13/07/2024

U PRIVREDNOJ KOMORI USK ODRŽANA INFO-SESIJA: “Akcija zajednice za energe­tsku tranziciju (CAET) u BiH”

Objavljeno: 29-03-2024 | 12:42

U PRIVREDNOJ KOMORI USK ODRŽANA INFO-SESIJA: “Akcija zajednice za energe­tsku tranziciju (CAET) u BiH”
Kako bi promovirao energetsku tranziciju na lokalnom nivou, projekat će biti fokusiran na podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju projekata u okviru koncepta energetske zajednice: zajednice obnovljive energije i građanske energetske zajednice

U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona održana je info-sesija o projektu „Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u BiH”. Info-sesija je održana u organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona, Pri­vre­dne komore FBIH, Nje­ma­čkog društva za međuna­rodnu saradnju (GIZ) i Ministarstva vanjske trgovi­ne i ekonomskih odnosa BiH.
Događaj je izazvao interes predstavnika jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i poduzeća, te privre­dnika kantona koji su izrazili spremnost za apliciranje na projektni poziv. Info-sesiji su prisustvovali i predstavnici nadle­žnog kantonalnog mini­starstva na čelu s ministrom Imširovićem.

Kako bi promovirao energetsku tranziciju na loka­lnom nivou, projekat će biti fokusiran na podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju projekata u okviru koncepta energetske zajednice: zajednice obnovljive energije i građanske ene­rgetske zajednice.
Tehnička asistencija GIZ-a će uključivati razvoj kapaci­teta i pripremu poslovnih pla­nova, studija izvodljivosti i pro­­jektne dokumentacije (ide­jnog ili glavnog projekta) za projekte energetske zajednice koji su planirani ili su u fazi razvoja.
Nakon održavanja info­rmativnih sesija, GIZ će objaviti javni poziv za prikupljanje prijava od jedinica lokalne samouprave sa proje­ktnim idejama energetskih zajednica. Jedinice lokalne samouprave koje uđu u uži izbor će biti pozvane da razgovaraju o sadržaju svojih projektnih ideja.

Tekst objavljen u okviru projekta „EKO Krajina“ koji se provodi uz fina­ncijsku podršku Minista­rstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a.

Objavio: usn krajina