Protiv smo ubijanja!
Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!


24/04/2024

SKUPŠTINA USK: Budžet USK-a 368,445.039 KM

Objavljeno: 07-03-2024 | 13:41

SKUPŠTINA USK: Budžet USK-a 368,445.039 KM

Skupština Unsko-sanskog kantona na 15. redovnoj sjednici raspravljala je o Prijedlogu Budžeta USK-a za 2024. godinu, te Prijedlogu Za­kona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona. Budžet USK-a za ovu godinu projiciran je u iznosu od oko 368, 445.039 KM. Do zaključenja ovog broja novina skupštinski poslanici su usvojili prijedlog Zikrije Durakovića, pre­dsjedavajućeg Skupštine USK-a, da se o Budžetu raspra­vlja po skraćenoj, odnosno hitnoj, a ne redovnoj proceduri, kao i zakoni koji se tiču Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a.

Dva mjeseca smo slušali glas javnosti, pregovarali sa predsta­vnicima sindikata i uspjeli stvoriti budžetski okvir koji je osjetljiv na sve društvene kategorije i ima razvojnu kompo­nentu kako bi ispunio očekivanja i potrebe realnog se­ktora, kazao je Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona na sjednici Vlade USK-a na kojoj je najvažniji financijski dokument usvojen i upućen na očitovanje skupštinskim poslani­cima.

Poslanici su se na ovoj sjednici izjasnili i o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko- sanskog kantona, Prijedlogu Za­ko­na o izmjenama i dopunama Za­kona o policijskim službe­nicima Unsko-sanskog kantona, Prijedlo­gu Odluke i davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamje­nika Kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać i Prijedlogu Odluke o da­vanju saglasnosti na Program rada za 2024. godinu i Financijskom planu za 2024. godinu Kantona­lnog fonda za pomoć u stambe­nom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kate­gorija Bihać.

N.Dž.N.

    Objavio: usn krajina