18/06/2024

GRADSKO VIJEĆE BIHAĆ: Za troškove prijevoza učenika srednjih škola u 2023. godini osigurano 100.000 KM

Objavljeno: 03/03/2023. 08:39

GRADSKO VIJEĆE BIHAĆ: Za troškove prijevoza učenika srednjih škola u 2023. godini osigurano 100.000 KM

Cijeneći i dalje da je većina stanovništva siromašna, Gradsko vijeće je stava da će na ovaj način pomoći djeci koja idu u srednju školu na području grada Bihaća

Gradsko vijeće Bihać, na sjednici održanoj prošle sedmice, usvojilo je Odluku o financiranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u Gradu Bihaću za 2023. godinu.
Kako je obrazloženo, još u decembru 2017. godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o financiranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u Gradu Bihaću koja se primjenjuje do decembra 2018. godine te je isto nastavljeno i odlukama za 2019, 2020. 2021. i 2022. godinu.

U troškovima prijevoza srednjoškolaca Grad Bihać učestvuje od 2017. godine
Cijeneći i dalje da je većina stanovništva siromašna, te da se na ovoj način nastoji pomoći djeci koja idu u srednju školu na području grada Bihaća, postojao je opravdan razlog za donošenje ovakve odluke i za tekuću godinu.

Činjenica je da zaposleni koji žive u porodicama s djecom imaju niska primanja tako da jedna plata nije dovoljna podmiri i troškove prijevoza učenika, a da ne govorimo o onima koji nemaju nikakva primanja, kao kategorije korisnika socijalne zaštite kao što su djeca bez roditeljskog staranja, djeca čiji razvoj ometaju porodične prilike, invalidi i osobe sa poteškoćama u razvoju te osobe i porodice koje su u stanju socijalne potrebe uslijed posebnih okolnosti itd.

Troškovi za prijevoz đaka u 2020. godini su iznosili 54.526 KM, u 2021. 71.005 KM dok su u 2022. godini iznosili 42.578 KM.

Financiranjem troškova prijevoza učenika srednjih škola obuhvaćene su sve navedene kategorije, a glavni cilj je da se pomogne učenicima kojima je pomoć neophodna.

Za realizaciju ove Odluke u Budžetu grada Bihaća za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 KM.

Ovom Odlukom utvrđeni su korisnici, kriteriji i način financiranja troškova javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola, sa prebivalištem na području grada Bihaća, u periodu februar-juni, te septembar-decembar 2023. godine, pravo na financiranje troškova prijevoza određenih kategorija učenika srednjih škola, uslovi za stjecanje i prestanak prava na financiranje troškova prijevoza određenih kategorija učenika srednjih škola, nadležnost i postupak za priznavanje i prestanak prava na financiranje troškova prijevoza određenih kategorija učenika srednjih škola, financiranje troškova i druga pitanja od značaja za financiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća u troškovima prijevoza učenika srednjih škola.

Djeca s invaliditetom pravo na besplatan prijevoz ostvaruju bez obzira na mjesto prebivališta

Pravo na financiranje troškova prijevoza imaju samo učenici srednjih škola čija je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta škole najmanje 5 (pet) kilometara, a pripadaju jednoj od slijedećih kategorija, djeca bez roditeljskog staranja, djeca čija oba roditelja nemaju primanja po bilo kom osnovu bez obzira na broj djece, djeca sa invaliditetom, djeca roditelja koji se sami staraju o djetetu, roditelja bez primanja ili primanja koja ne prelaze iznos jedne prosječne neto plaće isplaćene u F BiH u posljednja tri mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Federalnom zavodu za statistiku, ukoliko u porodici ima jedan učenik srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos jedne prosječne neto plaće isplaćene u F BiH u posljednja tri mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Federalnom zavodu za statistiku, ostvaruje pravo na subvenciju troškova prijevoza, ukoliko u porodici ima dva ili više učenika srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos 1,5 prosječne neto plaće isplaćene u F BiH u posljednja tri mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Federalnom zavodu za statistiku, pravo na subvenciju troškova prijevoza ima drugo, treće i više djece.

Također djeca sa invaliditetom imaju pravo na subvenciju troškova prijevoza bez obzira na udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta škole.

Za učenike iz stava (1) ovog člana mjesečna karta za prevoz do škole i nazad će se finansirati u 100 % iznosu.

N. Piralić

Objavio: usn krajina