14/07/2024

IZRADA STRATEGIJE: Prevencija ovisnosti

Objavljeno: 03-01-2024 | 12:40

IZRADA STRATEGIJE: Prevencija ovisnosti
Inicijativa za izradu prve sveobuhvatne strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH upućena je nakon održanih konsultacijskih sastanaka predstavnika Udruženja za prevenciju ovisnosti „NARKO-NE”, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za izradu strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH zadužila je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo kulture i sporta, da Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostave imena predstavnika u radnu grupu za izradu ove strategije. Radna grupa bit će formirana rješenjem Vlade Federacije BiH.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je da koordinira radom radne grupe, kao i procesom izrade strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH i pratećeg akcionog plana, u saradnji s predstavnicima ministarstava i Udruženjem za prevenciju ovisnosti „NARKO-NE”.

Kako je obrazloženo, inicijativa za izradu prve sveobuhvatne strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH upućena je nakon održanih konsultacijskih sastanaka predstavnika Udruženja za prevenciju ovisnosti „NARKO-NE”, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Također, istaknuto je da je uzimajući u obzir trend i porast problematike ovisnosti, koja se reflektira i u korelaciji je s drugim nepoželjnim ponašanjima, neophodno stručno i sistemski pristupiti izradi strateških pravaca, koji će omogućiti efikasne i održive rezultate za prevenciju i smanjenje ovih pojava u društvu.

U skladu s tim, konstatovano je da će učinkovite preventivne mjere i aktivnosti koje će biti predložene u strategiji doprinijeti i manjim troškovima za rješavanje problema povezanim sa ovisnošću, a koji se reflektuju na sektore zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, unutrašnjih poslova, pravde, kao i društvo u cjelini, te omogućiti bolje uslove za siguran i zdrav život za djecu i mlade.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke već godinama realizira Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Jedna od dvije tačke ovog javnog poziva u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata programa je učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki. U skladu s tim, a na osnovu velikog broja zahtjeva za podršku projektima koji se prijavljuju upravo na ovu tačku javnog poziva, evidentna je potreba za sistemskim i strateškim rješavanjem ovog kompleksnog problema.

Objavio: usn krajina