18/06/2024

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Donijeti hitne mjere koje će imati brz efekt na proizvodnju hrane

Objavljeno: 10/03/2023. 08:45

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Donijeti hitne mjere koje će imati brz efekt na proizvodnju hrane

Kantonalna vlada je u skupštinsku proceduru uputila informaciju o stanju nasilja u porodici, te informaciju o stanju vršnjačkog nasilja za 2022. godinu

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova broj krivičnih djela nasilja u porodici u 2022. godini je u porastu za 10, u odnosu na 2021. godinu a nasilje u porodici je najizraženije na području Općine Velika Kladuša, gradova Bihać i Cazin, dok je najmanje izraženo na području općina Bosanski Petrovac i Bužim. Pored krivičnih djela iz KZ FBiH nasilje u porodici je evidentirano i u grupama krivičnih djela protiv života i tijela, protiv spolne slobode i morala i u grupi krivičnih djela protiv porodice i mladeži. U 2022. godini nadležnim sudovima podneseno je 179 zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

Kvalitetne edukacije
Ohrabruje trend porasta svijesti žrtava da nasilje prijave nadležnim institucijama, ali je i dalje evidentna nedovoljna educiranost građana u ovoj oblasti. Žrtve nasilja u porodici iz raznih razloga ne prijavljuju uvijek policiji, niti centrima za socijalni rad, te je neophodan dalji proaktivni rad na njihovom otkrivanju kao i poboljšati uslove za rad sa žrtvama nasilja kroz opremanje adekvatnih prostorija u svim općinama/gradovima na području Unsko-sanskog kantona.

Stanje vršnjačkog nasilja u 2022.godini, u odnosu na 2021. godinu karakteriše povećanje ukupnog broja slučajeva vršnjačkog nasilja, a smanjenje broja počinilaca i broja žrtava.

Organizacione jedinice Uprave policije u 2022. godini evidentirale su ukupno 45 slučaja vršnjačkog nasilja, što je za 4 ili 9,8% više, u odnosu na 2021.godinu. Ukupno je evidentirano 56 počinioca vršnjačkog nasilja, što je za 14 ili 20% manje, u odnosu na 2021.godinu i 40 žrtava vršnjačkog nasilja, što je manje za 12 ili 23%.

Činjenica je da se najveći broj slučajeva vršnjačkog nasilja rješava na nivou škola – porodica – centar za socijalni rad, bez prisustva policije te da ima slučajeva da se iz straha ili drugih razloga jedan dio slučajeva vršnjačkog nasilja ne prijavljuje, naročito kada je u ranoj fazi, tako da se ono produžava, žrtva trpi, a počinilac ostaje nekažnjen.

Zbog toga su neophodne kvalitetne edukacije ne samo djece, već i roditelja, prosvjetnih radnika, te službenika centara za socijalni rad i policijskih službenika, navodi se u informaciji MUP-a USK.

Održivi razvoj
Na ovoj sjednici članovi Vlade Unsko-sanskog kantona dali su saglasnosti na tekst Protokola o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i programa Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini (SDG2BiH) te ovlastili Mustafu Ružnića, premijera Unsko-sanskog kantona da, u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, potpiše Protokol o saradnji. Protokol je zasnovan na Memorandumu o razumijevanju između Vlade Unsko-sanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) a SDG2BiH ima za cilj podržati vlasti u Bosni i Hercegovini u njihovim naporima i napretku prema ostvarenju Ciljeva održivog razvoja (SDG).

Realizacija Programa će se ostvarivati kroz dva povezana i međusobno jačajuća rezultata, implementirana na svim razinama vlasti u BiH, a koji su u direktnoj vezi sa planiranjem, provedbom, praćenjem i izvještavanjem te aktivnim sudjelovanjem i doprinosom kantonalnih i lokalnih vlasti u provedbi Okvira ciljeva održivog razvoja u BiH. Opći cilj SDG2BiH je doprinijeti ubrzanom ostvarenju Ciljeva održivog razvoja u BiH podržavajući sisteme javnog upravljanja, te angažman privatnog sektora prema zelenom i inkluzivnom rastu i razvoju zajednice. Program će podržati vlasti u BiH u njihovim aktivnostima da unaprijede svoje mehanizme i kapacitete, a sve u cilju postizanja ciljeva održivog razvoja definiranih dokumentom Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja BiH.

Konstatacija stanja
Prihvaćena je i Informacija o planiranim sjetvenim površinama u proljetnoj sjetvi 2023. godine na području Unsko-sanskog kantona. Prema podacima koje je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prikupilo od službi za poljoprivredu s područja kantona u proljetnoj sjetvi planirano je posijati 25,3% ukupnih površina, što je ispod kapaciteta ovog kantona.

Pa PR-ovska najava mjera
Ako se uzme u obzir da se u zimskoj sjetvi zasije oko 10.000 ha, dolazi se do podatka da se samo 40% raspoložive površine obrađuje te je hitno potrebno donijeti mjere koje će imati brz efekt u proizvodnji hrane s ciljem osiguravanja opskrbe stanovništva i poduzeti niz aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju stanja agrara, navode u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz prijedlog mjera koji pored direktnih podrški proizvodnji podrazumijeva izdvajanje značajnijih sredstva za ruralni razvoj i kapitalna ulaganja u poljoprivredi.

Objavio: usn krajina