Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

KOORDINACIONI ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA USK: Prioritet ciljevi Gender akcionog plana i praćenje rezultata kroz institucionalne mehanizme

Objavljeno: 03/11/2022. 10:25

KOORDINACIONI ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA USK: Prioritet ciljevi Gender akcionog plana i praćenje rezultata kroz institucionalne mehanizme

Na prijedlog Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona, a uz podršku Gender Centra Federacije BiH, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je u maju Odluku kojom usvaja Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona za period 2022.- 2025.godina. Riječ je o strateško-planskom dokumentu koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Prošle sedmice Koordinacioni odbor održao je svoju prvu konstituirajuću sjednicu te odredio buduće pravce djelovanja.

Ravnopravnost spolova predstavlja jednaka prava i slobode, vidljivost i zastupljenost žena i muškaraca u svim područjima javnog i privatnog života. Postizanje ravnopravnosti spolova je ključno za zaštitu osnovnih ljudskih prava, razvijanje demokratskog društva, poštivanje vladavine prava, te ekonomski rast i konkurentnost.

Iako je vidljiv napredak Bosne i Hercegovine u oblasti ravnopravnosti spolova, razlike su i dalje prisutne u mnogim područjima. Kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, Kantonalna vlada usvojila je Gender akcioni plan za period 2022.-2025. godina, a Koordinacioni odbor za ravnopravnost spolova USK-a održao je svoju prvu konstituirajuću sjednicu.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu i utvrđen plan realizacije aktivnosti do kraja kalendarske godine.

– Posebnu pažnju, na prvoj sjednici, posvetili smo predstojećim aktivnostima kojima će biti obilježeni datumi od značaja za ravnopravnost spolova, a dugoročno, prioritet u radu će biti postizanje ciljeva definisanih Gender akcionim planom i praćenje rezultata kroz institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova, kaže Fatima Šušnjar, predsjednica Koordinacionog odbora.

Na ovoj sjednici ovo tijelo donijelo je i zaključke koji se odnose na usmjeravanje nadležnih u procesu izrade, provođenja i praćenja plana implementacije Gender akcionog plana kao i na potrebu proširenja sastava Koordinacionog odbora.

Objavio: usn krajina