21/05/2024

BIHAĆKO UDRUŽENJE “LAN” S FRANCUSKIM PARTNERIMA: Povezivanje ljudi je važnije od materijalnog

Objavljeno: 18-04-2024 | 08:56

BIHAĆKO UDRUŽENJE “LAN” S FRANCUSKIM PARTNERIMA: Povezivanje ljudi je važnije od materijalnog

Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona primio je predstavnice udruženja „LAN“ iz Bihaća i predstavnike njihove partnerske organizacije Seco­urs Populaire Francais, ugle­dne francuske organizacije koja je posvećena borbi protiv siro­maštva i di­skriminacije.

Kako je misija Udruženja „LAN“ da otvoreno doprinosi ekonomskom, socijalnom i kulturnom osnaži­vanju u društvu s posebnom posvećenošću na afirmaciju položaja i statusa mladih, podsticanje i osnaživanje volonte­rskog humanitarnog rada i promovisanja zajedničkog života, povjerenja i tolerancije, u Secours Populaire su prepoznali ovo udruženje kao kvali­tetnog partnera za saradnju na projektima. Dijeleći ideju da solidarnost nije samo materijalna nego da uklju­čuje i povezivanje ljudi, zahvaljujući saradnji LAN-a i Secours Populaire Francais djeca s po­dručja Unsko-sanskog ka­ntona već su imala priliku posjetiti Francusku i sudjelovati na međunarodnim susretima sa vršnjacima.

Kako je ove godine Fra­ncuska domaćin Olimpijskih igara, a Secours populaire je organizacija od nacionalnog značaja, tokom ovih sportskih događaja u Francusku će, kao njihovi gosti, putovati i djeca iz BiH. Petoro djece sa područja Unsko-sanskog ka­ntona će, kroz ovaj program, imati priliku da dožive Olimpijske igre, informisali su premijera Hušića koji je istaknuo otvorenu podršku Vlade Unsko-sanskog kantona programima usmjerenim na građenje društva znanja i jednakih prilika za sve kakve provodi LAN na području ovog Kantona te, u saradnji sa partnerima, omogućava mla­di­ma priliku da stječu nova znanja i vje­štine.

Objavio: usn krajina