21/05/2024

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Više od 11 miliona za programe obrazovanja i nauke

Objavljeno: 15-05-2024 | 11:29

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Više od 11 miliona za programe obrazovanja i nauke

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Fede­ra­lnog ministarstva obrazovanja i nauke donijela Odluku o usvajanju Progra­ma utroška i kriterija raspo­djele tekućih transfera u ukupnom iznosu od 11.135.000 KM, utvrđenih Budžetom Federa­cije BiH za 2024. godinu.

Program utroška sre­dsta­va obuhvata deset teku­ćih transfera. Za finansiranje studentskog standarda pre­dviđeno je 1.185.000 KM, za finansiranje obrazovanja 2.600.000 KM, te za implementaciju Bolonjskog procesa 300.000 KM. Za oblast nauke od značaja za FBiH biće izdvojeno 1.800.000 KM, za razvoj institucija nauke i podsticaj NiR od značaja za FBiH 2.600.000 KM, kao i za institucije nauke i kulture od značaja za BiH 1.000.000 KM. Po 500.000 KM biće raspo­ređeno institucijama nauke i kulture od značaja za Federa­ciju BiH – Hrvatska akademija za znanost i umjetnost BiH, Akademija nauka i umjetnosti BiH i Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti BiH. Za Internacionalnu akademiju nauka i umjetnosti u BiH biće izdvojeno 150.000 KM.

Sredstva utvrđena u Pro­gramu raspoređivat će se prema kriterijima za raspo­djelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.
Sa korisnicima sredstava, zavisno od karaktera programa ili projekta, federalna ministrica  obrazovanja i nau­ke će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će se regu­lirati način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje. U slučaju da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, na osnovu opravdanog zahtjeva korisnika, produži rok realizacije jednog ili više projekata, sa korisnikom sre­dstava biće sklopljen aneks na ugovor.

Dodijeljena sredstva moraju se namjenski utrošiti
Korisnik sredstava obave­zan je dodijeljena sredstva utrošiti namjenski i u roku propisanom ugovorom, te podnijeti izvještaj o utrošku i ostvarenim efektima ulaganja u roku od 15 dana od dana realizacije sredstava.

Nadzor će vršiti Savjet i Federalno ministarstvo
Nadzor nad utroškom sredstava dodijeljenih za finansiranje i sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraži­va­čko-razvojnih projekata vršit će Savjet za nauku i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Finansijski izvještaj o realizaciji naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekta sa raču­novodstveno-finansijskog aspe­kta pripremit će Fede­ralno ministarstvo obrazovanja i nauke. Izvještaj o rea­lizaciji programa istraživanja i postizanju utvrđenih ciljeva, odnosno ocjena naučnog sadržaja izvršenog istraživanja u pogledu originalnosti, aktuelnosti, kvaliteti istraživanja, vrijednosti dobivenih rezultata naučno-istraživa­čkog i istraživačko-razvojnog projekta pripremit će Savjet za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Objavio: usn krajina