21/05/2024

INTERVJU: ALMIR IMŠIROVIĆ, MINISTAR ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA: S ciljem efikasnijeg i transparentnijeg sistema uvodimo građevinske e-dozvole

Objavljeno: 27-04-2024 | 09:16

INTERVJU: ALMIR IMŠIROVIĆ, MINISTAR ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA: S ciljem efikasnijeg i transparentnijeg sistema uvodimo građevinske e-dozvole

Skupština Unsko-sanskog kantona na sjednici održa­­noj poče­tkom apri­la ove godine, usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prosto­rnom uređenju i građenju koji će omogućiti implementaciju sistema izdavanja elektronskih dozvola u oblasti građenja. O prednostima novog zakonskog rješenja u ovoj oblasti za „Krajinu“ je govorio Almir Imširović, kantonalni ministar za građenje, prostorno uređe­nje i zaštitu okoliša

KRAJINA: Šta nam konkretno donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju?

IMŠIROVIĆ: U saradnji sa USAID BiH projektom E-uprave resorno kantonalno i fe­de­ralno ministarstvo akti­vno su radili na elektronskom sistemu za izdavanje građe­vinskih dozvola, a sve u cilju stvaranja što boljeg i efika­snijeg privrednog ambijenta u Unsko-sanskom ka­ntonu na način da se omogući investitorima da olakšaju i ubrzaju proces dobijanja dozvola.

Ovakvim modernim siste­mom otklonit će se potre­ba da podnosioci zahtje­va/investitori lično posje­ćuju pojedine institucije i gube vrijeme u redovima, što će umanjiti dodatne tro­škove ali i omogućiti transparentnost samog procesa. Podnošenjem zahtjeva inve­stitor ostvaruje svoje pravo uvida u tok postupka izdavanja akta putem internetske adrese Ministarstva, odnosno putem internetske adrese nadležnog gra­dskog/opći­nskog organa uprave, upotre­bom korisničkog imena i koda. Investitori će iz udobnosti svog doma, kancelarije, sa poslovnog puta moći aktivno učestvovati i pratiti proces izdavanja pojedinih do­zvola. Omogućit će se elektronska komunikacija između nadležnih organa, javnih i komunalnih predu­zeća koja učestvuju u postupku izdavanja dozvola. Investitor će dobiti elektronsku obavijest svaki put kada neka institucija riješi svoj dio procesa. Napominjem da i u slučaju ličnog podnošenja zahtjeva na šalteru investitor može dobiti pristupne poda­tke kako bi elektronski pratio proces izdavanja dozvola.

KRAJINA: Unsko-sanski kanton je u Federaciji BiH drugi kanton koji je donio Zakon koji tretira E-građevinske dozvole?

IMŠIROVIĆ: Zeničko-do­bo­jski kanton je prvi primijenio ovaj sistem i on je, može se reći, bio nositelj ovih pozi­tivnih promjena. Općina Tešanj je bila pilot općina pilot, i Tešanj je prvi implementator ovog sistema izdavanja građe­vinskih dozvola obzirom da je imao riješenu svu prostorno-plansku dokumentaciju i njima je bilo lako ući u ovakav sistem jer je sve bilo javno i transparentno, obi­čnom građaninu dostupno da može online provjeriti u kojem stanju je njegova parcela. Imajući u vidu da je kod nas ne tako davno usvojen Prostorni plan Unsko-sanskog kantona, na koji se čekalo godinama, i koji je u primjeni od početka ove godine, očekujem da će ovi procesi i na prostoru našeg kantona sada ići bržim tempom. Naravno da je to najvažniji prostorno-planski do­ku­ment Unsko-sanskog ka­nto­na koji u mnogo čemu olakšava gradskim i opći­nskim upravama kod izrade prostorno-planske dokume­ntacije na tom nivou. Lokalne zajednice su sada u obavezi da u naredne četiri godine pristupe izradi svoje prostorno –pla­nske dokumentacije i usklade je sa Prostornim pla­nom Unsko-sanskog kantona. Tek kada to urade moći će pristupiti ovoj vrsti projekta E-uprave i primjenom svega onog što taj sistem rada podrazumijeva.

KRAJINA: Na području Unsko-sanskog kantona Bihać je odabran za pilot općinu. Zašto Bihać?

IMŠIROVIĆ: Kao pilot projekat za Unsko-sanski kanton odabrana je Gradska uprava Bihać, obzirom da ima trenutno najjasnije defi­ni­ranu osnovu za realizaciju ovog projekta koju je prepo­znao i USAID. Nadamo se da će u budućnosti i ostale općine i gradovi prepoznati dobrobiti ovakvog sistema te i oni ispuniti uslove i krenuti u primjenu ovakvog modernog, efikasnijeg i transparentnijeg sistema koji će uveliko olakšati dosadašnje komplicirane procese na koje su naši investitori i građani trošili ogromno vrijeme i samim time imali veće tro­škove samog postupka. Sva hardverska i softverska komponenta kao i obuka uposle­nika osigurana je od strane USAIDA BiH projekt E-uprave, što znači da u ovoj fazi Mini­starstvo, Grad Bihać i druge institucije koje uče­stvuju u ovom projektu nemaju troškova, već im je dužnost da imenuju tim koji će raditi na implementaciji ovog sistema. Sada je na nama da se potrudimo i što prije stavimo u primjenu ovakav moderan sistem koji će zasigurno biti u primjeni u budućnosti prije ili kasnije. Iako je prema ocjeni USAIDA Grad Bihać najspre­mniji, naravno da će bit poteškoća, jer kako znamo ni Grad Bihać nema sve riješeno kada je u pitanju katastar i gruntovnica. Pilot projekt nema nikakvih rokova. Nadam se da ćemo uskoro snimiti stanje i u drugim opći­nama i predložiti USAIDU koje od njih bi mogle krenuti s primjenom ovog sistema.

KRAJINA: Koliko će ovakav pristup rada olakšati domaćim i stranim investitorima za buduća ulaganja na području Unsko-sanskog kantona?

IMŠIROVIĆ: Obzirom da se olakšava način podno­šenja zahtjeva i praćenja pro­cesa izdavanja dozvola, te po­većava transparentnost pro­cesa i skraćuje vrijeme dobi­vanja dozvola očekuje se da će ovakav način privući ne samo strane investitore već i naše investitore iz dijaspore i građane. Ono na šta se mora obratiti pažnja u budućnosti jeste da moramo raditi na detaljnoj planskoj dokume­ntaciji kako bi naš prostor bio definiran, planiran i zašti­ćen te da investitorima jasno de­fi­niramo područja na kojima je moguća investicija.

KRAJINA: Koji su bili najveći nedostaci starog zakonskog uređenja u oblasti gradnje i prostornog uređenja?

IMŠIROVIĆ: Najveći nedo­staci starog dijela zakona, koji se odnosio na ove izmjene, su veliki gubici vremena na podnošenje zahtjeva, gu­žva na šalterima, spor proces pribavljanja saglasnosti od nadležnih institucija, obaveza investitora da više puta kopiraju, ovjera­vaju i dostave doku­me­ntaciju svim pojedi­nim učesnicima u postupku izdavanja dozvola. Ovim novim sistemom investitoru će, ukoliko su ispunjeni svi uslovi, dozvola za gradnju biti izdana u roku od 10 do 20 dana. Ponavljam, ukoliko su svi traženi uslovi ispunjeni. Ono što je bitno i što se mora napomenuti u ovom segmentu je to da uprave gradova i općina moraju raditi na donošenju pro­storno-planske doku­me­nta­cije prema kojoj će biti jasno definirano gdje i šta potencijalni investitor može graditi kako bi se spriječile eventualne blokade kada investicija već krene.

KRAJINA: Unsko-sanski kanton je za nova zakonska uređenja dobio pohvale Ambasade SAD u BiH. Daje li to svojevrsnu sigurnost potencijalnim investitorima na području Unsko-sanskog kantona za buduća ulaganja?

IMŠIROVIĆ: Naš kanton je, kako sam već rekao, drugi kanton u FBiH koji je usvojio ove izmjene i omo­gućio primjenu ovog sistema, a Grad Bihać je četvrta jedinica lokalne samouprave koja je krenula u impleme­ntaciju projekta pored Tešnja, Općine Centar Sarajevo i Žepča. Za realizaciju ovih izmjena i efektivan rad i saradnju dobili smo pohvale i od USAID-a i Američke amba­sade jer smo od pisma namjere i podrške koje smo dobili 26. februara pa do usvajanja zakona 02. aprila 2024. godine sve potrebno odradili u reko­rdnom roku čime su nas svrstali u sami vrh potenci­ja­lnih partnera, te na takav način smo našem kantonu otvorili put ka novim projektima i budućoj efikasnoj saradnji. Na razvijanju softvera i pro­pisima postupka ishodovanja E-dozvola iz USAID proje­kta E-uprave radili su stru­čnjaci iz regije koji već primjenjuju ovakav sistem i koji su zajedno sa kantonalnim i fe­de­ralnim ministarstvom radili kako bi uskladili zako­nsku regulativu naših zakona sa federalnim propisima i EU standardima u pogledu digitalizacije sistema i elektronske razmjene podataka. Ovakav sistem i tim ljudi koji su stali iza njega i njegove uspješne primjene, npr. u Tešnju, mogu zasigurno dati svojevrsnu sigurnost potencijalnim investitorima u našem kantonu.

N. Piralić

Tekst objavljen u okviru projekta „ Eko krajina“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina