19/07/2024

VLADA: Pozitivno mišljenje o izmjeni Zakona o Univerzitetu

Objavljeno: 08-02-2024 | 13:32

VLADA: Pozitivno mišljenje o izmjeni Zakona o Univerzitetu

U prošloj godini izrečene su 43 sankcije, a  Ministarstvo pravosuđa i uprave će i u 2024. godini, provoditi aktivnosti usmjerene na pravovremeno postupanje presudama nadležnih sudova, te na kontinuiranom usavršavanju državnih službenika i obuci povjerenika, u svrhu postizanja maksimalnih rezultata na ovom području, što će dovesti do rasterećenja zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, kazao je ministar Polimanac

Vlada Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici primila je na znanje Informaciju o stanju sigurnosti saobraćaja na području USK za period januar – decembar 2023. godine.

– Stanje sigurnosti cestovnog saobraćaja u 2023. godini u odnosu na isti period 2022. godine karakteriše povećanje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Broj saobraćajnih nezgoda je u povećanju za 286 ili 12,7%. U izvještajnom periodu 01. januar- 31. decembar 2023. godine na putevima i naseljima Unsko-sanskog kantona u navedenom periodu dogodilo se 2.529 saobraćajnih nezgoda, od toga 16 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 130 saobraćajnih nezgoda u kojima su lica zadobila TTP, 501 saobraćajna nezgoda u kojima su lica zadobila LTP i 1882 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Neophodno je nastaviti sa preventivnim radom policije kroz obezbjeđivanje prisustva policije na kritičnim relacijama, frekventnim raskrsnicama, u blizini škola i mjesta okupljanja putnika, a s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, te kroz raznovrsne načine edukacije jačati saobraćajnu kulturu, a naročitu pažnju treba posvetiti mladima kao najranjivijoj skupini u saobraćaju, informisao je Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova.

Na prijedlog Dragana Polimanca, ministra pravosuđa i uprave Vlada USK-a primila je na znanje Informaciju o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Unsko-sanskog kantona u 2023. godini, koja je upućena Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

U prošloj godini izrečene su 43 sankcije, a  Ministarstvo pravosuđa i uprave će i u 2024. godini, provoditi aktivnosti usmjerene na pravovremeno postupanje presudama nadležnih sudova, te na kontinuiranom usavršavanju državnih službenika i obuci povjerenika, u svrhu postizanja maksimalnih rezultata na ovom području, što će dovesti do rasterećenja zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, kazao je ministar Polimanac.

Vlada Unsko-sanskog kantona dala je pozitivno mišljenje na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Univerzitetu, kojim je zastupnica u Skupštini USK-a Fatka Kulenović predložila izmjene koje se odnose na konačno imenovanje Upravnog odbora Univerziteta.

Premijer Unsko-sanskog kantona  Nijaz Hušić predložio je Zaključak o obavezi postupanja po preporukama dostavljenim od  Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na uočene nedostatke iz prethodne revizije za 2023. godinu. U preporukama su navedene slabosti koje su uočene u sistemu internih kontrola koje mogu utjecati na konsolidovane izvještaje i usklađenost poslovanja, te je predloženo da se poduzmu aktivnosti na otklanjanju utvrđenih slabosti.

Zaključkom Vlade zaduženi su svi budžetski korisnici koji nisu postupili u skladu sa obavezama definisanim Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine da imenuju koordinatore za finansijsko upravljanje i kontrolu, izvrše identifikaciju i procjenu rizika, uspostave registar rizika, te sačine mape procesa kao i izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2023. godinu. Ministarstvo finansija zaduženo je da kod svih kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi izvrši provjeru izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu te da o istom izvjesti Vladu USK.

Objavio: usn krajina