18/05/2024

DELEGACIJA IZVRŠNE I ZAKONODAVNE VLASTI UNSKO-SANSKOG KANTONA U RADNOJ POSJETI OPĆINI BUŽIM: Bužim će u Vladi USK-a imati partnera u realizaciji projekata za održivi razvoj

Objavljeno: 26-04-2024 | 08:29

DELEGACIJA IZVRŠNE I ZAKONODAVNE VLASTI UNSKO-SANSKOG KANTONA U RADNOJ POSJETI OPĆINI BUŽIM: Bužim će u Vladi USK-a imati partnera u realizaciji projekata za održivi razvoj

­Delegacija kantonalne izvr­šne i zakonodavne vlasti pre­dvođena premijerom Nija­zom Hušićem i Zikrijom Durakovićem, predsjeda­va­jućim Skupštine Unsko-sa­nskog kantona posjetila je Općinu Bužim gdje je sa načelnikom Mersudinom Na­nićem i njegovim saradni­cima razgovarala o dosada­šnjim i projektima za čiju realizaciju u narednom peri­odu lokalna vlast očekuje financijsku podršku viših nivoa vlasti.
Bila je ovo prva zvanična posjeta predstavnika Vlade i Skupštine Unsko-sanskog kantona Općini Bužim. U fo­kusu su bila infrastru­kturna ulaganja na području Bužima, a predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sa­nskog kantona sastanka prezentirani su projekti koji se tre­nutno rade u ovoj općini, te aktualizirani proble­mi sa kojima se suočava ova općina, s posebnim osvrtom na one iz kantonalne nadle­žnosti.

Očekuju bezrezervnu podršku
Ukazano je na problem prihoda po osnovu koncesija, odnosno eksploatacije prirodnog bogatstva, imajući u vidu da općine nemaju uvida u proizvodnju, jer je kontrola korištenja prirodnih resursa u nadležnosti Kantona. Također, i na prije­ko potrebnu prekategoriza­ciju lokalnih cesta u regio­nalne ceste gdje već imaju podneseni zahtjevi i inicijative zastupnika iz Bužima koju, naglašeno je, smatraju opravdanom za bržu i bolju komunikaciju između općina Bužim, Cazin i Velika Kla­duša, te za brži ekonomski razvoj sve tri općine.
Načelnik Nanić prezentirao je najvažnije infrastru­kturne projekte koji će se raditi u narednom periodu i za koje očekuje bezrezervnu podršku i Unsko-sanskog kantona i Federacije BiH. Riječ je o projektima izgra­dnje novih objekata Dječijeg vrtića Bužim i Doma zdravlja Bužim, nastavku izgradnje Muzeja 505. Viteške brigade, podršci jedinstvenom proje­ktu „Marka općina-marka građani“, kao i projektima u oblasti privrede i poljopri­vrede koji bi, kako je istakao načelnik Nanić, trebali imati značajniju podršku izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona.
Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona isti­čući zadovoljstvo boravkom kantonalne delegacije u herojskom Bužimu, kazao je da su predstavnici Vlade i Sku­pštine Unsko-sanskog kanto­na na ovaj način htjeli čuti probleme ove lokalne zajednice i potvrditi Bužimljanima nastavak podrške projektima kojima budu aplicirali prema Vladi i resornim minista­rstvima.

Ravnomjeran razvoj općina i gradova
Premijer Hušić nije krio zadovoljstvo do sada urađe­nim projektima, naročito infra­strukturnim, koji su za­vršeni ili se trenutno rade, ali i novim koji će, prema naja­vama načelnika i njegovih suradnika, biti realizirani u narednom periodu.
U Bužimu, istaknuto je, s posebnom pažnjom će raditi na projektima koji su dugo­ročno usmjereni na djecu i mlade kako bi se mladim Bužimljanima osigurali kva­li­te­tni uvjeti za obrazovanje. Među takvim projektima je i izgradnja fiskulturnih sala u Varoškoj Rijeci i Čavi te stvaranje uvjeta za predško­lsko obrazovanje i odgoj, pri čemu će imati podršku Vlade, potvrdio je pre­mijer Hušić.
Podršku projektima Opći­ne Bužim potvrdio je i Zikrija Duraković, predsje­da­vajući Skupštine Unsko-sanskog kantona koji je ovom prilikom poručio da Bu­žimljani traže samo ono što im pripada i što zaslužuju.
Bužim će, naglašeno je, u Vladi Unsko-sanskog kantona, imati partnera u realizaciji projekata za održivi razvoj, sukladno programu ovog sastava kantonalne vlasti da osigura ravnomje­ran razvoj općina i gradova u sastavu Unsko- sanskog kantona, što je planirano i kroz budžet za 2024. godinu kroz kapitalne grantove za niže nivoe vlasti.
Bužim, posebno ponosan na izgrađenu kulturu sjeća­nja na period odbrambeno – oslobodilačkog rata i herojstva bužimskih branitelja, za projekat Muzeja 505. Vite­ške brigade iz budžeta USK za ovu godinu će imati finansijsku podršku od 200.000 KM.
Delegacija kantonalne izvršne i zakonodavne vlasti posjetila je Turbe generala Izeta Nanića i svih šehida gdje je pročila fatihu, loka­ciju na kojoj se gradi Muzej 505. Viteške brigade, te po­dru­čnu školu Varoška Rije­ka, odnosno lokaciju gdje će se graditi nova fiskulturna školska sala.

S. Pašagić

Objavio: usn krajina