19/07/2024

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Usvojeni Pedagoški standardi i normativi za osnovno obrazovanje

Objavljeno: 28-06-2024 | 12:28

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Usvojeni Pedagoški standardi i normativi za osnovno obrazovanje

Iz resora Ministarstva za građenje, prostorno ure­đenje i zaštitu okoliša, Vlada Unsko-sanskog kantona na 52. sjednici donijela je Odluku o načinu i kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava iz oblasti premjera i katastra za 2024. godinu.
Sredstva u ukupnom iznosu od 450. 000 KM, do­djeljivat će se gradovima i općinama Unsko- sanskog kantona za projekte iz oblasti premjera i katastra koji se odnose na: vršenje premjera, izradu karata, uspostavljanje katastra nekretnina i drugih katastara a osnovni princip pri utvrđivanju visine sre­dstava koja će se dodjeljivati gradovima i općinama kantona jeste kvalitet i opravda­nost projektnog prijedloga.

Učenička postignuća i ukupna dobrobit učenika
Vlada Unsko-sanskog ka­ntona donijela je na ovoj sjednici Pedagoške standarde i normative za osno­vno obrazovanje.
Pedagoškim standardi­ma i normativima su utvrđe­ni pedagoški i materijalni uvjeti za rad osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona. Standardima se svim učenicima i nastavni­cima osigurava ista polazna osnova za stvaralački razvoj sposobnosti učenika, što s drugim relevantnim aktima služi kao osnova za utvrđi­vanje ekonomske cijene odgojno-obrazovnog rada. Prilikom izrade Standarda naglasak je stavljen na eleme­nte naučne spoznaje, potrebe učenika i društveno opredje­ljenje, pri čemu osnovno obra­zovanje čini temelj cjeloku­pnog savremenog odgojno-obrazovnog sistema koji ima za cilj ostvarivanje učeničkih postignuća i ukupne dobrobiti učenika.
S reformom cjelokupnog odgojno-obrazovnog sistema i intencijom približavanja i usklađivanja s evropskim i svje­tskim odgojno-obrazo­vnim to­ko­vima doprinijet će se uklju­čivanju odgojno-obra­zo­vnih ustanova osnovnog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona u evropski edukacijski prostor te predstavljaju odgovor na potrebe učenika, daju rezultate i pružaju smjernice za daljnje obrazovanje i samoobrazovanje. Namjera je da se osavremeni i potakne na­stavni proces u cjelini, obrazložio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić, te istakao da su u izradi Pedagoških standarda učestvovali predstavnici Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja koji je dao pozitivno mišljenje.
Iz resora Ministarstva obra­zovanja, nauke, kulture i sporta usvojen je i Program utroška sredstava za izdava­čku djelatnost. U 2024. godini planiran je iznos od 30.000 KM za sufinansiranje tro­škova štampanja književnih i naučnih djela na osnovu zahtjeva izdavača/ autora.

Budžetski okvir za srednjoročni period
Također, odlukama je Vlada Kantona utvrdila kriterije uslove i postupak dodjele sredstava: granta za informisanje, granta za mlade i granta za kulturu, odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu. Putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona sredstva ovih grantova, planiranih u iznosu po 200. 000 KM, će se dodjeljivati za realizaciju projekata po javnom pozivu.
Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, utvrdila je Smjernice ekono­mske i fiskalne politike za period 2025. – 2027. godina. Smjernice ekonomske i fiska­lne politike Unsko- sanskog kantona definišu budžetski okvir za srednjoročni period (2025. – 2027.) godine i sadrže strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike kantona, osnovne makroekonomske poka­zatelje Federacije BiH i Unsko-sanskog kantona, osnovne pokazatelje ekono­mske i fiskalne politike kantona i procjene razvoja za taj period.
Vlada Unsko – sanskog kantona nije usvojila Izvještaj o radu JU Direkcija regiona­lnih cesta USK Bihać za 2023. godinu, koji prethodno nije usvojio privremeni Na­dzo­rni odbor JU Direkcija regionalnih cesta USK zbog neuspješnog poslovanja usta­nove u 2023. godini.

Objavio: usn krajina