18/05/2024

SINDIKATI POLICIJE S VLADOM KANTONA: Potpisali novi Kolektivni ugovor

Objavljeno: 05-04-2024 | 07:29

SINDIKATI POLICIJE S VLADOM KANTONA: Potpisali novi Kolektivni ugovor

U prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona potpisan je Ko­lektivni ugovor između Vlade, Sindi­kata policije i Sindikata policijskih službenika Minista­rstva unu­trašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, kao i Sporazum o visini osnovice za obračun plaća policijskih službenika Uprave policije MUP-a USK.

Ugovor su ispred MUP-a USK-a potpisali ministar Adnan Habibija, predsjednik Upra­vnog odbora Sindikata policije USK-a, Mirsad Mahmu­tović, te predsjednik Upravnog odb­ora Sindikata policijskih službenika MUP-a USK-a, Almin Eminović.

Potpisivanju je prisu­stvovao i premijer Nijaz Hušić koji je istakao da je fokus Vlade, u resoru unutrašnjih poslova, rad na materijalno-tehničkom opremanju, jača­nju i stručnom usavršavanju policije i stvaranju uvjeta za efikasniji i transparentniji rad policijskih službenika, sve u cilju podizanja stepena sigu­rnosti.

Kolektivni ugovor potpi­san je na tri godine. Ministar Habibija i predstavnici sindikata ističu da su novim ugovo­rom, pored povećanja plaće, obuhvaćena brojna pobo­ljša­nja u odnosu na prethodni period, te su uvedena i nova prava za policijske službe­nike, kao što su pravo na naknadu u slučaju pripra­vnosti, pravo na naknadu u iznosu od 30% od prosječne neto plaće za kupovinu civilne odjeće policijskog službe­nika u Sektoru krimina­lističke policije i pripadajućim organizacionim jedinicama.

Kolektivnim ugo­­­vo­rom uvodi se i pravo za pripa­dni­ke Jedinice za spe­cija­lističku podršku u vidu na­kna­de za ishra­nu u iznosu od 0,5%. Noćni rad prema prijedlogu Ugovora iznosi 40%.

Kolektivnim ugovorom su uvrštene odre­dbe iz Zakona o policijskim službenicima USK-a koje se odnose na uvećan broj dana go­di­šnjeg odmora, veći postotak tra­jnog dodataka na plaću za obavljanje poslova u posebnim uvjetima rada i dr.

Objavio: usn krajina