17/06/2024

PRENOĆIŠTE “HANKA” BIHAĆ: Tradicija i ljubaznost, moto je vlasnika prenoćišta Rukije i Muje Halilagić

Objavljeno: 08-06-2024 | 08:10

PRENOĆIŠTE “HANKA” BIHAĆ: Tradicija i ljubaznost, moto je vlasnika prenoćišta Rukije i Muje Halilagić

Uz pomoć Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona za efika­snije poslovanje Preno­ćišta “Hanka” nabavljena nova softver i hardver oprema
Turizam, jedna od grana privrede, na području Unsko-sanskog kantona u posljednjih nekoliko godina, bilježi sve značajniji razvoj. Stati­ stike pokazuju da iz godine u godinu Bihać ali i ostale gradove i općine u Unsko-sa­nskom kantonu, posjećuje sve veći broj domaćih i ino­zemnih turista. Turizam je prepoznat kao razvojna šansa i od strane nadležnih institucija, koje kroz razne progra­me podrške po­dstiču ovu oblast.
Ministarstvo privrede USK u prošloj godini je uspješno realiziralo Program poticaja razvoja turizma kroz projekat “Jačanje konkurentnosti su­bje­kata male privrede – fizička lica u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti.

Začetnici pružanja smještajnih usluga u domaćinstvu
Na Javni poziv Minista­rstva aplicirali su i vlasnici Pre­no­ćišta “Hanka” Bihać. U pitanju je projekt nabavke softverskih rješenja i hardverske opreme. Ukupna vrijednost projekta je 1.619 KM. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona je u njegovoj realizaciji učestvo­valo sa 1.376 KM, a vlasnici su doplatili razliku ukupne cijene koštanja.
Prenoćište “Hanka” Bi­hać je registrirano prije gotovo četiri decenije, tačnije krajem 1986. godine, u oblasti ugostiteljske djelatnosti (ho­teli i sličan smještaj). Vlasnica Rukija Halilagić, koja i danas prenoćište uspješno vodi sa sinom Mujom i unukom koja nosi njeno ime, kaže kako su u to vrijeme u Bihaću, ali i šire, bili jedni od rijetkih koji su se bavili ovom vrstom posla. Danas slobodno može­mo reći da su začetnici pruža­nja smještajnih usluga u domaćinstvu iako, priznaju, iz godine u godinu posla je sve manje. Turistička ponuda u gradu Bihaću je sve bogatija, pogotovo u području Nacio­nalnog parka “Una” koji je tu­ristima najatraktivnija destinacija, pa je samim tim i ko­nku­rentnost sve veća.

Porodični posao
Prenoćište “Hanka” je porodični posao. Rukija je u onom sistemu pokazala veli­ku hrabrost jer u to vrijeme biti privatni poduzetnik je bila ne samo novina već i rizik. Vrijeme je pokazalo da se Rukija uspješno izborila sa svim nedaćama i do dan danas održala posao likvidnim. Isti­na uz pomoć najužih članova porodice je lakše.
Naša je prednost što se Prenoćište “Hanka” nalazi na svega nekoliko stotina metara udaljenosti od autobusne i željezničke stanice. Imamo vlastiti parking. Prenoćište je smješteno u mirnoj ulici i po­go­dno je za kraći i duži odmor. Dolazili su nam turisti iz raznih dijelova svijeta i svi su bili jako zadovoljni uslugom koju pružamo. Tradicija I ljubaznost su naš moto. Gostima to puno znači i mi se trudimo udovoljiti im, ističe Rukija Halilagić, vlasnica Prenoćišta “Hanka”.
S majkom se slažu sin Mujo i unuka Rukija, koji, upr­kos sve težoj “tržišnoj uta­kmici” uspješno vode preno­ćište. Oprema koju su nabavili u mnogome će im pomoći u daljnjem poslovanju.
Zaista je sve teže poslo­vati. Turizam je na području Unsko-sanskog kantona u zamahu, ali većina turista želi smještaj pored Une. Naša je prednost što se nalazimo u užoj gradskoj zoni, u mirnoj stambenoj zoni idealnoj za odmor. Turistima, našim gostima, sve je blizu i lako dostupno, pa i sam Nacionalni park “Una” i druge poznate turističke destinacije na po­dručju grada Bihaća, ističe Mujo Halilagić.

N. Piralić

Tekst objavljen u okviru projekta „ Za prosperitetniji USK“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za privrede Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina