Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

VLADA: Pozitivno mišljenje o izmjeni Zakona o Univerzitetu

Objavljeno: 08-02-2024 | 13:32

VLADA: Pozitivno mišljenje o izmjeni Zakona o Univerzitetu

U prošloj godini izrečene su 43 sankcije, a  Ministarstvo pravosuđa i uprave će i u 2024. godini, provoditi aktivnosti usmjerene na pravovremeno postupanje presudama nadležnih sudova, te na kontinuiranom usavršavanju državnih službenika i obuci povjerenika, u svrhu postizanja maksimalnih rezultata na ovom području, što će dovesti do rasterećenja zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, kazao je ministar Polimanac

Vlada Unsko-sanskog kantona na 15. sjednici primila je na znanje Informaciju o stanju sigurnosti saobraćaja na području USK za period januar – decembar 2023. godine.

– Stanje sigurnosti cestovnog saobraćaja u 2023. godini u odnosu na isti period 2022. godine karakteriše povećanje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Broj saobraćajnih nezgoda je u povećanju za 286 ili 12,7%. U izvještajnom periodu 01. januar- 31. decembar 2023. godine na putevima i naseljima Unsko-sanskog kantona u navedenom periodu dogodilo se 2.529 saobraćajnih nezgoda, od toga 16 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 130 saobraćajnih nezgoda u kojima su lica zadobila TTP, 501 saobraćajna nezgoda u kojima su lica zadobila LTP i 1882 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Neophodno je nastaviti sa preventivnim radom policije kroz obezbjeđivanje prisustva policije na kritičnim relacijama, frekventnim raskrsnicama, u blizini škola i mjesta okupljanja putnika, a s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, te kroz raznovrsne načine edukacije jačati saobraćajnu kulturu, a naročitu pažnju treba posvetiti mladima kao najranjivijoj skupini u saobraćaju, informisao je Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova.

Na prijedlog Dragana Polimanca, ministra pravosuđa i uprave Vlada USK-a primila je na znanje Informaciju o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Unsko-sanskog kantona u 2023. godini, koja je upućena Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

U prošloj godini izrečene su 43 sankcije, a  Ministarstvo pravosuđa i uprave će i u 2024. godini, provoditi aktivnosti usmjerene na pravovremeno postupanje presudama nadležnih sudova, te na kontinuiranom usavršavanju državnih službenika i obuci povjerenika, u svrhu postizanja maksimalnih rezultata na ovom području, što će dovesti do rasterećenja zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, kazao je ministar Polimanac.

Vlada Unsko-sanskog kantona dala je pozitivno mišljenje na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Univerzitetu, kojim je zastupnica u Skupštini USK-a Fatka Kulenović predložila izmjene koje se odnose na konačno imenovanje Upravnog odbora Univerziteta.

Premijer Unsko-sanskog kantona  Nijaz Hušić predložio je Zaključak o obavezi postupanja po preporukama dostavljenim od  Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na uočene nedostatke iz prethodne revizije za 2023. godinu. U preporukama su navedene slabosti koje su uočene u sistemu internih kontrola koje mogu utjecati na konsolidovane izvještaje i usklađenost poslovanja, te je predloženo da se poduzmu aktivnosti na otklanjanju utvrđenih slabosti.

Zaključkom Vlade zaduženi su svi budžetski korisnici koji nisu postupili u skladu sa obavezama definisanim Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine da imenuju koordinatore za finansijsko upravljanje i kontrolu, izvrše identifikaciju i procjenu rizika, uspostave registar rizika, te sačine mape procesa kao i izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2023. godinu. Ministarstvo finansija zaduženo je da kod svih kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi izvrši provjeru izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu te da o istom izvjesti Vladu USK.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.