17/06/2024

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA USK: Iz sredstava ekoloških naknada u 2023. godini podržana 24 projekta

Objavljeno: 18-01-2024 | 09:01

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA USK: Iz sredstava ekoloških naknada u 2023. godini podržana 24 projekta

Programom utroška namjenskih sredstava za 2023. godinu, na koji je Vlada USK dala suglasnost, te shodno doznačenim sredstvima od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Programom o utrošku namjenskih sredstava, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK je u prošloj godini uspješnim aplikantima doznačilo sredstva u ukupnom iznosu od 452.086 KM

Ukupna vrijednost projekata koji su odobreni za su/financiranje u 2023. godini po Obavještenju i Javnom pozivu iznosila su 813.888 KM

U skladu sa Odlukom Vlade USK o načinu i kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2023. godinu, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša polovinom jula  raspisalo je  Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu ovih namjenskih sredstava. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga bio je 30.august 2023. godine. Shodno Javnom pozivu pravo prijave na Javni poziv imali su: javna preduzeća i javne ustanove, privatna preduzeća/poduzetnici i  neprofitne organizacije.

Nakon provedene procedure po Javnom pozivu, bodovanja svih projektnih prijedloga koji su ispunili formalno-pravne uslove Ministarstvo je podržalo 24 projekta.

Za projekte gradova/općina osigurano 361.802 KM

Sumirajući projekte koji su podržani u 2023.godini iz sredstava ekoloških naknada neophodno je spomenuti  gradove/općine Unsko-sanskog kantona koji su direktni korisnici sredstava ekoloških naknada koja im se dodjeljuju putem Obavještanja .   
U skladu sa navedenom Odlukom i Programom utroška namjenskih sredstava za 2023. godinu resorno Ministarstvo je uputilo Obavještenje o dodjeli namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2023. godinu broj: 11-11-5812-1/23 od 31.05.2023. godine, gradovima: Bihaću, Cazinu i Bosanskoj Krupi i općinama: Bosanski Petrovac, Bužim, Ključ, Sanski Most i Velika Kladuša.  Rok za dostavu projekata po Obavještenju bio je 26. juni 2023. godine. Projektni prijedlozi svih općina su podržani u iznosu koji je predviđen Programom utroška namjenskih sredstva u iznosu od 361.802,05 KM. Visina sredstava koja se doznačavaju lokalnim zajednicama određena su shodno visini prikupljenih sredstava na području svake lokalne zajednice u skladu sa postojećim uredbama /pravilnicima koji uređuju ovu oblast.  

Programom utroška namjenskih sredstava za 2023. godinu, na koji je Vlada USK-a dala saglasnost, te shodno doznačenim sredstvima od Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i navedenim Programom o utrošku namjenskih sredstava, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša je u 2023. godine uspješnim aplikantima doznačilo sredstva u ukupnom iznosu od 452.086 KM. Od ovog iznosa javnim preduzećima i javnim  ustanovama doznačeno je 341.598 KM, privatnim preduzećima/poduzetnicima 100.488  KM i neprofitnim organizacijama 10.000 KM. Ukupna vrijednost projekata koji su odobreni za su/finasiranje u 2023. godini po Obavještenju i Javnom pozivu iznosila iznosila su 813.888 KM.

Decenija implementacije sredstava iz ekoloških  naknada

Uvjeti za apliciranje za dodjelu sredstava iz ekoloških nakanada utvrđuju se Odlukom o načinu i kriterijima za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, koju donosi Vlada Unsko-sanskog kantona, a na osnovu koje se između ostalog i objavljuje Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada.

Pravo učešća na Javni poziv imaju pravne osobe čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprjeđenje okoliša, koja između ostalih uvjeta definisanih Javnim pozivom nemaju neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza i koji implementiraju projekat na području Unsko-sanskog kantona.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona aktivnosti implementacije sredstava iz ekoloških naknada provodi već 10 godina.

Krajnji cilj ovih aktivnosti jeste unaprjeđenje i zaštita okoliša, te implementacija projekata iz oblasti zaštite okoliša na području Unsko-sanskog kantona poštujući pritom načelo da se raspoloživim sredstvima postigne najveća ukupna korist za okoliš, a kako je to uređeno Zakonom o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Navedenim Zakonom određeno je da se sredstva iz ekoloških naknada koriste za su/finansiranje zaštite okoliša, a posebno :

zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača;

saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada;

uređenje javnih zelenih površina;

zbrinjavanje otpadnih voda;

zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti;

unaprjeđenje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša;

poboljšanje energijske efikasnosti;

unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije;

jačanje ekološke kulture građana;

poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.

