18/05/2024

AMBASADOR MURPHY: Put k stabilnosti i prosperitetu počinje u lokalnoj zajednici

Objavljeno: 24-04-2024 | 11:16

AMBASADOR MURPHY: Put k stabilnosti i prosperitetu počinje u lokalnoj zajednici

Ambasador SAD u BiH  Michael Murphy sastao se s gradonače­lnicima i nače­lnicima Bihaća, Bosanske Krupe i Ključa, a zatim i Bo­sa­nskog Broda, Lukavca, Odža­ka, Stanara, Jajca, Livna, Novog Travnika, Travnika i Busovače, sa kojima je potpi­sao sporazume o pa­rtnerstvu na Projektu pomoći lokalnoj upravi u BiH (LGAA), koji spro­vodi  Američka age­ncija za međunarodnu saradnju (USAID BiH).

Ame­ri­čka vlada, kroz aktivnost USAID BiH, po­država lokalne zajednice u digitalizaciji i jačanju opći­nskih usluga, poticanju odr­ži­vog razvoja i investicija u lokalne zajednice, te pobo­ljšanju transparentnosti i odgovornosti prema građa­nima. Grad Bihać će kroz implementaciju LGAA projekta u narednom periodu raditi na izradi strategije digitalizacije javnih usluga, una­prjeđenju komunikacije, javno-pri­vatnog dijaloga i efikasnijem upravljanju imovinom.

Pored toga, Grad Bihać u partnerstvu sa USAID BiH uspješno provodi Diaspora Invest projekat, te će također biti prva lokalna zajednica u Unsko-sanskom kantonu u kojoj će se provoditi pilot projekat uvođenja E-dozvola u oblasti građenja.

Nakon sastanka sa gra­do/načelnicima Bihaća, Bo­sa­nske Krupe i Ključa, ambasador Murphy posjetio je bihaćku firmu ČJ, proi­zvođača metalnih konstru­kcija koji sarađuje s projektom Diaspora Invest kako bi povećao izvoz turbina, ko­mpo­nenata strojeva, ne­hrđa­jućeg čelika, hidraulike i drugih metalnih proizvoda.

Objavio: usn krajina