18/05/2024

PRVI RADNI SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA 20. MEĐUNARODNOG SAJMA EKOLOGIJE: Tema Sajma – „Zelena tranzicija“

Objavljeno: 09-05-2024 | 12:41

PRVI RADNI SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA 20. MEĐUNARODNOG SAJMA EKOLOGIJE: Tema Sajma – „Zelena tranzicija“

U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona u Bihaću je u utorak, 7. maja, održan prvi radni sastanak Organi­zacionog odbora 20. Me­đu­na­rodnog sajma ekolo­gije – EKOBIS 2024. Ovo­godišnji, jubilarni, sajam će se u organizaciji Privredne komore USK, održati u periodu od 5. do 8. septembra u dvorani „Luke“ u Bihaću. Generalni pokrovitelj je Vlada USK i Ministarstvo privrede a domaćin i suorga­nizator Grad Bihać.

U okviru 20. Sajma eko­logije EKOBIS 2024, održat će se i 3. Međuna­ro­dni sajam turizma Ekotour kao i 4. Međunarodni sajam obrta. Veliku zahvalnost dugujemo Vladi Unsko-sanskog kantona i Kantonalnom ministarstvu privrede, koji su i ove godine generalni pokro­vitelji Sajma ekologije – EKOBIS, te naravno gradu domaćinu i suorganizatoru, Gradu Bihaću, koji su i ove godine podržali održavanje ove manifestacije. Pome­nuću i druge institucije koje financijski i organizaciono podržavaju naš Sajam, a to su: Ministarstvo vanjske tr­govine i ekononskih odnosa BiH, Ministarstvo poljopri­vrede, vodoprivrede i šu­ma­rstva F BiH, Agencija za vodno područje rijeke Save, kao i naše partnerske ko­more – Vanjsko-trgovinska ko­mo­ra BiH i Privredna ko­mora F BiH. Tu su i članovi Organizacionog odbora koji dolaze ispred institucija, firmi i medija, koji će svojim doprinosom pomoći da i ove godine uspješno organiziramo ovaj međuna­rodni ekološki događaj. Tema ovogodišnjeg ekolo­škog sajma – EKOBIS 2024, je „Zelena tranzicija“. Kao i prethodnih, i ove godine ćemo orga­nizirati međuna­rodnu konferenciju na kojoj će se govoriti o zelenoj tra­nziciji, zelenim tehnologijama, održivom razvoju za­štite okoliša, tematskim politikama i drugim srodnim temama. Naravno, u okviru pra­tećih programskih sa­držaja će biti i određene prezentacije i programi, po­svećeni poljoprivredi, zatim turizmu, što ćemo realizirati u suradnji sa Nacionalnim parkom „Una“ i Turi­stičkom zajednicom Bihać. Imamo najavu naših partnera iz hrvatskih gospo­darskih komora Otočac i Karlovac, koji također planiraju održati prezenta­ciju na ovogodišnju temu Sajma. Moram pomenuti da će i ove godine u okviru EKOBIS-a biti održano finale kantonalnog Eko-kviza, što svakako predsta­vlja posebnu čast i čini sretnima sve učesnike i organizatore Sajma, ističe Sanela Sabljaković, predsjednica Privredne komore Unsko-sanskog kantona.

Vlada USK i Ministarstvo privrede, kako prethodnih, tako i ove godine, daje punu podršku planiranju i održavanju sajma ekologije EKOBIS. Ove godine je u pitanju jubilarni, 20-ti po redu međunarodni sajam ekologije – EKOBIS 2024, što dovoljno govori o značaju same manifestacije i potrebama društva za ova­kvim događajem.
Vlada USK je generalni pokrovitelj 20. Međunaro­dnog sajma ekologije EKOBIS. Ovu manifestaciju Vlada će podržati sa 60.000 KM. Stava smo da privredu treba podr­žati u što većoj mjeri. To smo činili i prethodnih godina i činit ćemo i ubuduće, nagla­sio je Mersad Draganović, savjetnik premijera USK-a.

Na ovogodišnjem Sajmu se očekuje učešće oko 200 izlagača, uglavnom iz sektora ekologije i zaštite okoliša. U narednom periodu predstoje dogovori i kvalitetna pripre­ma svih planiranih programskih sadržaja EKOBIS 2024.

N.Piralić
Tekst objavljen u okviru projekta „ Za pro­speritetniji Unsko-sanski kanton“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina