Protiv smo ubijanja!
Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!


24/04/2024

POVODOM 100 DANA VLADE: Perspektivan, jak i pozitivan Kanton, kao dio snažne države, naš je cilj

Objavljeno: 22-03-2024 | 09:01

POVODOM 100 DANA VLADE: Perspektivan, jak i pozitivan Kanton, kao dio snažne države, naš je cilj

Protekle sedmice navršilo se simbo­ličnih 100 dana od imenovanja aktue­lnog sastava Vlade Unsko-sa­nskog kantona. Tim povodom je održana press konferencija na kojoj je premijer Nijaz Hušić sumirao najbitnije od učinjenog u navedenom pe­riodu. Kako je istakao, javnost je mogla jasno da vidi odlučnost ove Vlade da radi odgovorno i u interesu svih građana. 

– Mi smo od prvog dana visoko postavili ciljeve. Izla­žući ekspoze pred zastupnicima u Skupštini Kantona, 5. decembra 2023. godine kazao sam da sam svjestan či­nje­nice  da je pred nama puno izazova sa kojima smo se spremni suočiti, i kao tim, opravdati ukazano povje­renje. Kad kažem, tim, mislim na članove Vlade i zastupnike u zakonodavnoj vlasti Kantona i na višim nivoima vlasti te na sve profesionalne i odgovorne ljude koji su izrazili spremnost da budu dijelom ovog našeg projekta. Jedno od prvih pitanja koje su mi novinari postavili nakon preuzimanja pozicije premijera, bilo je – šta konkretno mislite da  možete promijeniti u Krajini? Odgo­vorio sam i potvrđujem, nakon  100 dana da je fokus Vlade Unsko-sanskog kanto­na  na sta­biliziranju  političkih prilika i jačanju društvene kohezije. Ovo zahtijeva strate­ško djelovanje i odgovornu politiku usmjerenu na gradnju prave­dnog društva jedna­kih prilika u kojem će svi  građani vidjeti pozitivne promjene i izglede za bolji život. Opredijeljeni smo da vodimo odgovornu politiku u svim segmentima društva  i uspostavljamo efikasan  i odgovoran javni sektor koji će omogućiti društveni i ekonomski razvoj zasnovan na komparativnim prednostima ovog dijela BiH i stavljanjem u funkciju svih razvojnih prirodnih i ljudskih potencijala. U ekspozeu koji sam izložio u Skupštini Unsko-sanskog kantona sam naveo aktivnosti po resorima koje planiram u narednom periodu uraditi sa svojim timom a koje se odnose na kreiranje i provođenje politika zadržavanja stanovništva koje će rezultirati smanjivanjem trendova odlaska pose­bno mladih, poboljšanje statusa boračkih populacija, socijalnih kategorija, zapo­sle­nika u obrazovanju, zdra­vstvu i naših privrednika i poljoprivrednika. Već kroz rebalans budžeta, što nam je bila prva aktivnost, dokazali smo da nam je namjera da damo podršku kantonalnog nivoa  vlasti za kvalitetan  ravnomjeran razvoj općina i gradova Unsko-sanskog kantona u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za ekono­mski razvoj i  boljih uslova za investicije, kako za domaće tako i za strane ulagače, naravno u suradnji sa višim nivoima vlasti jer je sinergija svih nivoa vlasti temelj za strateško planiranje i realizaciju razvojnih programa, kazao je, između ostalog, premijer Hušić te izložio po resorima urađeno  u proteklih 100 dana.

Budžet i Strategija razvoja turizma

Gledano po pojedina­čnim resorima, premijer Hušić je uporedio navode iz ekspozea sa onim što je ostvareno u proteklih 100 dana, govoreći prvo o Ministarstvu finansija kojim rukovodi mi­ni­star Danko Jakšić, a  koje je svoj rad baziralo na načelu transparentnosti i efikasnosti u cilju ekonomskog razvoja u cilju finansijske stabilnosti Budžeta USK i njegove likvidnosti.

NP "Una"

– Prvi zadatak ministru finansija je bio da pripremi rebalans Budžeta za 2023 godinu. Nakon donošenja rebalansa počeli smo sa radom oko izrade Budžeta za 2024.odinu Nismo htjeli čekati 31. mart kao zadnji rok za njegovo donošenje, nego smo kao što smo i obećali, krenuli u njegovu izradu, i da bi ova Vlada mogla raditi u punom kapacitetu. Budžet je usvojen u iznosu od 368.445,039 maraka sa 23 glasa  „ZA“ od 30 u Skupštini. Budžet je usvojen bez amandmana što dovoljno govori koliko smo pažljivo pristupili njegovom planiranju.   Implementirali smo Uredbu Vlade Federa­cije Bosne i Hercegovine o isplati jednokratne novčane pomoći za zaposlenike u iznosi po 1.000 KM, istaknuto je ovom prilikom.

