25/06/2024

KOORDINACIONI ODBOR ZA PRAĆENJE GENDER AKCIONOG PLANA: Definirati precizne i efikasne mjere zaštite

Objavljeno: 07-12-2023 | 14:04

KOORDINACIONI ODBOR ZA PRAĆENJE GENDER AKCIONOG PLANA: Definirati precizne i efikasne mjere zaštite

Koordinacioni odbor za praćenje Gender akcionog plana USK za period 2022.-2025. godine u okviru plana praćenja stanja i saradnje sa drugim akterima za poboljšanje stanja rodne ravnopravnosti u Unsko-sanskom kantonu, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, održala je u Bihaću tematsku sjednicu sa predstavnicima organizacija civilnog društva u o definiciji prioriteta djelovanja u području ravnopravnosti spolova.

U fokusu razgovora bila su zapažanja rodne nejednakosti u praksi nevladinih organizacija, kao i Izvještaj o reviziji djelovanja “Rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja nad ženama”, koji provodi Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Učesnici ovog sastanka dogovorili su ključne prioritete djelovanja u oblasti ravnopravnosti spolova u  kantonu: zagovaračke aktivnosti sa donosiocima odluka sa područja USK-a za donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji bi bio u skladu sa Istanbulskom konvencijom, kojom bi se prije svega definisale hitne, precizne i efikasne mjere zaštite žrtava nasilja i uspostave standarda za osnivanje, rad i financiranje sigurnih kuća te za usklađivanje Krivičnog zakona FBiH sa Istanbulskom konvencijom,  u smislu definisanja femicida kao posebnog krivičnog djela.

Također, i provedbu aktivnosti GAP-a vezanih uz donošenje Uredbe o procjeni utjecaja propisa, posebice na ravnopravnost spolova, zalaganje za usvajanje Gender akcionih planova u svim jedinicama lokalne samouprave na području Unsko-sanskog kantona, jačanje kapaciteta i koordinacije vladinog sektora s civilnim društvom kako bi u potpunosti preuzeli svoje uloge u poboljšanju stanja u ravnopravnosti spolova.

Preventivan rad sa porodicama je prioritet za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti i ekonomsko osnaživanje žena žrtva nasilja i karika koja nedostaje, što je neophodno, rečeno je, sistemski riješiti.

Objavio: usn krajina