17/06/2024

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Raspoređena sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje školskih objekata

Objavljeno: 05-06-2024 | 13:14

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Raspoređena sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje školskih objekata

Vlada Unsko-sanskog kantona na 48. sjedni­ci, na prijedlog Mini­sta­rstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donijela je Odluku o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za školske ustanove za 2024. godinu.
Odlukom o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za školske ustanove na podru­čju Unsko-sanskog kantona rasporedili smo iznos od 5.103.200 KM, a po dostavljenim zahtjevima osnovnih i srednjih škola. Sredstva u ukupnom iznosu od 5.103.200 KM po općinama/gradovima USK raspoređena su: za Bo­sa­nski Petrovac 80.000 KM, Ključ 300.000 KM, Bužim 350.000 KM, Bosanska Kru­pa, 500.000 KM, Sanski Most 650.000 KM, Cazin 800.000 KM, Bihać 1.113.200 KM i Velika Kladuša 1.310.000 KM, kaže Denis Osmankić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada Unsko-sanskog ka­nto­na utvrdila je Prijedlog Odluke o kreditnom zadu­že­nju i prihvatanju grant sre­dstava kod Njemačke razvojne banke KfW putem revolving fonda Federacije BiH te ga uputila Skupštini Kantona na razmatranje. Riječ je o KfW projektu „Energijska efikasnost u javnim zgradama F BiH” putem Revolving fonda za energijsku uči­nko­vitost Federacije BiH za javne objekte, konkretno na po­dručju Unsko-sanskog kantona, za JU OŠ „Otoka” Bosanska Otoka i Islamski pedagoški fakultet Bihać. Ukupan potreban iznos je 2,9 miliona KM. Rok vraćanja kredita bio bi 22 godine za JU OŠ „Otoka“ Bosanska Otoka i 17 godina za Islamski pedagoški fakultet.
Iznos bespovratnih sredstava je 1.465 894,59 KM, a kreditno zaduženje bi izno­silo 1.465.894,59 KM sa ka­ma­tom 0%. Za otplatu će biti usmje­rena sredstva iz ušteda koja će se ostvariti rea­lizi­ranjem projekata ene­rgetske efikasnosti na ovim objektima, kazao je ministar finansija Danko Jakšić.

Objavio: usn krajina