Kada je u pitanju Minista­rstvo privrede kojim ruko­vodi ministar Armin Karda­šević, tu je prioritet bio pre­dlaganje i provođenje politike donošenja zakonskih i podzakonskih akata u cilju stvaranja povoljnih uslova za investiranje i inovacije te jačanje konkurentnosti po­slo­vnog sektora. U 100 dana ministar privrede je dodijelio sredstva po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu, po mjeri ,„Podrška pokretanju vlastitog biznisa-Start up”, implementirao odluke Vlade Kantona za grantove podrške udruže­njima iz oblasti turizma i po­drške udruženjima i komo­rama. Implementirane su odluke Vlade Kantona o kapita­lnim grantovima za podršku gradovima i općina­ma Kantona za finansi­ranje/sufinansiranje projekata od značaja za turizam i kapitalnih grantova drugim ni­voima vlasti i fondovima iz sredstva koncesija. Zaključen je Ugovor sa Federalnim ministarstvom turizma i okoliša za izgradnju puta Martinbrod-Kulen Vakuf u vrijednosti 1.200.000 KM. Na listi prioriteta Ministarstva privrede je izrada Strategije razvoja turizma Unsko-sanskog kantona, izmjene i dopune Zakona o tu­ri­zmu, izmjene i dopune Zakona o koncesijama Unsko-sanskog kantona, aktivnosti na izradi Zakona o poticaju razvoja male privrede, aktivno­sti na izradi i realizaciji Pro­grama poticaja razvoja male privrede za 2024. godinu, izrada i realizacija Programa poticaja razvoja turizma za 2024. godinu, izrada i realiza­cija Programa poticaja izgra­dnje poslovnih zona u općina­ma i gradovima Unsko-sanskog kantona za šta je u budžetu planirano milion KM.

Strategija poljoprivrede i Plan upravljanja otpadom

Ministarstvom poljopri­vrede, vodoprivrede i šuma­rstva rukovodi  ministar Mehmed Ćenanovićkoji je u prvih 100 dana rada Vlade aktivno radio na izradi prijedloga Strategije poljopri­vrede i ruralnog razvoja USK, 2023-2027. Kroz Re­balans je  realiziran program  „Sufinansiranje inputa u jesenjoj proizvodnji za 2023. godinu u biljnoj, animalnoj proizvodnji, ribarstvu i pče­larstvu, djelovanje u agraru” po rebalansu Budžeta 2023. godine u iznosu od 2.000.000. KM. Formirana je  Radna grupa s ciljem izrade izmjene i dopune Zakona o šumarstvu.  Započeta je procedura izra­de Nacrta Zakona o promjeni namjene poljoprivre­dnog zemljišta. 

ilustacija

Kada je u pitanju Minista­rstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša kojim rukovodi ministar Almir Imširović, uprvih 100 dana rada realizirano je niz aktivnosti od kojih kao na­jzna­čajnije možemo izdvojiti okončanje aktivnosti na implementaciji projekta una­prjeđenja energetske efika­snosti u zgradarstvu, potpisano je pet ugovora uku­pne vrijednosti 20.236,50 KM i izvršen transfer sredstava. Zatim realizacija aktivnosti na implementaciji projekata iz sredstava ekoloških na­knada sa gradovima Bihać i Cazin, ukupne vrijednosti 158.980,00KM. Završena je procedura usvajanja Plana upravljanja otpadom Unsko-sanskog kantona 2023-2028. godina, a kojim se uređuju uslovi za planiranje upra­vljanja otpadom na području Unsko-sanskog kantona. Izrađen je Zakon o izmje­nama Zakona o prostornom uređenju i građenju, koji je uskraćenoj proceduri usvojen od strane Skupštine USK kojim su, između ostalog, značajno olakšane procedure izgradnje malih sola­rnih elektrana i građanima omogućeno bez pribavljanja akata o građenju da grade takva postrojenja za vlastitu upotrebu ili za prodaju na tržištu. Završene su akti­vnosti oko usvajanja Zakona o stavljanju van snage Zako­na o upravljanju otpadom, započeto sa primjenom Pro­stornog plana USK, čijim donošenjem su se stekli uslovi za racionalno korište­nje prostora, te ubrzani privredni i drugi razvoj Kantona. Izrađen je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komu­nalnim djelatnostima i upućen na konsultacije zainteresiranim stranama, te Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Za­kona o komunalnim djela­tnostima i upućen na konsultacije zainteresiranim stra­nama kojim će se značajno doprinijeti efikasnijoj zaštiti oko­liša, a samim time i una­prjeđenju kvalitete života gra­đa­na Unsko-sanskog kantona. U saradnji sa USAID i Federa­lnim ministarstvom prostornog uređenja započete suaktivnosti na uvođenju e-građevinske dozvole.

