21/05/2024

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Izmijenjena odluka u korist teško oboljelih osoba

Objavljeno: 10-05-2024 | 12:03

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Izmijenjena odluka u korist teško oboljelih osoba

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike i Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o posebnom programu zdravstvene zaštite sa Listom lijekova koji se odobravaju

Na 43. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, kojom je, po ovlaštenju premijera, predsjedavao ministar finansija Danko Jakšić, donesena je Odluka o izradi strategije razvoja obrazovanja i nauke Unsko- sanskog kantona do 2034. godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ocijenilo je potrebnim da se pokrene proces izrade Strategije razvoja obrazovanja i nauke Unsko-sanskog kantona kao strateškog dokumenta koji definiše i usmjerava razvoj obrazovanja i nauke.U procesu izrade Strategije primjenjivat će se načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem sukladno Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine te će biti utvrđeni prioriteti i ciljevi sektora obrazovanja i nauke, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir, implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Unsko- sanskog kantona za 2024.godinu, kojom je iznos od 163.800 KM namijenjen za kupovinu zemljišta za izgradnju vrtića u Općini Bužim.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike i Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o posebnom programu zdravstvene zaštite sa Listom lijekova koji se odobravaju.

– U Finansijskom planu za 2024. godinu za finansiranje posebnog programa lijekova planirana su veća sredstva nego u 2023. godini, iz razloga što postoji potreba za dopunom

postojećeg posebnog programa. U skladu sa ukazanom potrebom, podnesenim zahtjevima i medicinskim indikacijama osiguranih lica obavljene su izmjene i dopune postojeće odluke u korist teško oboljelih građana. U ovom slučaju radi se o djeci i odraslim osobama oboljelim od juvenilnog reumatoidnog artritisa, reumatoidnog artritisa, epilepsije, moždanog i srčanog udara. Zavod zdravstvenog osiguranja je predložio izmjenu odluke, a Ministarstvo je istu usaglasilo sa pedijatrima- subspecijalistima Kantonalne bolnice i liječnicima, članovima Komisije za lijekove Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike.

Ovim se izmjenama odobrava liječenje reumatoidnog artritisa kod djece i odraslih, zavisno od potrebe i preporuke subspecijaliste reumatologa, imunologa i kliničkog centra. Ranije je za djecu do 18godina života finansirana terapija do šest mjeseci u godini, a za odrasle nije bila uopće (su)finansirana terapija. Ovim izmjenama omogućavamo liječenje za djecu i odrasle i(su)finansiranje terapije prema potrebi i po preporuci ljekara subspecijalista.

U okviru planiranih sredstava posebnog programa iznos od 150.000 KM Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a je planirao i za nabavku lijeka Alteplaza, a po zahtjevu odjela kardiologije Kantonalne bolnice u Bihaću, obrazložila je ZeminaKadirić, ministrica zdravstva, rada i socijalne politike.

Objavio: usn krajina