Takođe Zakonom o fondu za zaštitu okoliša F BiH definisani su i korisnici  navedenih sredstava.

Redovno provođenje monitoringa nad implementacijom sredstava

Sa uspješnim aplikantima, nakon provedene procedure po Javnom pozivu i Obavještenju Ministarstvo zaključuje Ugovor o dodjeli sredstva ekoloških naknada za su/finansiranje projekta. Navedenim Ugovorom definisani su između ostalog rokovi i obaveza korisnika sredstava.

Shodno Pravilniku o procedurama vršenja nadzora nad korištenjem financijskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona
Ministarstvo provodi redovan monitoring nad implementacijom sredstava ekoloških naknada i vrši praćenje dosljednog provođenja obaveza definisanih Ugovorom. Korisnici sredstava koji ne realiziraju projekat u Ugovorom  definisanom roku, sredstva koja su im dodijeljena vraćaju na namjenski račun Ministarstva koja se u narednom ciklusu ponovo dodjeljuju aplikantima i vraćaju u okoliš. Kašnjenja u realizaciji projekata, a samim tim i pravovremenim izvještavanjem o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava bila su prouzrokovana i pandemijom koronavirusa jer je realizacija započetih aktivnosti na projektima bila znatno otežana. Također, na kašnjenje realizacije projekata utječu i dugotrajni procesi javnih nabavki, imajući u vidu da se korisnici sredstava upravo iz tog razloga vrlo često obraćaju Ministarstvu sa zahtjevima za produženje roka implementacije projekta. Zbog svega navedenog, dolazi  nekad i do kašnjenja u implementaciji dijela projekata, a samim tim i podnošenja Izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Obzirom da Ministarstvo već duži niz godina vrši dodjelu ovih sredstava veliki je broj projekata koje je ovo Ministarstvo su/finansiralo i koji su uspješno realizirani. O realizaciji projekata i utrošku namjenskih sredstava Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u kontinuitetu izvještava Vladu Unsko-sanskog kantona i Fond za zaštitu okoliša Fedracije BiH. Osim jedinica lokalne samouprave, komunalnih preduzeća, NVO, javnih ustanova…, veliki je broj korisnika ovih sredstava. Prema okvirnoj procjeni u proteklom periodu implementirano je više od 11,5 miliona KM u uspješno realizirane okolišne projekte, ističe Mersija Talić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalnu djelatnost.

Unsko-sanski kanton „zeleni kanton“

U cilju sveobuhvatne zaštite i unaprjeđenja stanja zaštite okoliša, a upravo u cilju očuvanja statusa „zelenog kantona“, ovo Ministarstvo dodjelom namjenskih sredstava ekoloških naknada potiče ekološke projekte iz oblasti upravljanja otpadom, zaštite kvaliteta zraka, energetske efikasnosti i slično, kako bi i na taj način unaprijedili upravljanje kvalitetom zraka, osigurali uvjete za održivo korištenje prirodnih resursa i stvorili osnov za skladan i uravnotežen socio-ekonomski razvoj i stvorili uvjete za razvoj i zaštitu bioraznolikosti. Poseban akcenat je na podizanju svjesti mladih ljudi o značaju i očuvanju stanja okoliša, kao i privrednih subjekata pokazujući da se korištenjem ekološki prihvatljivih tehnologija i postupaka mogu postići isti rezultati. Konačni efekti realiziranih projekata se razlikuju od projekta do projekta, a odnose se na: unaprjeđenje ekološke svijesti javnosti putem emitovanja radijskih i tv emisija, reportaža, izradom džinglova, unaprjeđenjem  komunalne infrastrukture za prikupljanje i odvoz otpada, smanjivanjem pojava divljih deponija, smanjivanju i izbjegavanju nastajanja otpada, prikupljanjem i ponovnom upotrebom otpada (reciklaža), smanjenjem gubitaka vode u mreži, unaprjeđenje sistema upravljanja otpadnim vodama, poticanje održivog privrednog razvoja, te provođenje energetskih programa i slično.

N. Piralić

Objavio: usn krajina