21/05/2024

KANTONALNI ZVANIČNICI RAZGOVARALI S POČASNIM KONZULOM BIH ZA ŠTAJERSKU: Naš kanton može biti značajan partner u jačanju međuregionalne saradnje

Objavljeno: 09-05-2024 | 13:02

KANTONALNI ZVANIČNICI RAZGOVARALI S POČASNIM KONZULOM BIH ZA ŠTAJERSKU: Naš kanton može biti značajan partner u jačanju međuregionalne saradnje

Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona s mini­strom za građenje, prosto­rno uređenje i zaštitu okoliša Almirom Imširovi­ćem, primio je počasnog konzula BiH za Štajersku Jorga Hofreitera i Arthura Winklera-Hermadena, predstavnika ureda štajerskog ministra Wernera Amona, koji predsjedava Savezom Alpe-Jadran ( Alpine- Adria Alliance).

Sa­vez je, ustvari, mreža za poticanje među­regio­na­lne suradnje. Štajerska je 2022. godine službe­no preu­zela predsjedanje Savezom Alpe-Jadrana, a Werner Amon, štajerski ministar za evropske i međuna­rodne po­slove, obrazovanje i ljudske resurse, preuzeo je predsje­danje Savezom. Zemlje članice čine mrežu kojoj je cilj doprinijeti zajedničkoj, mirnoj i pluralističkoj Evro­pi a podržavaju među­re­gio­nalne projekte i EU programe, te su uime Saveza info­rmirali premijera Hušića o namjeri da naš kanton i zva­nično uključe u Savez.

Premijer i ministar Imširović potvrdili su opredjeljenje Vlade da projektno su­ra­đuju s partnerima Sa­ve­za te izrazili interes za pro­jektna područja koje pokriva Savez Alpe Adria u regionu, a uključena je: poljo­privreda i zavičajna ba­šti­na, kultura, prevencija katastrofe, privre­da, ene­rgija, zdra­vstvena za­šti­ta, visoko obrazovanje, inkluzija, mobilnost, sport i turizam.
Saradnja u Evropi i uklju­čivanje članica sa Zapa­dnog Balkana je izuzetno važno te je Savez Alpe-Jadran ocijenio da Unsko-sanski kanton može biti značajan partner u širenju ove mreže i jačanju među­regionalne saradnje, reče­no je tokom razgovora.

Objavio: usn krajina