovremeno dostavio svoju ponudu broj: 06-2-S-UCB-228/22 od 26.08.2022. godine te je ispitivanjem tržišta utvrđeno da je cijena ponuđača prihvatljiva.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

JP „UNSKO SANSKE NOVINE“ d.o.o.

Broj: 10-S-120-7/22

Dana:  07.04.2022.godine

        Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 49.Statuta JP Unsko sanske novine d.o.o.i Pravilnika  o Javnim nabavkama JP Unsko sanske novine d.o.o. broj: 1-S-R-731-7/13 a u skladu sa sredstvima planiranim Finanacijskim Planom za 2022.godinu Direktor donosi:

P L A N    J A V N I H    N A B A V K I
JP Unsko sanske novine d.o.o. za 2022 godinu

Član 1.

Donosi se Plan nabavki JP Unsko sanske novine d.o.o. za 2022.godinu.

Plan iz stava 1. Člana obuhvata nabavku roba i usluga te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

Član 2.

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Finansijskim planom JP Unsko sanske novine d.o.o. za 2022. godinu.

U toku budžetske godine mogu se izvršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

Član 3.

Za 2022. godinu utvrđuje se slijedeći Plan nabavke roba i usluga:


Na osnovu člana 87. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH i člana 63. Statuta JP „Unsko sanske novine“ doo , a u smislu člana 90. Zakona o javnim nabavkama u BiH (Sl. glasnik BiH br.39/14) , Uprava društva donosi

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke

Član 1.

Za potrebe Društva potrebno je izvršiti nabavku kancelarijskog materijala čija procijenjena vrijednost nabavke iznosi 600,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Sobzirom da vrijednost usluge ne prelazi 6000,00 KM, određuje se vrsta postupka na način Direktnog sporazuma u kojem slučaju Ugovorni organ nakon ispitivanja tržišta traži pismeno prijedlog cijene ili ponudu od više ponuđača ili jednog ponuđača i vrši pregovore ili prihvata tu cijenu , kao uslov za konačni sporazum.

Član 3.

Traženje prijedloga cijene za nabavku usluga iz člana 1. ove Odluke treba uputiti na jednu adresu u formi koju propisuje Zakon o javnim nabavkama. U ovom slučaju Uprava društva kao Ugovorni organ određuje da se sa izabranim Ponuđačem zaključi Ugovor o izvršenju usluga iz člana 1. ove Odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a za njeno izvršenje zadužuju se: Uprava društva, Komisija za javne nabavke i referent za javne nabavke.

Obrazloženje

Za potrebe nabavke kancelarijskog materijala za 2022. godinu Uprava društva donosi Posebnu Odluku o nabavci robe iz razloga što do dana donošenja iste nije donesen Plan javnih nabavki za 2022.godinu.

Nabavka kancelarijskog materijala  će biti uvrštena u Plan javnih nabavki za 2022. godinu


Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH(Službeni glasnik BiH broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj 90/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JP Unsko sanske novine d.o.o. Bihać direktor poduzeća donosi:

ODLUKU

o dodjeli Ugovora putem direktnog sporazuma

I

Ovom Odlukom prihvata se ponuda broj 22-013-000038 od 24.01.2022 godine i Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala dodjeljuje se ponuđaču  GRAFIČAR d.o.o., Plješevička br.2D,77204 Bihać.

Ukupna vrijednost robe bez PDV-a iznosi 591,88 KM .

Sastavni dio ove Odluke je navedena ponuda.

II

JP Unsko sanske novine d.o.o. kao ugovorni organ će sa ponuđačem zaključiti ugovor kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku , a u skladu sa uslovima definisanim Pozivom za dostavu ponuda.

III

Ova Odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa www.usnkrajina.com.ba

Obrazloženje

Poziv za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala broj:21/22 od 13.01.2022 godine upućen je ponuđaču GRAFIČAR d.o.o. Bihać.Ponuđač GRAFIČAR d.o.o. je blagovremeno dostavio svoju ponudu broj:22-013-000038 od 24.01.2022 godine te je ispitivanjem cijena na tržištu utvrđeno da je cijena ponuđača prihvatljiva.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.