Protiv smo ubijanja!
Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!


24/04/2024

FEDERALNI MINISTAR SOCIJALNE POLITIKE: Uspjeh bi bio da usporimo negativni demografski trend – na korak smo od nestanka nacije

Objavljeno: 03-04-2024 | 08:03

FEDERALNI MINISTAR SOCIJALNE POLITIKE: Uspjeh bi bio da usporimo negativni demografski trend – na korak smo od nestanka nacije

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da se izrada Strategije demografskog razvoja i oporavka Fe­de­racije Bosne i Hercego­vine, koju je odlukom pokrenula Vlada FBiH u novembru prošle godine, nalazi u zavr­šnoj fazi. Strategija predstavlja rezultat intenzivnog rada interresorne radne grupe koja je održala završni sasta­nak, saopćeno je iz Federa­lnog ministarstva rada i socijalne politike.
Izazovi sa kojima se suočava društvo u Federaciji BiH posljednjih godina su višestruki. Kontinuirano isel­ja­vanje radno sposobnog sta­no­vništva je rezultat nekoliko faktora, uključujući nezapo­slenost, ekonomsku i politi­čku nestabilnost, korupciju i opću apatiju. Paralelno s tim, kontinuitet prirodnog prira­štaja, odnosno broj novo­rođenih, bilježi pad, što ukazuje na nezaustavljiv proces smanjenja stanovništva u Federaciji BiH, navodi se u saopćenju Ministarstva.

Dodaju da je zbog toga neophodno poduzeti korake kako bi se ublažili negativni demografski trendovi. Mjere i smjernice predložene u na­crtu Strategije demografskog razvoja i oporavka imaju za cilj definiranje konkretnih akcija koje će pomoći u suoča­vanju s ovim izazovima.

Ministar Delić naglasio je da, iako trenutno ne postoje brze ili jednostavne mjere koje bi odmah dovele do po­ve­ćanja nataliteta ili zaustavljanja iseljavanja, predlo­žene smjernice uključuju una­prjeđenje podrške rodi­te­ljstvu, te stvaranje boljih uslova za zadržavanje radne snage.
Ne možemo govoriti o mje­rama kojima ćemo pota­knuti demografski rast. Takvih mjera u ovom trenu­tku nema, niti ih možemo kupiti bilo kakvim novcem. Radna grupa smatra da je uspjeh u ovom trenutku ublažiti negativni demografski trend u Federa­ciji BiH, usporiti ga kako ne bismo za koju godinu govorili o nesta­janju nacije.

Dodao je da prijedloge radne grupe, koja kao stra­teške pravce predlaže una­pre­­đenje mjera za podršku roditeljstvu i modele unapre­đenja uslova za ublažavanje trenda osipanja radno sposo­bnog stanovništva, smatra realnima, te da bi ove smje­rnice mogle ispuniti očeki­vanja u zaustavljanju negativnih demografskih tre­ndova.

Siguran sam da kroz politike aktivnog zapošljavanja i usmjerene na podr­šku zasnivanja i proširenja porodica, možemo doprinijeti stabilizaciji negativnih demografskih trendova i usporiti ih. To je cilj kojem je realno težiti u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo kao siromašno društvo koje je zahvatila demografska tranzicija ka­ra­kteristična za visokorazvijena društva, kazao je ministar Delić.

Nosilac izrade Strategije demografskog razvoja i opo­ravka je Vlada FBiH, a očekuje se da će ovaj dokument pružiti konkretne smjernice i akcijske planove kako bi se stabilizirali negativni demografski trendovi i osigurala dugoročna održivost stanovništva u Federaciji BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Objavio: usn krajina