Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

DANKO JAKŠIĆ, MINISTAR FINANCIJA U VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA: Budžet će biti donesen prije zakonskog roka, imat će i socijalnu i razvojnu komponentu

Objavljeno: 05-02-2024 | 09:09

DANKO JAKŠIĆ, MINISTAR FINANCIJA U VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA: Budžet će biti donesen prije zakonskog roka, imat će i socijalnu i razvojnu komponentu
Poseban naglasak ćemo dati i na socijalna davanja kroz Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u obliku pomoći za liječenje, jednokratnih novčanih pomoći, te novčane naknade po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, i pri Ministarstvu zdravstva i socijalne politike kroz naknade za porodilje u radnom i van radnog odnosa, izdvajanjima za socijalne ustanove, naknade civilnim žrtvama rata, uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica i sl.

Najznačajniji financijski dokument kojeg na godišnjem nivou donosi svaka Vlada je budžet, a na čijoj pripremi je najviše angažirano Ministarstvo financija. O budžetskim projekcijama u ovoj godini i drugim aktualnim temama iz nadležnosti ovog resora za Krajinu govori Danko Jakšić, ministar financija u Vladi Unsko-sanskog kantona.

KRAJINA: Da li je Vlada Unsko-sanskog kantona okončala sve procedure za usvajanje ovogodišnjeg Budžeta?

JAKŠIĆ: Što se tiče procedura za izradu Budžeta Unsko-sanskog kantona, one su još u toku i provede se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hecegovine. Nakon što je Vlada Unsko- sanskog kantona usvojila Dokument okvirnog budžeta za period 2024-2026. godine, a u kojem su definisana budžetska ograničenja za sve budžetske korisnike, Ministarstvo finansija poslalo je instrukciju broj 2 (početna budžetska ograničenja i smjernice za izradu zahtjeva budžetskih korisnika) svim budžetskim korisnicima. Nakon što su budžetski korisnici dostavili Ministarstvu finansija budžetske zahtjeve, a u skladu sa budžetskim kalendarom, sa istima su obavljene konsultacije u vezi s prioritetima budžetske potrošnje. Uporedo, Vlada Unsko-sanskog kantona imenovala je pregovaračke timove, kako bi obavila pregovore sa predstavnicima sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, Ministarstva unutrašnjih poslova-policije, te Sindikatom za državne službenike i namještenike u organima državne službe, a u cilju potpisivanja kolektivnih ugovora.

Ono što moram naglasiti jeste upravo činjenica da je ovaj sastav Vlade Unsko-sanskog kantona, nakon niza godina, ponudio socijalni dijalog i otvorio pregovore sa sindikatima prije donošenja budžeta za 2024. godinu, a u cilju kreiranja budžeta koji će biti donesen na zadovoljstvo svih korisnika.

KRAJINA: Kolike su projekcije i kada će se najznačajniji financijski dokument naći u skupštinskim klupama?

JAKŠIĆ: Kako sam već prethodno rekao, budžet je u procesu kreiranja, sve zakonske predradnje su pri kraju. Pregovori sa sindikatima su u završnoj fazi, te se nadamo da ćemo u što skorije vrijeme imati i potpisane kolektivne ugovore sa svim sindikatima, nakon čega ćemo dobiti jasniju sliku oko definisanja samog budžeta. Imajući u vidu slijed svih događaja i poduzetih aktivnosti, realno je očekivati da će budzet biti donesen prije isteka zakonskog roka, a to je 31. mart 2024. godine.

KRAJINA: Smatrate li da će novim budžetom biti zadovoljni svi budžetski korisnici?

JAKŠIĆ: Intencija Vlade Unsko-sanskog kantona i jeste da budžetom budu zadovoljni svi budžetski korisnici. Ali ne da se ograniči samo na budžetske korisnike. U prvom redu Kanton mora ispoštovati sve zakonske obaveze, ali treba biti i društveno inkluzivan te osigurati pravednu raspodjelu javnog novca, kao i uključivati razvojne komponente kroz sve segmente društva. Tako, na primjer, mora kroz subvencije putem Ministarstva poljoprivrede pomoći poljoprivrednim proizvođačima, subvencijama kroz Ministarstvo privrede poticati privrednike i obrtnike i razvoj biznis ideja a sve u cilju stvaranja što boljeg i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta čime bi se stvorili preduslovi za rast i razvoj privrede, poljoprivrede i turizma.

Poseban naglasak ćemo dati i na socijalna davanja kroz Mnistarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u obliku pomoći za liječenje, jednokratnih novčanih pomoći, te novčane naknade po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i pri Ministarstvu zdravstva i socijalne politike kroz naknade za porodilje u radnom i van radnog odnosa, izdvajanjima za socijalne ustanove, naknade civilnim žrtvama rata, uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica i sl. Ono što želim naglasiti je da ćemo u budžetu za 2024. godinu, za razliku od prethodne godine, osigurati određena sredstva za vansudske nagodbe, te omogućiti imaocima pravosnažnih presuda da uz određene uslove izvrše naplatu svojih potraživanja.

KRAJINA: Uoči novogodišnjih blagdana budžetskim korisnicima isplaćena je novčana pomoć u iznosu od 1.000 KM. Tada je obećano da će novčanu pomoć u istom iznosu dobiti i korisnici grantovskih sredstava – vrtići i mediji. Kada će pomoć biti isplaćena?

JAKŠIĆ: Prilikom donošenja odluke o isplati jednokratne novčane pomoći budžetskim korisnicima, Vlada Unsko- sanskog kantona imala je namjeru istu isplatiti i korisnicima grant sredstava, ali kako rebalansom za 2023. godinu nije bio obezbjeđen kod za tu isplatu, nismo je bili u mogućnosti isplatiti. Vlada je zauzela svoj stav po tom pitanju, te sam ja kao ministar finansija već u više navrata potvrdio da će u budžetu za 2024. godinu biti planirana sredstva za tu namjenu, te da će po njegovom usvajanju te naknade biti isplaćene. Isključili smo mogućnost isplate ove naknade za nosioce funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

KRAJINA: Kako biste okarakterisali ovogodišnji Budžet USK-a? Hoće li on biti razvojni ili će ipak s obzirom na ukupnu situaciju nositi obilježje socijalnog?

JAKŠIĆ: Budžet Unsko- sanskog kantona, kako ga kreiramo ima elemente i socijalnog i razvojnog.

U skladu sa projekcijom prihoda od strane Federalnog ministarstva finansija, ali i planskim planiranjem i upravljanjem održaćemo kontinuitet svih zakonskih obaveza, uz opredjeljenje da pored socijalne komponente, koja se ogleda u dogovoru sa sindikatima, te usklađivanja rasta osnovice za obračun plata kao mjere ublažavanja rasta inflacije, usklađivanja socijalnih davanja, kontinuiteta u isplati stipendija, ima i razvojnu komponentu koja se ogleda u planiranju izdavanja za razvojne i kapitalne projekte kroz resorna ministarstva, a u skladu sa strateškim opredjeljenjima Vlade i to kroz sve resore u našoj nadležnosti.

Vodimo računa o uravnoteženosti raspodjele sredstava namijenjenih za projekte od značaja za naše gradove i općine, a posebno mjesto u strateški planiranom budžetiranju mora imati oblast javnog zdravstva, obrazovanja, nauke i sigurnosti. Ulaganje u kvalitetno obrazovanje je garant budućeg sveukupnog socijalno-ekonomskog razvoja. Jednako je važno i da strateški ulažemo u obrazovanje mladih generacija policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, kao i u njihovu materijalno-tehničku opremljenost.

KRAJINA: Na kojim budžetskim stavkama ste posebno radili da bi ovaj dokument bio i poticajan i u kojim resorima?

JAKŠIĆ: Ministarstvo finansija radi na kreiranju što kvalitetnijeg budžeta, ali u realnim okvirima, naravno uz dogovor sa budžetskim korisnicima i u skladu sa strateškim pravcima razvoja našeg kantona. Ono što je jako važno, je činjenica da svi zajedno u narednom periodu moramo raditi na stvaranju preduslova za obezbjeđivanje dodatnih sredstava koja ćemo moći dalje usmjeriti u poticaje kroz sve resore. Budžet mora biti i inovativan ukoliko želimo da stvaramo okruženje koje će biti privlačno i potencijalnim investitorima i, prije svega, našim građanima te nuditi mladim ljudima realnu šansu da grade život u svojoj domovini.

N.Dž.N.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.