17/06/2024

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Strategije za mlade

Objavljeno: 03-11-2023 | 09:13

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Strategije za mlade

Vlada Federacije BiH je na prijedloge Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela Odluku kojom se pokreće postupak izrade Strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine. Strategija za mlade je sektorski strateški dokument Federacije BiH koji definira programski pristup djelovanja prema mladima, što uključuje definiranje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju tih ciljeva. U procesu izrade Strategije za mlade primjenjivat će se ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji u skladu sa odredbama Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH.

Kako je navedeno u obrazloženju Ministarstva primarni zakon kojim se uređuju pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi u Federaciji BiH je Zakon o mladima FBiH usvojen 2010. godine. Usvajanjem ovog zakona mladi u Federaciji BiH dobili su zakonski okvir koji je definirao njihovu starosnu dob i brojne mehanizme rada s mladima, obavezao sve nivoe vlasti za brigu o mladima i za to im dao precizne načine djelovanja. Također, zakon je uredio oblast organiziranja mladih kroz omladinske udruge i njihova predstavnička tijela, vijeća mladih, te obavezao sve nivoe vlasti u Federaciji na planiranje, izradu i provođenje strategija prema mladima.

Odredbama ovog zakona strategija prema mladima definira se kao dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Također propisuje da svi nivoi vlasti u Federaciji imaju obaveze definiranja, usvajanja i provođenja strategija prema mladima.

Donesenom odlukom utvrđeno je da je nosilac izrade Strategije Federalno ministarstvo kulture i sporta, koje će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati interresornu radnu skupinu za izradu Stategije. Također, odlukom su utvrđena ministarstva i drugi organi uprave na nivou Federacije BiH koji u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o mladima FBiH, trebaju Ministarstvu dostaviti prijedloge imenovanja predstavnika u radnu skupinu, najkasnije u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Federalno ministarstvo kulture i sporta koordinira i vodi proces izrade Strategije za mlade, poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, a rok za njenu izradu je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke. Nakon provedenih procedura izrade Strategije za mlade i usaglašavanja stavova svih aktera koji budu uključeni u izradu, usvojeni prijedlog će se dostaviti na mišljenje svim kantonima.

Na prijedlog Federalnog ministarstva Vlada je danas zaključkom zadužila sva federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije da sve podatke o aktivnostima koje provode za mlade dostavljaju Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koje će uspostaviti bazu podataka i vršiti informisanje mladih o mjerama i programima koje provodi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o mladima.

Objavio: usn krajina