13/07/2024

NAKON ŠTO JE SKUPŠTINA USVOJILA BUDŽET: U Vladi istrajni u stvaranju uvjeta bolje budućnosti građana Prvog kantona

Objavljeno: 15-03-2024 | 09:20

NAKON ŠTO JE SKUPŠTINA USVOJILA BUDŽET: U Vladi istrajni u stvaranju uvjeta bolje budućnosti građana Prvog kantona

Nakon dugih rasprava i detaljnih analiza, Sku­pština Unsko-sa­nskog kantona usvojila je Budžet za 2024. godinu u iznosu od 368.445.039 KM. Ova odlu­ka, donesena je dvotreći­nskom većinom, što znači da je 23 od ukupno 29 zastupnika glasalo za budžet, što predstavlja široku podršku najvažnijem finansijskom dokumentu.

Usvajanje budžeta pre­dstavlja značajan korak ka fina­nsijskoj stabilnosti i napre­tku Kantona, posebno s obzi­rom na povećana ulaganja u različite sektore.

Nezaposlenim porodi­ljama po 500 KM
Fokus je na razvoju, obrazovanju, zdra­vstvu, privredi, poljopri­vredi, podršci mla­dima, boračkoj populaciji, osjetljivim kategorijama, penzione­rima, opremanju poli­cije, podršku mladim bračnim parovima, kao i razvoju kulture i sporta.

Ulaganja u obrazovanje odražavaju podršku Kanto­nalne vlade ka stvaranju kvali­tetnog obrazovnog sistema koji će podržati razvoj mladih i osigurati njihovu konkurentnost na tržištu rada.Posebno je značajno izdvajanje sredstava za opremanje policije, što ukazuje na prioritete u oblasti javne sigurnosti. Opremanje policije je ključni segment u osiguranju bezbjednosti gra­đa­na i očuvanju reda i mira u Kantonu, što će dodatno oja­čati povjerenje građana u institucije vlasti.

Povećana sredstva za zdra­vstvo naglašavaju važnost pru­žanja visokokvalitetne zdra­vstvene zaštite svim građa­nima Kantona. Ovim budžetom planirana su novčana izdva­janja od po 500 KM mjesečno za svaku nezaposlenu poro­dilju. Ova mjera ima ključnu ulogu u podršci demografskoj politici Unsko-sanskog ka­ntona, koja ima za cilj podsticanje rađanja i pruža­nje podrške porodicama. Pove­ćanje stope nataliteta jedan je od ključnih elemenata demo­grafske politike, a obezbje­điva­nje finansijske podrške nezaposlenim porodiljama može doprinijeti ostvarenju tog cilja.

Nova radna mjesta, rast i razvoj
Privredni sektor će tako­đer imati koristi od ovog budžeta, jer će dodatna ulaganja podržati rast i razvoj lokalnih preduzeća, stvara­jući nova radna mjesta i jačajući ekonomsku osnovu kantona.Poljoprivrednici će također dobiti podršku kroz različite programe i subve­ncije, što će doprinijeti ra­zvoju ove važne grane.
Pored toga, budžet će pru­žiti podršku mladim ljudima, boračkoj populaciji, mladim parovima i penzionerima, omogućavajući im bolji pri­stup obrazovanju, zdra­vstve­noj zaštiti, socijalnim usluga­ma i drugim potrebama.

Ovakav usvojeni budžet, koji je za 33 miliona veći od prethodnog, predstavlja istra­jnost Kantonalne vlade da unaprijedi životne uslove i stvori prosperitetnu budu­ćnost za sve građane USK.

Objavio: usn krajina