21/05/2024

“Sedmica arhitekture – Memorija u tranziciji”

Objavljeno: 08-05-2024 | 09:02

“Sedmica arhitekture – Memorija u tranziciji”

Grad Bihać, KRAK Centar za savremenu kulturu, Muzej USK od 6. do 11. maja, organizirali su „Sedmicu arhitekture“ tematskog naslova Memorija u tranziciji. Sve je počelo održavanjem kreativne radionice – Građani oblikuju prostor.
Ovo je drugi put da se u Bihaću organizira Sedmica arhitekture. Prvi put je organizirana u maju 2022. godi­ne, a tema je Urbanizam u pokretu.
Ovogodišnja tema je Memorija u tranziciji, a sam naziv govori da je riječ o spome­nicima i refleksiji na ono što se dešava u ovom poslijeratnom periodu, ali i kompari­ra­jućoj refleksiji na ono što se dešavalo sa spo­me­­ničkom arhitekturom. Kada je u pitanju sadržaj, ovogodišnju Sedmicu arhite­kture smo otvorili sa kreati­vnom radionicom u javnom prostoru, koju smo nazvali – Građani oblikuju prostor, gdje se pomoću geometri­jskih oblika građani mogu poigravati u prostoru i krei­rati neki spomenik. Kreati­vne radionice će se održavati svakog dana do subote, a biće uključeni i najmlađi naši sugrađani, gdje će se u okvi­ru nastavnog programa i nastavnih aktivnosti pokušati uvjeriti na koji način se spomenik oblikuje. Na koji način i kako se šalje refle­ksija u prostor, kazala je Sijana Hošić, šef Odsjeka za urbanističko planiranje i građenje Grada Bihaća.


Centar za savremenu kulturu „KRAK“ je suorganizator Sedmice arhitekture u Bihaću i predstavit će svoje sadržaje.
Nama se čini idealnim da u maju vrijeme upotpunimo s jednim, možemo reći, festiva­lskim događajem, kao što je upravo Sedmica arhitekture, jer zapravo sa Gradskom upravom, Gradskom galerijom i Muzejom Unsko-sanskog kantona stvaramo prostor u kojem bi se diskutiralo i govorilo. Ove godine se najče­šće inicira razgovor o kulturnoj baštini i spomeni­cima, pa tako je „KRAK“ vidio priliku da u javnost pusti javni poziv koji se zapravo najviše tiče Kombiteksa. Mi smo htjeli s tim inicirati zadatak kroz čiji bi se odgo­vor dobilo novo idejno rješe­nje o upravo spomeniku ra­dni­cima Kombiteksa. KRAK će u subotu na neki način i zatvoriti Sedmicu arhitekture upravo otvaranjem izložbe „Spomenik radnicima Ko­mbi­teksa“, riječi su Mehme­da Mahmutovića, kreativnog menadžera u Centru za sa­vremenu kulturu „KRAK“.
Pored formalno-estetskih parametara, Sedmica arhite­kture ovogodišnjeg naslova Memorija u tranziciji, a kao događaj organiziran od Gra­dske uprave Grada Bihaća, KRAK centra i Muzeja USK uklju­čuje i perspektive koje se tiču pravnih, odnosno administrativnih aspekata koji podrazumijevaju mora­lne i etičke aspekte pokretanja inicijativa za izgradnju nekog spomenika. Sa druge strane, partnerstvo javnih institucija i nevladinog sektora proširuje perspektivu i afirmira alate učenja, oduča­vanja i ponovno učenja (learning, unlearning and relearning), te inicira pokušaje da se stvari zamisle drugačije.
Ovaj događaj okupit će urba­­niste, arhite­kte, umje­tnike, dizajnere, historičare i aktivi­ste koji kroz svoju praksu promišljaju o pitanju spomenika i spomeničke baštine u specifičnom socija­lno-političkom kontekstu Bihaća i šire.

N.Dž.

Objavio: usn krajina