17/06/2024

„KOMUNALNO“ D.O.O. BOSANSKI PETROVAC: Nabavkom  kamiona–cisterne riješit će se zbrinjavanje otpadnih voda

Objavljeno: 08-02-2024 | 09:02

„KOMUNALNO“ D.O.O. BOSANSKI PETROVAC: Nabavkom  kamiona–cisterne riješit će se zbrinjavanje otpadnih voda
Osnovni cilj projekta je rješavanje problematike zbrinjavanja otpadnih voda iz individualnih septičkih jama stanovništva i privrede općine gdje nije izgrađena javna kanalizaciona mreža ili ne postoji mogućnost priključenja

Na Javni poziv Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK za 2023. godinu, za sredstava ekoloških naknada, projektom „Nabavka kamiona-cisterne za pražnjenje septičkih jama“ apliciralo je i bosanskopetrovačko poduzeće „Komunalno“ d.o.o.  

Projekt je ispunjavao tražene uvjete javnog poziva i za njegovu  realizaciju Ministartsvo je odobrilo 40.000 KM. Ukupna vrijednost je 117.000 KM. Pored odobrenih 40.000 KM od resornog Ministarstva, 47.000 KM će osigurati „Komunalno“ d.o.o. a razlika od 30.000 KM iz ostalih izvora sufinaciranja projekta (Općina Bosanski Petrovac).

Period realizacije ograničen na osam mjeseci

Nabavka kamiona – cisterne za pražnjenje septičkih jama je projekt iz oblasti zaštite okoliša, konkretno služit će u zbrinjavanju otpadnih voda. Period realizacije je ograničen na osam mjeseci.

Ciljevi projekta su višestruki. Osnovni je  rješavanje problematike zbrinjavanja otpadnih voda iz individualnih septičkih jama stanovništva i privrede općine gdje nije izgrađena javna kanalizaciona mreža ili ne postoji mogućnost priključenja. Zbog neredovnog pražnjenja ili ispuštanja dolazi do izlijevanja otpadnih voda na javne i privatne površine i zagađenja okoliša i rizika za javno zdravlje. Nakon izgradnje kanalizacione mreže istočnog dijela Bosanskog Petrovca ukupna dužina glavnih kolektora i sekundarnih kanala povećana je sa 10 na ukupno 30 kilometara. Broj korisnika priključenih na kanalizacionu mrežu je 1.800, a broj korisnika sa septičkim jamama je 1.250. Zbog neizgrađenosti sekundarnih kanala i kanalizacione mreže u ruralnim dijelovima općine u upotrebi su septičke jame kod velikog broja stanovništva. Preduzeće ne posjeduje adekvatno vozilo-kamion sa cisternom za pražnjenje septičkih jama, a za iste usluge angažuje vozilo iz drugih općina ili stanovnici vrše samostalno pražnjenje odvozom, uglavnom na zelene površine, čime zagađuju okoliš.

Odrađeni radovi iz oktobra prošle godine / Nada Repija, direktorica (u krugu)

Trenutno je potpuna ovisnost o kamionu-cisterni iz drugih općina, o raspoloživosti i dostupnosti iste, uz velike troškove prijevoza i pružene usluge. U međuvremenu dolazi do onečišćenja okoline usljed čestog izlijevanja otpadnih voda što predstavlja prijetnju i za javno zdravlje.

Nabavkom adekvatnog kamiona-cisterne za pražnjenje septičkih jama, obukom uposlenika za upravljanje i rad na istom, pravovremeno uz unaprijed izrađen plan u skladu sa zakonima i pravilnicima obavljat će se poslovi zbrinjavanja otpadnih voda. Obavljanjem ovih poslova će se  izbjeći i smanjiti na minimum onečišćenje okoline, te smanjiti rizik za javno zdravlje. Posebno će se smanjiti troškovi angažiranja drugih poduzeća i njihove opreme jer će  navedene probleme uposlenici Komunalnog rješavati sa vlastitim kamionom-cisternom.

