18/06/2024

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: U skupštinsku proceduru upućen Nacrt Zakona o visokom obrazovanju

Objavljeno: 17-05-2024 | 09:22

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: U skupštinsku proceduru upućen Nacrt Zakona o visokom obrazovanju

Vlada Unsko-sanskog kantona na 45. sjednici donijela je Odlu­ku o kupovini zemljišta za izgradnju objekta Dječijeg vrtića u Općini Bužim. U Budžetu za 2024. godinu Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je sredstva za kupovinu zemljišta u svrhu izgradnje dječijeg vrtića u Bužimu u iznosu od 163.800 KM.
Također, u smjernicama za trogodišnje planiranje rada Unsko-sanskog kantona za period 2025. – 2027. godine, pored strateških projekata, uzimajući u obzir prioritete definisane Strategijom ra­zvoja Unsko-sanskog kantona 2021.- 2027. godine, sektorskim strate­gijama Ka­ntona i drugim strateškim dokumentima, određeno je da će se Vlada Unsko-sanskog kantona, u datom periodu, primarno fokusirati na projekte koji pokrivaju ekono­mski i društveni sektor, infrastrukturu i zaštitu okoliša a projektom izgradnje objekta Dječjeg vrtića u Bužimu bi se stvorili bolji uslovi za djecu i osoblje, te bi bilo omogućeno predškolsko obrazovanje djece sa područja Općine Bužim.

Pola miliona maraka za podršku nevladinom sektoru
Na prijedlog premijera Kantona, Nijaza Hušića čla­novi Vlade USK-a donijeli su Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona putem budžetskog korisnika Vlade Unsko-sanskog kantona. Ovom Odlukom utvrđena se sredstva za realizaciju u iznosu od pola miliona KM za podršku nevladinom sektoru.
Pravo učešća imaju ne­pro­­fitne organizacije registrovane u skladu sa Zako­nom o udruženjima i fondacijama i Zakonom o udru­ženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, a svrha do­djele novčanih sredstava je refundiranje i finansi­ra­nje/sufi­nansiranje projekata koje doprinose promociji vrijednosti Kantona i Bosne i Hercegovine široj javnosti, te unaprjeđenju ljudskih prava, građanskih sloboda i ravnopravnosti spolova, kao i projekata iz oblasti nauke, kulture, medija, sporta, umjetnosti, turizma i drugi projekti koji doprinose realizaciji ciljeva održivog razvoja a koje neprofitne organizacije realiziraju u okviru svojih programa rada.
Data je saglasnost na tekst javnog poziva za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama za refundiranje i finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu, a koji će biti objavljen na web stranici Vlade USK.
Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost i na Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o kriterijima, uslovima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima boračkih kategorija.

Ovim su utvrđeni kriteriji, uslovi i postupak na osnovu kojih će se odobra­vati dodjela jednokratne no­včane pomoći u svrhu lije­čenja, redovnog i vanre­dnog školovanja i zbog lošeg općeg imovnog stanja. Za ovu namjenu planirali smo iznos od 520.000 KM, a javni poziv za dodjelu sredstava biće dostupan na službenim stranicama Vlade USK, kaže Almir Tutić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.
Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Kantona utvr­dila je Nacrt Zakona o viso­kom obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona, te ga uputila Skupštini Unsko-sanskog kantona u daljnju proceduru.

    Radno okruženje bez plastičnog otpada

    Velikim brojem izvrše­nih izmjena i dopuna ovog Zakona, izgubila se njegova struktura, jasnoća i uređe­nost, a uzimajući u obzir da je od usvajanja Zakona prošlo 15 godina te da su se u tom periodu desile ključne promjene u oblasti informatizacije, digitalizacije, načina učenja, potrebe za mobilnošću i studenata i nastavnog kadra, kao i promjene za potrebama poslodavaca na tržištu rada, onda je jasno da se visoko obrazovanje na području Unsko-sanskog kantona mora inovirati kroz odredbe novog Zakona, obrazložio je Denis Osmankić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Unsko-sanskog kantona.
    Vlada Kantona prihvatila je pozitivno Mišljenje Mini­sta­rstva za građenje, prosto­rno uređenje i zaštitu okoline o Inicijativi zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona Aide Pašić – Čizmić koja se zalaže za radno okru­ženje bez plastičnog otpada. Ovo Ministarstvo podržalo je inicijativu za uvođenje i upo­trebu alternativnih odno­sno biorazgradivih ili staklenih materijala u cilju smanjenja količina plastičnog otpada.

      Objavio: usn krajina