18/06/2024

U BIHAĆU ODRŽANA OSMA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA: HUŠIĆ: Unsko-sanski kanton dobar primjer kako se gradi kultura svijesti o bitnosti zaštite okoliša

Objavljeno: 07-06-2024 | 09:40

U BIHAĆU ODRŽANA OSMA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA: HUŠIĆ: Unsko-sanski kanton dobar primjer kako se gradi kultura svijesti o bitnosti zaštite okoliša

Bihać je ove godine bio domaćin Osmoj međunarodnoj nau­čno-stručnoj konferenciji “5. juni-Svjetski dan zaštite oko­liša”, koju organiziraju Bio­tehnički i Tehnički faku­ltet Univerziteta u Bihaću, Uni­ve­rzitet u Novoj Gorici – Laboratory for Enviro­nmental and Life Science, Univerzitet Metropolitan – Fa­kultet za primjenjenu eko­logiju “FUTURA” Beo­grad i Veleučilište u Karlo­vcu, u suradnji sa Minista­rstvom za građenje, prosto­rno uređenje i zaštitu okoliša Vlade USK.
Prvi radni dan ovogodi­šnje konferencije tematski je posvećen planovima susje­dne Hrvatske za izgradnju odla­gališta nuklearnog otpa­da na Trgovskoj gori, u po­gra­ničnom području, čemu se BiH oštro protivi. O ovoj temi na skupu je govorila i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.
Konferenciju je otvorio premijer Unsko-sanskog ka­ntona Nijaz Hušić koji je istakao da je Unsko-sanski kanton, kao ekološki osvije­šteno područje, dobar primjer kako se gradi kultura svijesti o bitnosti zaštite okoliša.
Zahvaljujući i tom bitnom elementu ovaj je kanton uspio proglasiti zaštićeno područje danas Nacionalnog parka „Una“. Iz ovog kantona, konkretno iz Bužima, krenula su prva upozorenja na opasnost plana o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Čerke­zovac u susjednoj Hrvatskoj koje se u Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada RH navodi kao lokacija za skladištenje još 1999. godine. Nažalost, trebale su proći godine prije nego je cijela Bosna i Hercegovina, svi nivoi vlasti i oba entiteta udru­žili snage u jedinstvenom stavu da se spriječe namjere izgradnje odlagališta nuklea­rnog otpada u pograničnom području, koje, da tragedija bude veća, budući razvoj temelji upravo na prirodnim resursima i zaštitu okoliša određuje kao polazište održi­vog razvoja. U programu ove konferencije istaknute su sekcije: Zaštita ekosistema, Oko­­liš, hrana i zdravlje, Održiva animalna i biljna proi­zvodnja, Upravljanje šuma­ma, Upra­vljanje otpadom, Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije te Pravno-ekonomska regulativa u zaštiti okoliša. Svaka od ovih tema zaslužuje posebnu pažnju i aktivan pristup i struke i političke javnosti. Vlada, na čijem sam čelu, daje stručnoj javnosti značaj koji zaslužuje, ali ovaj odnos mora biti obostran. Upozorenja, sugestije i svaki napor za ukazivanje značaja zaštite okoliša neće imati efekt ako se ne udruže snage i nema zacrtan konkretan cilj kojem se teži. Tek kada je država BiH progovorila jednim glasom protiv izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori, učinili smo prvi konkretan korak ka cilju da se taj projekat zaustavi. Tek kada struka naučno dokaže opa­snost imaćemo polazište da se kao država borimo za za­štitu naših prirodnih resursa, ali i prava naših građana na zdrav okoliš.
Uvaženi predstavnici viso­koškolskih ustanova, eksperti od vas očekujemo i da ekolo­ško obrazovanje, kao multidi­sciplinarno područje, izdignete na novi nivo. Vaš primarni cilj mora biti obrazovanje novih generacija stručnjaka koji će biti osposobljeni za odgovorno upra­vljanje okolišem i planiranje održivog razvoja. Održivi razvoj, po svojoj definiciji, podrazumijeva da se strategije razvoja te­melje na očuvanju resursa i zaštiti okoliša za buduće generacije. Te buduće generacije, moraju predvoditi stručnjaci koje naš obrazovni sistem mora izgraditi.
I to je cilj na kojem sara­dnju stručno-naučne i politi­čke javnosti treba temeljiti i vjerujem da govorimo istim glasom kada je u pitanju budućnost našeg kantona, države i regiona u cjelini, kazao je Nijaz Hušić, premijer USK-a na konferenciji orga­­­ni­zovanoj povodom Svje­­tskog dana okoliša.

Objavio: usn krajina