14/07/2024

IZMJENAMA TRI ZAKONA: Osnovica za boračke naknade se usklađuje po propisima koja regulišu oblast PIO

Objavljeno: 27-06-2024 | 08:25

IZMJENAMA TRI ZAKONA: Osnovica za boračke naknade se usklađuje po propisima koja regulišu oblast PIO

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sara­jevu, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodi­lačkog rata, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku upu­­tila prijedloge za izmjene tri zakona iz oblasti boračke populacije. Riječ je o Prije­dlo­gu izmjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odliko­vanja i članova njihovih po­ro­dica, zatim Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o pra­vima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i Prijedlogu zakona o izmjenama Zako­na o pravima branilaca i čla­nova njihovih porodica.

Utvrđene izmjene tri zakona propisuju da će se visina osnovice mjesečnog novčanog dodatka, odno­sno mjesečne novčane egzi­stencijalne naknade, uskla­đi­vati na način kako je regu­lisano usklađivanje penzija, odnosno propisom koji reguliše oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, bez smanji­vanja posljednje usklađene osnovice.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o pravi­ma branilaca i članova njihovih porodica propisana je još jedna izmjena kojom se djeci šehida i poginulih branilaca, čija je nesposobnost nastala do navršene 15. godine života, odnosno na­jka­snije do 35. godine života, omogućava nastavak kori­šte­nja prava na porodičnu invalidninu, sve dok ta nesposobnost traje.
Utvrđene izmjene trebale bi početi s primjenom od 1. jula 2024. godine.

U obrazloženju za skra­ćeni postupak predlagač je obrazložio da je Parlament Federacije BiH, na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 25.2.2022. godine proglasio Zakon o izmjenama dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te je stoga neopho­dno izvršiti usklađivanje pojedinih odredbi ova tri zakona sa odredbama Za­kona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osigu­ranju koje se odnose na uskla­đivanje osnovice za utvrđivanje mjesečnih no­vča­nih naknada.

Pored navedenog odre­đe­ne izmjene i dopune pre­dložene su na inicijativu predstavnika temeljnih bo­račkih organizacija Armi­je BiH i HVO-a na koje je ukazala praktična primjena Zakona. Imajući u vidu na­ve­deno, kao i činjenicu da nije u pitanju složena i obimna izmjena zakona, resorno ministarstvo je predložilo da se izmjene ova tri zakona do­nesu po skra­ćenom postu­pku.

Objavio: usn krajina