U toku i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

U periodu 2012-2022. godina u Bosanskom Petrovcu realiziran je projekat izgradnje i rekonstrukcije kanalizacione mreže, kojim se povećala količina izgrađenih kolektora i sekundarnih kanala sa dotadašnjih 10 na ukupno oko 30 kilometara kanalizacione mreže. Trenutno je u toku operativna realizacija izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – I faza – kapaciteta do 5000 ES, sa mogućnošću proširenja. Ovim projektom predviđeno je da se sve otpadne fekalne vode iz urbanog dijela općine kanalizacionom mrežom dovedu na PPOV te izvrši njihovo prečišćavanje prije ispusta u prirodni recipijent ponornica Japaga. Uzimajući u obzir karakteristike terena na području općine, te ispitane i u studijama potvrđene zone poniranja voda, dokazalo se da vode sa područja općine dijelom završavaju na izvoru Sanice, dijelom na izvoru Krušnice i dijelom u rijeci Unac, ova investicija ima potpuno opravdanje u cilju zaštite okoline, odnosno kvaliteta voda spomenutih izvora i rijeka.

Odrađeni radovi iz marta prošle godine

Povećavanjem količina fekalnih kolektora i sekundarnih kanala za 2/3 kapaciteta, povećao se broj priključaka na kanalizacionu mrežu stambenih i privrednih objekata. Najveći problemi nastaju u dijelovima općine koji nisu pokriveni javnim sistemom odvodnje otpadnih voda. Kako je preduzeće i prije izgradnje i proširenja kanalizacione mreže bilo bez kamiona cisterne za pražnjenje septičkih jama, stanovništvo je uglavnom samostalnoobavljalo pražnjenje i odvoz otpadnih voda na zelene površine, male vodotoke i šumska područja. Preduzeće je ove poslove rješavalo  angažovanjem vozila od drugih preduzeća kad su ista mogla da odgovore na naš zahtjev, uglavnom ne pravovremeno, nego u momentu kad nisu imali obaveze  u svojim općinama. Takav način funkcionisanja dodatno je imalo utjecaj na zagađenje okoline. Takođe, angažovanje opreme od drugih preduzeća predstavlja i velike financijske izdatke za naše preduzeće, koji se ogledaju u visokim troškovima dolaska zbog udaljenosti kao i sam rad unajmljene opreme i usluge koja se pruža. Ovaj projektni prijedlog predviđa nabavku kamiona-cisterne za pražnjenje septičkih jama, te zbrinjavanje otpadnih voda preradom u PPOV-u. Na ovaj način spriječit će se neadekvatno izlijevanje otpadnih voda iz septičkih jama kako na zelene tako i na ostale  površine, zagađenje terena i podzemlja, a samim tim i podzemnih tokova voda koje završavaju u navedenim izvorima i rijekama. Takođe, smanjuje se i negativan utjecaj na javno zdravlje uopšte gledano, ističe Nada Repija, direktorica „Komunalno“ d.o.o. Bosanski Petrovac.

Realizacijom ovog projekta očekuju se slijedeći rezultati:  pravovremeno intervenisanje, odnosno redovno pražnjenje septičkih jama uz unaprijed izrađen plan, a u skladu sa zakonima, pravilnicima i odlukama, sprječavanje onečišćenja tla zbog neredovnog i nekontrolisanog pražnjenja septičkih jama, smanjenje negativnih uticaja na javno zdravlje kroz sprječavanje prodora otpadnih voda u podzemne tokove koje utiču na kvalitet izvora i rijeka Sanice, Krušnice i Unca, – prestanak financijskih izdataka za  unajmljivanje kamiona-cisterne od drugih pružaoca usluga; angažovanje po ukazanoj potrebi i na PPOV-u kao i kod samog održavanja vodovodne i kanalizacione mreže; mogućnost pružanja usluga na pražnjenju septičkih jama  drugim općinama koje ne posjeduju predmetni kamion-cisternu za pražnjenje septičkih jama te financijski efekat za preduzeće.

N.Piralić

Objavio: usn krajina