Zakon o unutrašnjim poslovima i Zakon o suzbijanju korupcije

Kada je u pitanju Mini­starstvo unutrašnjih poslova kojim rukovodi ministar Adnan Habibija u prvih 100 dana rada sa novim mini­strom na čelu usvojen je Zakon o slobodi mirnog okupljanja USK, Zakon o javnim priredbama USK, izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima USK, izmjene i dopune Za­kona o unutrašnjim poslo­vima. Dogovoren je tekst kolektivnog Ugovora sa reprezentativnim sindikatima policijskih službenika.

specijalci

Najznačajnije aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave na čelu sa ministrom Draganom Polimancem su izmjene Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, upućivanje uskupštinsku proceduru Zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija radi usklađivanja sa propisima viših nivoa vlasti. Urađen je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drža­vnoj službi u Unsko-sa­nskom kantonu i upućen na mišljenja relevantnim institucijama Federacije BiH, Kantona i sindikatu. U sku­pštinsku proceduru upućen jeNacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Unsko-sanskom kantonu kao sistemsko rješenje u borbi protiv korupcije, a na inicijativu ovog Ministarstva, prvi put od uspostave nota­rijata započet je nadzor nad radom notara. Oko­nčana je procedura  imenovanja zamjenika pravobranioca gdje je postupljeno po presudi Usta­­­vnog suda FBiH. Oko­nčana je procedura imenovanja sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i proveden niz aktivnosti na stvaranju uvjeta rada Ureda za borbu protiv korupcije.

Okončana je i procedura potpisivanja sporazuma o visini osnovice i boda za obračun plata državnih slu­žbenika i namještenika, kao i procedura pristupa Kolekti­vnom ugovoru u ovoj oblasti, te značajno una­prijeđena sara­dnja sa svim međunaro­dnim organizacijama i insti­tucijama koje djeluju na području Bosne i Herce­govine.

Kada je u pitanju Mini­starstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta kojim ruko­vodi ministar Denis Osma­nkiću prvih 100 dana uspo­stavljena je odlična saradnja sa predstavnicima sindikata u obrazovanju kao i višim nivoima vlasti, osigurane stipendije za 406 studenata kroz Rebalans budžeta, putem socijalnog dijaloga sa sindikatima  dogovoreni  su i spremni za potpisivanje kolektivni ugovori za osno­vno obrazovanje. Osigurana su sredstva za razvoj sporta, podršku uspješnim pojedincima i klubovima, i usvojena je Strategija  sporta na području Unsko-sanskog kantona 2023-2027.

Olakšane uputnice za bolnicu, povećane naknade nezaposlenim braniocima

Što se tiče prvih 100 dana rada Ministarstva zdravstva, rada, socijalne politike na čelu sa novom ministricom Zeminom Kadirić, donesenaje Instrukcija za primjenu Odluke Vlade Unsko-sa­nskog kantona kojom je utvrđeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje neosiguranih socijalnougro­ženih osoba. Od 1.1.2024. godine proširen je krug socijalno ugroženih osoba koje ostvaruju pravo na zdra­vstvenu zaštitu u određenim uvjetima. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnom programu zdra­vstvene zaštite sa Listom lijekova koji se odobravaju, prošla je većim dijelom pro­pisanu proceduru i ista će nakon usvajanja Fina­nsi­jskog plana Zavoda zdra­vstvenog osiguranja za 2024. godini biti upućena na donošenje. Ovo Ministarstvo je aktivno  radilo na ispravci komplikovane procedure koja se odnosi na upućivanja pacijenata iz domova zdravlja, na subspecija­lističke preglede u Kantonalnu bolnicu. To je ispravljeno i pacijenti sada samo sa uputnicom mogu ostvariti pravo na subspe­cijalističke preglede u Ka­ntonalnoj bolnici. Minista­rstvo je Zavodu zdravstve­nog osiguranja dostavilo odgova­rajuće smjernice i zahtjeve  koji će biti uklju­čeni u ovogodišnji Program zdravstvene zaštite.

Prvih 100 dana rada Mini­starstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida kojim rukovodi ministar Almir Tutić  proteklo je u aktivno­stima čiji je cilj očuvanje dostojanstva porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca uz ulaganje stalnog angažmana za poboljšanje statusa i stvara­nje boljih životnih uslova za pripadnike boračkih populacija. Nakon  usvajanja Zakona o dopunskim pra­vima branilaca i članova njihovih porodica u decembru 2023. godine, povećana je visina iznosa mjesečne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, tako što je za utvrđeni iznos od pet KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama podi­gnut na sedam KM. Ovim zakonskim okvirom u pravo na novčanu naknadu uvedene su i supruge umrlog demobiliziranog branioca. Prvi put je iniciran   Projekat zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH.  Realiziran je niz aktivnosti  usmjerenih na očuvanje sjećanja i baštinjenje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ovo je samo dio onog što je ovaj sastav Vlade Unsko-sanskog kantona radio tokom proteklih 100 dana, kazao je premijer Hušić na kraju, naglasivši da je svaki dan i svaki čovjek bitan,  da je ova Vlada opredijeljena za profesionalan rad, posvećen razvoju i stvaranjuokruženja  kojem je čovjek u prvom planu, koje će svim  ljudima, a posebno mladima, osigurati dobar život u domovini  i nuditi izglede za povratak kući našim ljudima u dijaspori te da im  je cilj jaka, perspektivna, pozitivna Krajina kao dio snažne države BiH.

F. Vojić

Objavio: usn krajina