21/05/2024

PRONATALITETNA MJERA KANTONALNE VLADE: Nezaposlenim porodiljama redovna mjesečna naknada

Objavljeno: 29-04-2024 | 08:50

PRONATALITETNA MJERA KANTONALNE VLADE: Nezaposlenim porodiljama redovna mjesečna naknada

Iako među demografima vlada podjeljeno mišljenje oko poticajnih mjera kojima se nastoje ublažiti negativni efekti emigracije i negativnog prirodnog priraštaja, iz kantonalne vlade su ipak odlučili djelovati u pravcu novčane naknade nezaposlenim porodiljama.

Na prijedlog Minista­rstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na 41. sjednici donijela je Odluku o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete kojom je utvrđena naknada u visini od 500 KM jednokratno.

ćatka bebica

– Uzimajući u obzir da je pronatalitetna politika važan ele­ment demografskog ra­zvoja, te probleme s kojima se susreće veći broj porodica s djecom, a posebno poro­dice sa više djece, mišljenja smo da je podrška ovim porodicama, jedan od prioritetnih zadataka te smo predložili da se sredstva planirana u Budžetu USK-a, u iznosu od 140.000 KM, usmjere na jednokratne naknade poro­di­ljama za treće i svako naredno dijete, bez obzira da li se radi o porodilji u radnom ili van radnog odnosa. Pravo na naknadu ostvaruje roditelj djeteta sa prebivalištem u Unsko-sanskom kantonu, a sredstva jednokratnih naknada isplaćivat će se po­sre­dstvom centara za socijalni rad, prema podnesenim zahtjevima, obrazložila je Zemina Kadirić, ministrica zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi Unsko-sa­nskog kantona.

Dodatna pomoć nezaposlenim porodiljama

Vlada Kantona donijela je i Odluku o dodatnoj po­moći nezaposlenim porodiljama za brigu i njegu djeteta. Ovom Odlukom utvrđena je dodatna pomoć nezaposle­nim porodiljama za brigu i njegu djeteta u visini od 159,55 KM mjesečno, a pravo na dodatnu pomoć mogu ostvariti nezaposlene porodilje koja mogu ostvariti i pravo na novčanu pomoć u skladu s Zakonom o materijalnoj po­dršci porodicama sa djecom u F BiH te traje dok postoje uslovi za ostvarivanje prava, a najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

U toku 2023.godine, prosječni mjesečni broj poro­dilja koje su ostvarivale novča­nu pomoć je bio 880. Kako je povećavana osnovica za utvr­đi­vanje visine naknada novča­ne pomoći, čime će novčana pomoć za porodilje iznositi 340,45 KM, visina ove doda­tne pomoći iznosi 159,55 KM, kako bi nezaposlene porodilje ostvarile mjesečna primanja od 500 KM. Sredstva planirana budžetom USK za ovu namjenu iznose 5.280.000 KM.

Iz resora Ministarstva zdra­vstva, rada i socijalne poli­tike Vlada Unsko-sa­nskog kantona odlukom je povećala visinu osno­vice za obračun novča­nih primanja utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Obzirom na porast troškova života u posljednje dvije godine, te činjenicu da se radi o najranjivijim kategorijama stanovništva, Vlada USK ocijenila je nužnim povećati osnovicu za obračun novčanih primanja za pravo na stalnu novčanu pomoć, naknadu za pomoć i njegu druge osobe i naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje. Za osnovicu je uzeta prosječna plaća u kantonu za 2023. godinu, a koja je prema posljednjem objavlje­nom statističkom podatku iznosila 1.157 KM. Postojeća osnovica za obračun novčanih primanja bila je utvrđena 2021. godine, a rađena je na temelju prosječne plaće u Unsko-sanskom kantonu za 2020. godinu, koja je tada iznosila 897 KM. Ovom odlu­kom, od narednog mjeseca će se za obračun primjenjivati po­ve­ćana osnovica.

Podrška Gender akcionom planu USK

Članovi Vlade dali su saglasnost na Sporazum o visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova koji će, u ime Vlade, potpisati ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija.

Na 41. sjednici članovi Vlade USK usvojili su izvještaj o provođenju Gender akcio­nog plana Unsko-sanskog ka­ntona za period 01.01.-31.12.2023. te su zadužene sve institucije i ustanove u nadle­žnosti Unsko-sanskog kantona da u kontinuitetu spro­vode obaveze koje proizilaze iz Gender akcionog plana USK za period 2022.-2025.godine, te da surađuju sa Koordina­cionim odborom za praćenje provo­đenja Gender akcionog plana.

Na prijedlog Nadzornog odbora razriješen je direktor JU Direkcija regionalnih cesta USK, te je za vršioca dužnosti direktora JU Direkcija regio­nalnih cesta USK postavljen Jasmin Brkić.

Objavio: usn krajina