18/06/2024

INTERVJU: ARMIN KARDAŠEVIĆ, MINISTAR PRIVREDE U VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA: Turizam je velika šansa za privredni i svaki drugi prosperitet USK-a

Objavljeno: 18-05-2024 | 08:37

INTERVJU: ARMIN KARDAŠEVIĆ, MINISTAR PRIVREDE U VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA: Turizam je velika šansa za privredni i svaki drugi prosperitet USK-a
Činjenica je da postoji ogroman prostor i potencijal za napredak, posebno u sektoru turizma i ne bih da zvučim grubo, ali kao da se na neki način do sada, barem kada se govori o sistemskom pristupu, on sam pozicionirao na mapi privrednih djelatnosti – Vidim puno prostora za sistemski napredak i razvoj u ovom sektoru, dakle turizmu kao grani privrede, obilna su i prirodna bogatstva, koja ako se budu koristila na pravi način, također mogu biti snažan vjetar u leđa privredi

Unsko-sanski kanton je regija sa bogatim prirodnim resursima, čija eksploatacija može doprinijeti razvitku ove grane, te poboljšati standard ne samo privrednika, nego prosperitet regije uopće. O najnovijim projektima koji se realiziraju u ovom ministarstvu, za Krajinu je govorio Armin Kardašević, ministar privrede u Vladi Unsko-sanskog kantona.

KRAJINA: Pored milion konvertibilnih maraka koje je Vlada USK-a planirala izdvojiti za poslovne zove, koji su novi projekti u Ministarstvu privrede?

Kardašević: Vlada Unsko-sanskog kantona je na prijedlog Ministarstva privrede usvojila Program poticaja razvoja poslovnih zona na našem području, a odmah po usvajanju Budžeta započeli smo sa aktivnostima na realizaciji našeg Plana i Programa koji je definiran kroz sam Budžet. Kad je riječ o Progra­mu poticaja i sufinanciranja u jedinicama lokalne samou­prave, radi se o programu koji je na specifičan način utemeljen na jednom od sastanaka koje je Ministarstvo privrede organiziralo i održalo sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, odnosno nače­lni­­­cima i gradonačelni­cima gradova. Na tom sastanku smo donijeli određene zaklju­čke u smislu šta je to njima bitno kada je u pitanju eko­nomski razvoj. Tako smo se odlučili da ove godine prove­demo ovaj Program koji je vezan za razvoj poslovnih zona, a biće obuhvaćene, odnosno sufinancirane one koje predlo­že gradovi, odnosno općine sa prostora Unsko-sanskog kantona, jer smo njima ostavili da istaknu koji su to prioriteti i šta je od svega toga najbitnije za razvoj jedinica lokalne samouprave a to je ekonomski razvoj. Nadam se da ćemo kroz ovu podršku osigurati nove vrijednosti i svakako, otvoriti nova radna mjesta. Bitno je napomenuti, kada se govori o poslovnim zonama i usvaja­nju ovog programa, da poti­če­mo realizaciju mjera koje su definirane Strategijom razvoja USK-a za period 2021.-2027. godina, a za ukupan Program u budžetu Minista­rstva privrede izdvojen je iznos od milion konvertibilnih ma­raka. To napominjem zbog toga jer se radi o sufinanciranju, tako da bi taj iznos morao biti veći s obzirom da je kroz sam Javni poziv, u programu defini­rano i učešće općina, odnosno gradova koji budu aplicirali na ovaj Program.

KRAJINA: Osim toga, što je još aktualno u ovom Ministarstvu, donesene su značajne odluke na nekoliko prethodnih sjednica Vlade USK-a?

Kardašević: S obzirom na nadležnosti ovog minista­rstva i veoma širok spektar djelatnosti koje ono obuhvata, paralelno radimo gotovo na svim poljima i ovo je bio primjer rada na polju poduze­tništva. Uključeni smo akti­vno i u polju turizma. Upravo na jednoj od sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona, usvojili smo Program utroška sre­dstava kojima će se iz budžeta Ministarstva privrede u iznosu od 80.000 konvertibilnih maraka sufinancirati organizacija jubilarne pede­sete Una regate. Dakle, to je i podrška Nacionalnom parku „Una“ koji i ove godine organizira ovu manifestaciju koja će trajati nekoliko dana i kojom će se obogatiti turisti­čka ponuda Unsko-sanskog kantona. Na sjednici Vlade USK-a od prije desetak dana, usvojen je i Program utroška sredstava subvencije kod organizacije sajmova, odno­sno podrška Sajmu „EKOBIS“, koji će biti održan početkom septembra ove godine, a organizator je Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Moram istaknuti odličnu su­ra­dnju i komunikaciju kako sa Nacio­nalnim parkom „Una“, tako i sa Privrednom komo­rom Unsko-sanskog kantona, s kojima komuniciramo na izuzetno efikasan i dobar način i nadam se da ćemo tako nastaviti u budućnosti, te da će kroz tu komuni­kaciju i zajednički rad izro­diti se niz dobrih i realiziranih projekata.

KRAJINA: Već je poznato da će Ministarstvo privrede USK-a pomoći organizaciju Sajma „EKOBIS“, koji ima izuzetnu važnost ne samo za USK-a nego i za regiju. Na koji način će se ta pomoć manifestirati?

Kardašević: Naravno i to u vrlo značajnom iznosu financijske podrške, a to je 60.000 konvertibilnih maraka. Inte­re­santna je tema ovogodišnjeg „EKOBIS“ sajma, a to je Zelena tranzicija, nešto što je trenutno izuzetno popularno, o tome se govori u regiji, svijetu pa i kod nas. To je posebno intenzivirano u posljednjih godinu dana ili par mjeseci, gotovo na svakodnevnoj bazi se govori o tome. Može se o tome govoriti sa različitih stajališta i gledišta , međutim ono što je interesantno pored samih uvođenja obnovljivih izvora energije kao osnovnih izvora energije u svijetu, bitno je napomenuti i značaj ove zelene tranzicije sa aspekta privrede. To je ono što je na neki način i naš fokus u Ministarstvu privrede, a to je da se osigura našim privredni­cima prostor i mogućnost da uskoro budu konkurentni i na samom evropskom tržištu, budući da se u skoroj budu­ćnosti uvode određena ogra­ni­čenja, konkretno na proi­zvode koji budu proizvedeni iz te tzv. „prljave energije“, dakle sve ono što bude proi­zvedeno iz energije koja se ne svrstava u obnovljive izvore će imati, tzv. „penale“ prilikom prelaska granice Bosne i He­rcegovine i Evro­pske unije, što bi praktično naše proizvo­đače, naša privre­dna društva i subjekte stavilo u nepovoljan položaj s obzirom na konku­renciju na evropskom tržištu. Nadam se da će to biti u značajnoj mjeri obrađeno i na samom sajmu i da ćemo mi kao institucije koje se bave ili bi se trebale baviti ovim poslom, zajedno s našim privrednicima biti spremni kada dođe taj mo­ment i osigurati konkurentnost naše privrede na evropskom i svjetskom tržištu.

KRAJINA: Koliko smo mi zapravo spremni za jedan tako krupan proces koji je već prisutan u svijetu?

Kardašević: Činjenica je da postoje određene poteškoće u implementaciji ovih akti­vnosti, međutim važno je reći i da se svakodnevno radi na otklanjanju tih nedostataka. Evo i ovih dana pa i prošle sedmice bilo je niz sastanaka kako na lokalnom kantonalnom, tako i na regionalnom nivou, a sve kako bismo otklonili dileme i nedostatke u tom kontekstu.

KRAJINA: Što se osim toga još realizira u Ministarstvu na čijem ste čelu?

