19/07/2024

MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA: Dva miliona za kapitalne transfere

Objavljeno: 05-07-2024 | 09:21

MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA: Dva miliona za kapitalne transfere

Federalna ministrica okoliša i turizma Na­siha Pozder potpisala je ugovore s korisnicima sredstava po Javnom pozivu Kapitalni transfer za razvoj turizma 2024. godine. Budžet za turizam ove godine je dvostruko veći u odnosu na lani i iznosi četiri miliona KM. Iz Federalnog minista­rstva okoliša i turizma su saopćili da je ove godine prvi put izdvojeno dva miliona KM za kapitalni transfer za razvoj turizma, te dva miliona KM za tekući transfer.
Ministrica Pozder je ovim povodom posjetila Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine gdje je s direktorom Mirsa­dom Sijarićem potpisala ugo­vor za projekt uređenja ju­žnog dijela botaničkog vrta Ze­ma­ljskog muzeja.

Turizam se rapidno mijenja. Mi smo obavili široke konsultacije sa stručnjacima i ljudima koji žive turizam kako bi i u skladu sa Strategijom razvoja turizma 2022 – 2027. javni novac bio što efektnije korišten. Odlučili smo se i za razvoj specifičnih oblika turi­zma, imajući na umu desti­nacije od šireg značaja za FBiH i njihove posebnosti. Pronašli smo načina i da sufinansiramo projekte poput ovoga u našoj najvažnijoj kulturnoj instituciji koja je puno više od toga i koja privlači puno turista iz čitavog svijeta i na najbolji način svjedoči o nama, a uređenje botaničke bašte će, vjerujem, donijeti dodatnu vrijednost, rekla je Pozder.
U saopćenju Minista­rstva je navedeno da je na Javni poziv pristigao značajan broj aplikacija, čak 160 za tri programa. Njih 77 nije zadovo­ljilo formalno-pravne uslove. Najčešći razlozi za odbaci­vanje aplikacija bili su način uvezivanja i/ili neovjerene izj­ve, nepotpuna dokumentacija ili prijava aplikanta na pogre­šan program.

Iz Ministarstva ističu da žele ohrabriti buduće potencijalne aplikante, u pozivima koji će biti raspisani naredne godine, da pozovu i otvorenu telefonsku liniju, na kojoj zaposlenici Ministarstva odgovaraju na upite i nedoumice aplikanata, a kako bi se broj ovakvih odbačenih aplikacija sveo na minimum. Od 83 uredne aplikacije na kapitalnom transferu, veliki broj aplikanata izrazio je potrebu za rekonstrukcijom i proširenjem kapaciteta smještajnih i ugostiteljskih objekata. Poja­šnjeno je da ove godine ovakvi zahtjevi nisu uzeti u obzir, budući da Federalno ministarstvo ima otvorenu liniju beskamatnih kredita koje realizira u saradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH.

U konačnici, raduje nas veliki broj prijava aplikanata i dobrih, dobro pripremljenih projektnih prijedloga. Svjesni smo da je među aplikantima kojima na ovom pozivu nisu dodijeljena fina­nsijska sredstva bilo onih čiji su projekti vrlo uspješni, te ćemo i dalje raditi na pove­ćanju budžeta kako bismo naredne godine bili u prilici podržati još veći broj projekata.

Iznimno mi je drago da možemo podržati projekte poput „e387“, unapređenje održivog turizma kroz uspostavu servisne i digitalne infrastrukture za e-mobilnosti u Sarajevu, zatim da su dobre projekte pripremili za uređenje objekata u kompleksu „Muška voda“ iz Kladnja. Između ostalih, s načelnikom Ilijaša Akifom Fazlićem potpisala sam ugo­vor za projekt revitalizacija historijskog područja Stari grad Dubrovnik, s predstavnicima Grada Stoca za projekt rekonstrukcije, sana­cije i adaptacije objekta budu­će Gradske vijećnice, te gra­do­načelnicom Sarajeva Benja­minom Karić za projekt sana­cije, restauracije i kolorističke obnove fasada objekata u ulici Zelenih beretki. Tako­đer sam s direktorom Umje­tničke galerije BiH Strajom Krsmanovićem potpisala ugo­vor za unapređenje i modernizaciju izložbenih prostora u ovoj važnoj instituciji koja je i turistički magnet. Među dodijeljenim sredstvima su i projekti u Travniku, Mostaru, Lju­buškom, Neumu, Kupre­su, Konjicu. Uz uspješnu implementaciju projekata, vjerujem da ćemo imati još bolju turističku sezonu, istakla je ministrica Pozder.

Na drugi Javni poziv, Tekući transfer za razvoj turizma, pristigla je ukupno 361 aplikacija i još uvijek su u obradi, a rezultati će biti objavljeni u narednom periodu, saopšteno je iz Fede­ralnog ministarstva okoliša i turizma.

    Objavio: usn krajina