Protiv smo ubijanja!
Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!


24/04/2024

POTPISAN SPORAZUM SA SINDIKATOM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA: Slijedi potpisivanje ugovora sa sindikatima MUP-a, srednjeg i visokog obrazovanja

Objavljeno: 29-03-2024 | 07:47

POTPISAN SPORAZUM SA SINDIKATOM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA: Slijedi potpisivanje ugovora sa sindikatima MUP-a, srednjeg i visokog obrazovanja

Nakon što je Vlada USK-a na 34. sjednici dala saglasnost na Spora­zum o visini osnovice i boda za obračun plata državnih službe­nika i namještenika u organima državne službe USK i zaposlenih u kantonalnim ustanovama kulture i Pedagoškom zavodu, Minista­rstvo pravosuđa i uprave organiziralo je potpisivanje Sporazuma.
Nakon što smo potpisali novi Kolektivni ugovor za oblast predškolskog i osnovnog obrazovanja, potpisujemo i sporazum sa sindikatom koji zastupa državne službenike i namještenike, a slijedi potpisivanje kolektivnih ugovora sa sindikatima MUP-a, srednjeg i visokog obrazovanja. Socijalni dijalog koji smo uspostavili rezultirao je postizanjem dogo­vora za naredne tri godine, na koliko se potpisuju novi ugo­vori, kazao je premijer Hušić i najavio da će uskoro biti potpisani i novi kolektivni ugovori sa sindikatima MUP-a, srednjeg i visokog obrazovanja.

Za novčane naknade porodiljama 8,4 miliona KM

Vlada Unsko-sanskog kantona na 34. sjednici razmatrala je i prihvatila Izvještaj o radu Ureda za borbu protiv koru­pcije i Informaciju o provo­đenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, obrađi­vača Ureda za borbu protiv korupcije USK.
Ured za borbu protiv korupcije je uspostavljen u fo­rmalno pravnom i tehni­čkom smislu, ali još uvijek nije kapacitiran. Adela Tabaković, sekretar Ureda naglasila je da su stvoreni svi preduslovi za unošenje podataka u Registar imovine, međutim Ured se prvo mora kapacitirati, odno­sno zaposliti osoblje koja će raditi na provođenju Zakona.
Kako je odredbama Za­kona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih fu­nkcija u kantonu propisano prijavljivanje imovine poslije završetka dužnosti, mandata ili razrješenja, nosilac javne funkcije odnosno rukovo­deći državni službenik i druga lica su ubuduće obave­zana da podnesu prijavu imovine najkasnije 30 dana nakon završetka javne funkcije po bilo kom osnovu, postavljenja na drugo radno mjesto ili prestanka radnog odnosa, uz izjavu da nisu pokrenute nikakve aktivno­sti stjecanja imovine po bilo kojem osnovu.
Vlada je dala saglasnost na tekst Izjave o nepokretanju aktivnosti stjecanja imovine po završetku javne funkcije, mandata po bilo kojem osnovu, odnosno postavljenja na drugo radno mjesto ili prestanka radnog odnosa, a koju će nosioci javnih funkcija biti obavezni podnijeti Uredu za borbu protiv korupcije.
Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluke o usvajanju programa utroška sredstava grantova za: civilne žrtve rata iz Budžeta za 2024. godinu, za smještaj u ustanove socijalne zaštite, isplate naknada za hranite­ljstvo, naknada stalne novča­ne pomoći za osobe u stanju socijalne potrebe, isplatu naknada za čekanje na zaposlenje te naknada za pomoć i njegu druge osobe.
Usvojen je i program za isplatu sredstava za novčane naknade porodiljama koje su u radnom odnosu i porodiljama koje nisu u radnom odnosu. Novčane naknade porodiljama na području Unsko-sanskog kantona, su u ovoj godini, povećane na iznos od 500 KM te je Vlada Unsko-sanskog kantona, u Budžetu za 2024. godinu za ovaj program pomoći planirala iznos od 8,4 miliona KM.
Na 34. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona usvojen je zbirni izvještaj o procjeni šteta od prirodnih nesreća na području Unsko-sanskog kantona u 2023. godini, Kantonalne komisije za procjenu šteta te je dana saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava namijenjenih za potrebe vatrogastva u toku 2024. godine na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite.

Objavio: usn krajina