21/05/2024

NA PRIJEDLOG FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA: Za projekte okoliša i turizma odobreni programi utroška vrijedni više od 5,7 miliona KM

Objavljeno: 08-05-2024 | 09:15

NA PRIJEDLOG FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA: Za projekte okoliša i turizma odobreni programi utroška vrijedni više od 5,7 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Fede­ra­lnog ministarstva okoliša i turizma donijela tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava u ukupnom iznosu od 5.750.000 KM, od toga se dvije odnose na razvoj turizma u Fede­raciji u ukupnom iznosu od četiri miliona KM.
Prvom odlukom usvojen je Program utroška sredstava Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH u iznosu od 2.000.000 KM. Od toga je 1.600.000 KM namijenjen za sufinansiranje programa izgra­dnje infrastrukture za poboljšanje turističke ponude i specifičnosti razvoja turisti­čkih destinacija. Sa 200.000 KM sufinansirat će se po­drška projektima u funkciji razvoja održivog turizma, na destinacijama od šireg priro­dnog i kulturno-historijskog značaja za Federaciju BiH – radovi na rekonstrukciji, sa­na­ciji i unapređenju objekata i lokaliteta, te izrada projektne dokumentacije za nave­de­ne aktivnosti. Također, 200.000 KM planirano je za sufinansiranje podrške projektima za nabavku sredstava za rad u svrhu promocije specifičnih oblika turizma.

Druga odluka se odnosi na Program utroška sredstava Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH u iznosu od 2.000.000 KM. Ova odluka uključuje Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju internacionalni značaj za Federaciju BiH u iznosu od 700.000 KM, Program podr­ške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju značaj za domaći/lokalni turizam u iznosu od 300.000 KM, zatim Program podrške ko­nkurentnosti turističke i ugostiteljske djelatnosti kroz sufinansiranje specifičnog turizma – ruralnog i autohtonih ugostiteljskih djelatnosti u gradovima i u selima sa 500.000 KM (kroz edukaciju, izradu projektne dokume­nta­cije, tekuće održavanje, prila­go­đavanje objekata ekološki prihvatljivijim standardima, troškove usluga tekućeg održa­vanja objekta, nabavku i plasiranje autohtone ponude pića i hrane). Za sufinansiranje promotivnog materijala iz oblasti turizma kroz brendi­ranje pojedinih mjesta, doga­đaja (kampanje) i proi­zvoda u svrhu jačanja turisti­čke ponude predviđeno je 250.000 KM, a isti iznos i za sufinansiranje video promocije i brendiranje turizma Fe­deracije BiH.

Treća odluka odnosi se na Akcioni plan Strategije oko­liša u ukupnom iznosu od 1.750.000 KM. Predlagač je pojasnio da se ova sredstva odnose na finansiranje proje­kata u oblasti upravljanja otpadom i zaštite prirode kako bi se unaprijedilo stanje u ovim komponentama za­štite okoliša.

Objavio: usn krajina