18/06/2024

NAKON 63 GODINE: Pripreme za Popis poljoprivrede u BiH 2023.

Objavljeno: 25/01/2023. 01:07

NAKON 63 GODINE: Pripreme za Popis poljoprivrede u BiH 2023.

Posljednji Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini proveden je 1960. godine, tako da se novom, kao i pripremama koje će omogućiti njegovo provođenje, pristupa sa velikom odgovornošću

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Sarajevu prihvatila informaciju Federalnog zavoda za statistiku o implementaciji Projekta koji se provodi s ciljem pripreme kartografske dokumentacije, a u sklopu priprema za Popis poljoprivrede u našoj zemlji koji će nakon 63 godine biti proveden ove godine.

Riječ je o Projektu vektorizacije i ažuriranja granica prostornih jedinica, formiranju i ažuriranju evidencije ulica i kućnih brojeva, ažuriranju baza podataka registra prostornih jedinica (BP RPJ), te pripremi za štampu skica statističkih i popisnih krugova, kao i izradi i pripremi za štampu preglednih karata, koji provodi Federalni zavod za statistiku s ciljem pripreme kartografske dokumentacije.

Kartografska dokumentacija
Kako je obrazloženo u informaciji, u sklopu priprema za predstojeći Popis poljoprivrede u BiH 2023. godine, Federalni zavod za statistiku je krenuo u pripremu kartografske dokumentacije. Sektor poljoprivrede je jedan od najvažnijih za bosanskohercegovačku ekonomiju, a karakteriše ga veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstava koja značajno doprinose GDP-u zemlje.

Posljednji Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini proveden je 1960. godine, tako da se novom, kao i pripremama koje će omogućiti njegovo provođenje, pristupa sa velikom odgovornošću. U izvještajima o napretku Evropske komisije Popis poljoprivrede je označen kao prioritet radi dobivanja kompletnog registra farmi, kao i drugih podataka koji će biti prikupljeni.

Navedeno je i da je u 2021. godini pripremljen nacrt metodologije i upitnika za Popis poljoprivrede, te urađen plan aktivnosti statističkih institucija za pripremu Popisa i postpopisne aktivnosti. U okviru pilot projekta IPA 2017 5.0 (Agricultural statistics) sa ekspertima je nastavljen rad na ocjeni kvalitete okvira za Popis poljoprivrede, finalizaciji upitnika i metodologije za popis, te pripremama i dizajniranju Pilot popisa poljoprivrede.

Digitalizacija i GIS
Organizacija za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (UN FAO) je objavila dva seta preporuka za Popis poljoprivrede, a u jednoj od preporuka, cijelo poglavlje definira pripremu kartografije. Vodeći se preporukama, Federalni zavod za statistiku je krenuo u aktivnosti ažuriranja podataka registra prostornih jedinica, kao i izradu skica popisnih krugova koje će popisivači koristiti kod popisivanja na terenu. Skice popisnih krugova trebaju biti u digitalnom i analognom obliku. Federalni zavod za statistiku je počeo raditi i na digitalizaciji i uspostavljanju geografsko-informacionog sistema (GIS) registra prostornih jedinica. Svi podaci se zapisuju u jednom od prihvatljivih GIS formata koji omogućava razmjenu i unos u različite softverske platforme. Uvodi se GML kao zvanični format za razmjenu podataka registra prostornih jedinica, a koji treba biti usklađen sa Modelom podataka katastra nekretnina.

Prepoznavajući značaj implementacije ovog projekta, Vlada je Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove odobrila da podatke potrebne za njegovu realizaciju ustupi Federalnom zavodu za statistiku.

Popis poljoprivrede na cijeloj teritoriji BiH planiran je u četvrtom kvartalu 2023. godine

Objavio: usn krajina