21/05/2024

ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH: Vlada Federacije BiH planira 20 miliona KM

Objavljeno: 19-04-2024 | 09:23

ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH: Vlada Federacije BiH planira 20 miliona KM

Sredstva će se koristiti za plasiranje kreditne linije namije­njene mla­­di­ma za rješavanje stambenog pitanja, a odobravaju se Union banci na kreditnoj osnovi rokom dospijeća od 25 godina, te fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje

Vlada Federacije BiH jena prijedlog Federalnog ministarstva finansija doni­jela Odluku kojom se odo­brava kredit Union banci d.d. Sara­jevo po subordiniranim uslovi­ma iz sredstava utvrđe­nih Bu­dže­tom FBiH za 2023. godinu u iznosu od 20.000.000 KM.

Sredstva će se koristiti za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pita­nja, a odo­bravaju se Union banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 25 godina, te fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje.

Ovom odlukom, kako je navedeno, u značajnoj mjeri će se doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji. Također, doprinijet će se za­drža­vanju društveno odgo­vo­rnog pristupa kreditiranju i podršci oporavku privrede u oblasti stanogradnje od ne­ga­tivnih ekonomskih posljedica.  
U obrazloženju odluke ista­­knuto je da su efekti formi­ranja dugoročnog stabilnog portfolija rezultat saradnje Vlade Federacije BiH kao većinskog vlasnika Union banke i ove banke, između ostalog, i po osnovu ugovora o kreditu po subordiniranim uslovima koji se realiziraju već sedmu godinu uzastopno, odnosno od 2018. godine.

Kako se navodi, u prošloj godini formiran je kreditni portfolio čiji rezultat je 201 odobreni kreditni zahtjev u ukupnom iznosu od 28.401.810,50 KM, a prosječan iznos kredita po zaprimljenim zahtjevima je 142.379,94 KM. Prosječna sta­rosna dob korisnika kredita je 30,5 godina, a korisnici kredita dolaze iz više od 33 grada i naselja u Federaciji BiH.

Ciljevi i očekivani efekti realizacije kredita po subordiniranim uslovima su, kako je obrazloženo, između ostalog, rješavanje egziste­ncija­lnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, zatim jačanje kreditnog po­te­ncijala Banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu, kao i zadržavanje društveno odgovornog pri­stupa kreditiranju, te učešće Banke u kreditnoj liniji sa najmanje 10.000.000 KM.

Federalno ministarstvo fi­na­nsija ovlašteno je da uime Vlade Federacije BiH zaključi Ugovor o kreditu po subordiniranim uslovima sa Union ba­nkom, a za potpisivanje ovog ugovora ovlašten je federalni ministar finansija.

Objavio: usn krajina