18/06/2024

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Zakon je neophodan za očuvanje naših šuma

Objavljeno: 31-05-2024 | 10:28

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Zakon je neophodan za očuvanje naših šuma

Federalni ministar po­ljo­privrede, vodo­pri­vrede i šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao je konferenciji o šumarstvu u organizaciji KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.
Iz Federalnog minista­rstva poljoprivrede, vodopri­vrede i šumarstva je sao­pćeno da je cilj konferencije bio okupiti predstavnike različitih institucija koje imaju utjecaj na kreiranje zakonskih regulativa i koje se bave problematikom šumarstva.

Razgovarano je o tekstu zakona o šumama FBiH, kao i o stanju na tržištu, stanju u proizvodnji, te reorganizaciji sektora šumarstva, ali i o izazovima i preprekama sa koji­ma se sektor šumarstva i drvne industrije susreće, zatim inovacijama u šuma­rstvu, uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija rada, te proizvodnji biomase i njenoj upotrebi u budućnosti.
Suočavamo se s izazo­vima koji zahtijevaju hitno i efikasno djelovanje. Mislim da smo došli do tačke kada bismo svi trebali preuzeti svoj dio odgovornosti upravljanja šumama. Kao federalni ministar, duboko sam svjestan važnosti koje šume imaju za našu zemlju, u ekonomskom i u ekološkom smislu, i stoga sam preuzeo na sebe obavezu da u ovom mandatu kreiramo zakon o šumama, koji je neophodan da bismo sačuvali naše šume, kazao je ministar Hrnjić.
Federalni ministar je na­gla­sio da je jedan od ključnih problema s kojima se suoča­vamo nedostatak adekvatnog zakonodavnog okvira na nivou Federacije BiH, a koji bi osigurao održivo upravljanje i gospodarenje našim šumama. Dodao je da je aktuelna situacija takva da se zakonske regulative koje se odnose na šumarstvo u BiH nalaze na različitim nivoima vlasti, te da to često stvara konfuziju i administrativne prepreke.

Prvi put jedna Federalna vlada donosi sveobuhvatan, pravedan i moderan zakon o šumama, jer šume trebaju svima. Potrudili smo se da proces kreiranja ovog zakona bude potpuno tra­nspa­rentan. Na ponuđeni radni materijal zakona o šumama koji je upu­ćen u javnu raspravu, dosta­vljeni su prijedlozi, primjedbe i sugestije od 68 zainteresiranih strana. U toku je analiza svih dostavljenih prijedloga, međusobna usporedba i ocje­na mogućnosti njihove ugra­dnje u postojeći tekst zakona radi poboljšanja istog. Mi ćemo početkom narednog mjeseca održati konferenciju u Saraje­vu na kojoj ćemo prezentirati prednacrt zako­na o šumama. Ubijeđen sam da ćemo, uz ovu sinergiju, dobiti novi zakon o šumama u Federaciji BiH, rekao je ministar Hrnjić.

Sastanku su pored predstavnika Federalnog minista­rstva poljoprivrede, vodopri­vrede i šumarstva prisustvovali kantonalni ministri na­dle­žni za oblast šumarstva, predstavnici Federalne uprave za šumarstvo, Federalne šumarske inspekcije i kantonalnih šumarskih inspekcija, zatim Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, UŠIT-a, te predstavnici Privre­dne komore FBiH i Kantona Sarajevo, Samostalnog sindi­kata šumarstva, prerade drveta i papira, kao i predstavnici realnog sektora koji djeluje u oblasti šumarstva, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodosnabdijevanja.

Objavio: usn krajina