18/05/2024

FEDERALNA VLADA: Kreće s izradom strategije demografskog razvoja i oporavka

Objavljeno: 24-11-2023 | 09:03

FEDERALNA VLADA: Kreće s izradom strategije demografskog razvoja i oporavka

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o izradi Strategije demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH. Demografskom strategijom definirat će se strateški ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene na suzbijanje negativnih demografskih trendova u FBiH, s posebnim fokusom na pitanja iseljavanja stanovništva, niske stope nataliteta, starenja stanovništva i druga važna pitanja demografije.

Ovom odlukom se pokreće postupak izrade Demografske strategije kojom će se na sistematičan i sveobuhvatan način pristupiti rješavanju ovog problema na području cijele Federacije BiH. U procesu će se primjenjivati ključna načela izrade strateških dokumenata u Federaciji BiH, a to su otvoreni model koordiniranja, ravnopravnost spolova, horizontalno i vertikalno koordiniranje svih nivoa vlasti u Federaciji, partnerstvo, te javnost i transparentnost.

Nosilac izrade sektorske strategije je Vlada putem posebne radne grupe za izradu Demografske strategije. U Odluci se utvrđuje da se u izradu i finaliziranje Demografske strategije kroz proces javnih konsultacija, uključuju svi relevantni federalni i kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave preko Saveza općina i gradova FBiH, te druge vladine institucije i nevladine organizacije.

Finansijska sredstva za izradu Demografske strategije osiguravaju se iz donatorskih sredstava. Nacrt ove strategije bit će dostavljen do 31. marta 2024. godine na dalje postupanje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Objavio: usn krajina