13/07/2024

IZ MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE: Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije uskoro pred poslanicima

Objavljeno: 29-02-2024 | 10:24

IZ MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE: Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije uskoro pred poslanicima

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada USK, na sjednici održanoj u utorak, 27. februara Bihaću, utvrdila je Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Unsko-sanskom kantonu i uputila ga Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Osnovna svrha donošenja Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Unsko-sanskom kantonu je sistemska prevencija, suzbijanje i borba protiv korupcije. Zakonom se propisuju obaveze nosilaca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu u vršenju javnih funkcija, pravila o prevenciji, utvrđivanju i odlučivanju o sukobu interesa u vršenju javnih funkcija.

Više o ovom zakonu, za Kra­jinu je govorio Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave .

KRAJINA: Konkretno, koji su benefiti ovog Zakona i šta on osigurava?

Polimanac: Da, Vlada USK-a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave u formi Nacrta usvojila je Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Unsko-sanskom kantonu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Još uvijek ne mogu reći na kojoj skupštinskoj sjednici će se o ovome raspravljati jer na narednoj sjednici će biti razmatran Budžet USK-a za 2024. godinu, a zbog same važnosti i obimnosti tog materijala, ne znam da li će Kolegij Skupštine USK-a odmah  uvrstiti i ovaj Nacrt Zakona. Ipak, očekujem da će se to dogoditi veoma brzo, jer je ovaj zakon od izuzetne važnosti. U ranijem razgovoru za Krajinu, rekao sam da ćemo imati veoma značajan propis iz oblasti suzbijanja i borbe protiv korupcije, govorio sam za­pra­vo o ovom Zakonu kojeg smo danas usvojili i kojim sistemski rješavamo oblasti prijavljivanja korupcije, bo­rbe protiv korupcije, zaštite prijavitelja korupcije, sukoba, interesa i svih ostalih segmenata koje Zakon tretira. Radi se o vrlo ozbiljnom i opširnom i jako “teškom” u pravnom značenju smisla  te riječi, propisu.

KRAJINA: Navedite nam samo neke stavke tog Zakona koje bi građanima bile najinteresantnije?

Polimanac: Vjerujem da će građanima biti najzanimljiviji onaj dio kada je Sarajevski kanton usvojio ovakav propis, pa smo vidjeli da je jako veliki broj nositelja javnih funkcija morao odstupiti sa  određenih funkcija, jer se tu radi o suko­bu interesa, a ovim Zakonom će biti onemogućeno da jedna osoba u isto vrijeme obavlja više javnih funkcija, odnosno funkcija u organima  i tijelima  kojima je  osnivač država, odno­sno, kanton, grad, općina, Federacija. Pored toga, zanimljivo je i da Zakon tretira oblast zaštite prijavitelja ko­rupcije i  zaštite od bilo ka­kvih negativnih reperku­sija prema tim licima, bilo prije­tnji, progona i slično. Vjeru­jem da je to segment koji je najzanimljiviji našim građa­nima, i maksimalno ćemo se založiti da ovu oblast uredimo u što većem stepenu.

KRAJINA: Predviđa li ovaj Zakon oštrije sankcije za one kojima korupcija kao krivično djelo bude i dokazana?

Polimanac: U Skladu sa posebnim propisima koji defi­niraju tu oblast i ovaj Zakon predviđa kaznene odredbe za nepostupanje po istom. Tih sankcija ima jako mnogo, treba ih samo provoditi.

KRAJINA: Zbog čega je ovaj Zakon trenutno jedan od najvažnijih koje je usvojila Vlada USK-a?

Polimanac: Mi smo tokom 2023. godine usvojili  trogodišnju Strategiju za borbu protiv korupcije koja nas obavezuje na određena postupanja i upravo iz te Stra­tegije proizilazi donošenje seta antikorupcionih propisa. Ovaj Zakon između ostalog, sprječava i obavljanje nekoliko javnih funckija u isto vrijeme i mislim da je to jedna od njegovih najvećih karakteristika. Osim toga, posebna pažnja stavljena je na zaštitu prijavitelja korupcije i za­branu “odmazde” prema tim licima i vjerujem da će se i građani USK-a u puno većoj mjeri odlučivati na prijavu eventualnih slučajeva korupcije nego što je to bilo do sada.

KRAJINA: Na posljednjoj sjednici Skupštine USK-a, bili ste izvjestitelj o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Možete li detaljnije o tom Zakonu?

Polimanac: Ovo je sada druga oblast koju smo ranije uredili. Taj Zakon kod nas egzistira već nekoliko godina, ali smo zbog promjene unutar društva u Bosni i Hercegovini bili u obavezi izmijeniti taj propis pa smo Skupštini predložili usvajanje po skra­ćenom postupku, dakle u formi Prijedloga Zakona o dopunama Zakona o pruža­nju besplatne pravne pomoći. Koncem 2023. godine na snagu je stupio Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u BiH i kao obaveza iz tog Zakona nam je bilo usklađivanje našeg Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći s tim Zako­nom, kako bi takvu pravnu pomoć omogućili za civilne žrtve rata, za djecu posebnih kategorija  civilnih žrtava rata i za žrtve nasilja tokom agresije na BiH. Također, migrantska kriza već nekoliko godina “potresa” cijeli ovaj region, pa tako i našu zemlju, imamo odre­đene kategorije koje trebaju dobiti pravnu zaštitu pra­vnog sistema ove države, pa smo tako predvidjeli i pružanje besplatne pravne pomoći za tražioce azila, za “apartride”, za osobe koji su u riziku od stjecanja statusa “apartrida” i još neke kategorije koje iz tog domena društva proističu.

Objavio: usn krajina