Protiv smo ubijanja!
Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!


24/04/2024

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Za prevenerianje i saniranje nastalih šteta od poplave i klizišta ulaže 6 miliona maraka

Objavljeno: 22-03-2024 | 09:06

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Za prevenerianje i saniranje nastalih šteta od poplave i klizišta ulaže 6 miliona maraka

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Fede­ralnog ministarstva prostornog uređenja doni­jela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sre­dstava tekućeg transfera utvrđenog ovom ministarstvu za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta, Budžeta FBiH za 2024. godinu u iznosu od 6.000.000 maraka.
Raspodjela ovih sre­dstava vršit će se nakon obavljenog javnog poziva, u skladu sa općim uslovima učešća i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane progra­me/pro­jekte u maksimalnoj vrijednosti finansiranja u iznosu do 350.000 KM po jednom oda­bra­nom progra­mu/projektu.

Ova sredstva dodjeljivat će se korisnicima u skladu sa usvojenim programima/projektima, a na osnovu podnesenih zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Fede­ralno ministarstvo prosto­rnog uređenja. Javni poziv za dodjelu sredstava objavit će se na službenoj web stranici Ministarstva, u Službenim novinama FBiH i najmanje jednom dnevnom listu.
U skladu sa ovom odlu­kom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima za sve navedene programe/projekte, donosi fe­de­ralni ministar prostornog uređenja. S korisnicima za koje se donesu pojedinačne odluke o dodjeli sredstava, Federalno ministarstvo pro­sto­rnog uređenja zaključit će ugovore o međusobnim pra­vi­ma i obavezama.

Između ostalog, navedno je u obrazloženju Odluke, kako bi se posljedice po ljude i materijalna dobra od prirodnih nesreća umanjile, potrebno je da se blagovremeno planiraju, organiziraju i provedu neophodne preventivne mjere zaštite. Pre­ve­ntivno djelovanje se sastoji od različitih komponenti od kojih svaka ima za cilj doprinijeti normalizaciji života sta­novništva u područjima i zaje­dnicama pogođenim pri­ro­dnim nesrećama.

Kako pojašnjava predla­gač, poštujući veliki broj zahtjeva lokalnih zajednica za finansiranjem projekata prevencije i sanacije šteta nasta­lih uslijed poplava i klizišta, sa realizacijom projekata iz ove odluke povećati će se otpo­rnost lokalnih zajednica u Federaciji BiH u smislu smanjenja rizika od klizišta i poplava, čime se doprinosi si­gu­rnosti stanovništva i infra­strukture u ciljanim podru­čjima, kao i održivosti ulaganja u razvoj i oporavak.

Objavio: usn krajina