Kardašević: Spomenuo sam poslovne zone, da je usvojen Program, a u toku je i Javni poziv i to je prilika svim nače­lnicima i gradonačelni­cima da se prijave, a u maju ćemo također biti izuzetno aktivni. Nastojimo te prioritete ravnomjerno poredati, kako nam dolazi turistička sezona, nastojimo je doče­kati spremni. Smatram da će u maju biti objavljeni i javni poziv, da će biti usvojen Program o utrošku sredstava neprofitnim organizacijama iz oblasti turizma, tako da djelatnosti iz ovog sektora budu spremne za nadolazeću turističku sezonu. Ono što bi također trebalo biti usvojeno, a vezano je za turizam, je Strategija razvoja turizma. Nadam se da će tokom ovog mjeseca ona biti objavljena prvi put, naravno uz neke korekcije u toku same sezone i predsezone, nadam se da će ona biti i usvojena. Kada je riječ o drugim aktivnostima po pitanju programa i utroška sredstava i realizacije bu­džeta, od značajnijih i fina­ncijski većih programa, isti­če se poziv iz oblasti konce­sija. Riječ je namjenskim sredstvima koja su usmje­rena prema jedinicama loka­lne samouprave, odnosno gra­dovima i općinama s pro­stora Unsko-sanskog kantona, a sredstva su iz oblasti industrije i rudarstva, što je također vrlo značajna grana privrede gdje se ubiru određena sredstva kako u Budžetu USK-a, tako i u budžetima općina i gradova koja treba da služe namjenski, da budu utrošena u rekonstrukciju putne infrastrukture i svega onoga što se eventualno može ugroziti prilikom eksploatiranja mineralnih dobara s prostora USK-a. Kada je riječ o ovoj oblasti, dakle industriji i rudarstvu, pored ovih sredstava koja su direktno vidljiva, vrlo je značajno napomenuti da je riječ o privrednim subjektima koji zapošljavaju značajan broj radnika na prostoru Unsko-sanskog kantona. Dakle, pored direktnih, veliki je broj i indirektnih benefita za naš kanton.

KRAJINA: Kada je u pitanju općenito privreda u Unsko-sanskom kantonu, na kakvim je ona „temeljima“ i gdje vidite šansu za veći napredak?
Kardašević: Naravno, činje­ni­ca je da postoji ogroman prostor i potencijal za napre­dak, posebno u sektoru turizma i ne bih da zvučim grubo, ali kao da se na neki način do sada, barem kada se govori o sistemskom pristupu, on sam pozicionirao na mapi privrednih djelatnosti. Vidim puno prostora za sistemski napredak i razvoj u ovom sektoru, dakle turizmu kao grani privrede, obilna su i prirodna bogatstva, koja ako se budu koristila na pravi način, također mogu biti snažan vjetar u leđa privredi. Ono što je primjetno je zna­čajan udio u ukupnoj privre­dnoj djelatnosti je prerađi­vačka i metaloprerađivačka industrija, koja je uglavnom izvozno orijentirana što predstavlja veliki benefit i zalog za budućnost, međutim ako govorimo o ukupnom stanju privrede u Unsko-sanskom kantonu, ona se mora vezati sa privredom sa ostalim regijama u BiH, a privreda BiH sa evropskom privredom, dakle sa onim zemljama koje čine ekonomski i privredni temelj u Evropi, a svi smo svjedoci posljednjih nekoliko mjeseci određenih kretanja na evropskom pa i svjetskom tržištu koji značajno određuju i diktiraju privredu mnogo jačih privredno razvijenih zemalja, pa tako i privredu Bosne i Hercegovine. Možda su vrlo jednostavan, dobar i značajan primjer ovi pomo­rski putevi, koji su bili zatvoreni pa je to automatski utjecalo i na povećanje cijene same sirovine koja je dolazila sa istoka, odnosno drugog kontinenta, što je utjecalo i na proizvodnju kao i na samu cijenu konačnog proizvoda. Ono što je također vidljivo, a što sam imao priliku i ranije vidjeti i uvjeriti se u ovih nekoliko mjeseci je problem radne snage na našem terenu, ali to nije problem samo kod nas nego i u okolnim zemljama u regiji. Sve je više prisutan broj radnika sa istoka i to je vjerojatno nešto što će u budućnosti biti sve više zastupljeno.

N.Dž.

Tekst objavljen u okviru projekta „ Za pro­speritetniji Unsko-sanski kanton“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina