Protiv smo ubijanja!
Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!


24/04/2024

INTERVJU: SAMIR JAŠARAGIĆ, MINISTAR ZA PITANJA BORACA I RVI USK-a: Greške prema demobilisanim borcima su napravljene odmah nakon rata

Objavljeno:15/04/2022. 07:12


Jedna od kategorija našeg društva koja tokom postratnog perioda nije najadekvatnije bila zbrinuta je boračka populacija, odnosno, demobilisani borci. U posljednje vrijeme ovaj problem je ponovno aktualiziran, a o tome kako će Vlada Unsko-sanskog kantona, prateći zakone sa viših nivoa nastojati zbrinuti ovu kategoriju boračke populacije, kao i o ostalim aktivnostima koje se provode unutar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, za Krajinu govori Samir Jašaragić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u Vladi Unsko-sanskog kantona.

KRAJINA: Setom izmjena i dopuna boračkih zakona Vlada Federacije BiH, a potom i Federalni parlament, poboljšan je status boračke populacije. O kojim se pravima konkretno radi i šta je to novo što će ovo Ministartsvo učiniti po pitanju brojnih problema koji se tiču demobilisanih, ali i branitelja Unsko-sanskog kantona uopće?

Jašaragić: Što se tiče izmjena i dopuna boračkih zakona, moram reći da se one odavno čekaju i da su te izmjene dobrodošle. Izmjene još nisu objavljene u Službenom listu tako da službeno još nisu na snazi. Ono što je ovdje veoma bitno je da se supruge umrlih demobilisanih boraca koje nemaju nikakva primanja, odnosno ako imaju primanja ispod cenzusa u visini od jedne prosječne plate u F BiH, uvode u prava da primaju naknadu po pet konvertibilnih maraka za jedan mjesec proveden u Armiji R BiH, HVO ili MUP-u. To je naravno dobar prijedlog jer se ispravlja nepravda koja dugo traje. Ali, taj Zakon je jako kasno došao. Kada smo se 1996. godine demobilisali, bilo je logično očekivati da nam zakonom bude regulirano mnogo toga, između ostalog, prednost pri zapošljavanju, oslobađanje od raznih naknada, način korištenja Deviznih vojnih knjižica, plaćanje školovanja u visokoobrazovnim ustanovama i slično. Ali, to je sve došlo jako kasno, pa većina demobilisanih boraca to nije ni iskoristila. Učinjeno je dosta sistemskih grešaka, neefikasnih projekata poput izdavanja certifikata, koji nije pomogao boračkoj populaciji da ostvari svoja prava, nego su se dapače, osjećali odbačenima i prevarenima. Na dužnost ministra sam imenovan u aprilu 2021. godine, a Zakon o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica je usvojen u decembru 2020. godine i on je bio usklađen sa federalnim zakonom. Kroz njega se dalo pravo onim demobilisanim borcima koji nemaju primanja da imaju pravo na novčanu naknadu za svaki mjesec koji su proveli u Armiji R BiH na novčanu naknadu u visini od pet KM. Unsko-sanski i Sarajevski kanton su jedini odredili taj iznos na pet KM i dali su široko pravo na način da smo dali svim korisnicima bez obzira na godine starosti. Preko 57 godina starosti se tretiraju kroz federalni budžet, a ispod 57 kroz kantonalni. Međutim, mi smo dali svima, bez obzira na starosnu dob, dok u nekim kantonima, ta je ljestvica od 55 do 57 godina, te su njihova izdvajanja u ove namjene mnogo manja od naših.

KRAJINA: Koliki je ovogodišnji budžet Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i da li će planirani iznos sredstava biti dovoljan za financiranje potreba i prava boračkih populacija?

Jašaragić: Mi smo zatekli budžet prošle godine u visini od 6. 799. 132 KM, i njime su bila predviđena samo dva miliona KM za namjene o kojima sam prethodno govorio, tj. novčanu naknadu, a ispostavilo se da nam treba oko 4 miliona KM, pa smo tokom godine sa drugih kodova preraspoređivali sredstva interno, a kasnije kada smo iscrpili te mogućnosti, povlačili smo sredstva iz drugih ministarstava kako bismo uspjeli isplatiti boračke naknade. Naime, mimo svake procjene, broj korisnika je bio znatan i kretao se blizu 2.000, zbog čega smo morali osigurati dodatna sredstva za isplatu.

Zbog toga smo ove godine budžet povisili na blizu 10 miliona KM, što je tri miliona KM više nego protekle godine i nadamo se da će biti dovoljno sredstava i za ove namjene. Da li će sredstva iz budžeta biti dovoljna za financiranje potreba boračkih populacija, nije moguće precizno odgovoriti, jer mnogo toga ovisi od privrednih kretanja, kao što ne znamo da li će se mijenjati broj korisnika koji ostvaruju pravo na novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje i slično. Ako i dalje budemo imali jednak broj onih koji ostvaruju ta prava, za isplatu bi trebala biti dovoljna četiri miliona KM.

KRAJINA: Na šta će ta sredstva najviše biti utrošena?

Jašaragić: Sredstva će najviše biti utrošena na boračku naknadu za nezaposlene borce u iznosu od četiri miliona, pa i više. Zakon koji je dao pravo borcima da budu oslobođeni plaćanja taksa i naknada za uređenje građevinskog zemljišta, priključaka na elektrodistributivnu mrežu, priključka na vodovodnu mrežui slično, precizirao je da svako ima pravo jednom iskoristiti tu povlasticu, međutim prošle godine ovo Ministarstvo je promijenilo naš Pravilnik kako bi ta prava boraca bila regulirana onako kako je zakonski i predviđeno, a Ministarstvo im eventualno to pravo nije omogućilo. Imamo veliki broj takvih zahtjeva, a prošle godine za te namjene u budžetu je bilo predviđeno oko 700.000 KM. Ove godine smo povećali taj iznos za milion KM, tako da će grant općinama i gradovima za provođenje Zakona o pravima boraca biti veći za taj iznos. To je velika stavka koja je povećana, a kao što sam ranije rekao budžet smo povećali za oko tri miliona KM. Od 2018. godine budžet Ministarstva je stalno u porastu, a slijedeće godine nam je cilj da ga povećamo za još dva miliona maraka.

KRAJINA: Nedavno je u skupštinskoj proceduri u formi nacrta usvojen i Zakon o značajnim datumima i ličnostima iz proteklog rata? Koje su osnovne značajke ovog Zakona i kako će Ministarstvo sudjelovati u obilježavanju godišnjica?

Jašaragić: Na ovom Zakonu se radi od 2006. godine, oformljena je i radna grupa koju čine bivši oficiri iz svih općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Ta radna grupa je dala svoje viđenje i kroz Nacrt Zakona predviđeni su značajni datumi, događaji i ličnosti koji po njihovim kriterijima trebaju biti uvršteni u takav Zakon. Zakon je 2016. godine bio u proceduri, vraćen je Skupštini USK-a bez obrazloženja, pa smo ga opet uputili u proceduru koju mora proći. U formi nacrta on je usvojen u Skupštini, u roku od mjesec dana bit će provedena javna rasprava, a onda će o njemu ponovno se odlučivati u Vladi i Skupštini USK-a. Nadam da će biti usvojen, jer će ovakav Zakon sistemski urediti ovu oblast, pored ostalog bit će uređeno i financiranje onoga što će njime biti tretirano. Bitno je reći da trenutno imamo obrazac na našoj web stranici gdje nam gradovi i općine iznesu svoj zahtjev i potrebe, da iskažu šta oni smatraju da je bitno za obilježavanje kao značajnog datuma, događaja ili ličnosti na njihovom području, a mi ih onda sufinanciramo nakon čega njihove službe imenuju nosioca aktivnosti poput udruženja koji taj proces dalje odvijaju, a nama pravdaju utrošak sredstava. To je najefikasniji način da se te aktivnosti završe na zadovoljavajući način.


KRAJINA: Još uvijek Ministarstvo stipendira studente čiji su roditelji bili pripadnici OS A R BiH. Koliki je taj broj, a koliko iznose stipendije?

Jašaragić: Studente stipendiramo u iznosu od 500.000 KM, a taj iznos podijelimo sa brojem zahtjeva i tako dođemo do visine pojedinačne stipendije. Prošle godine to je iznosilo 860 KM. Ponekad se dogodi da neko od studenata ne ispunjava uvjete, ali samo na način da dokumentacija nije potpuna ili nije na vrijeme predana. Oni imaju mogućnost nakon što nam dostave dokumentaciju u roku trajanja javnog poziva doći kod nas i provjeriti da li nešto treba dopuniti ili ispraviti, ali nekad se desi da to ne urade, što je isključivo njihova greška. Ovom prilikom ih sve pozivam da prate naše objave i provjeravaju urednost dokumentacije. Također cilj nam je da se ova stavka u budžetu poveća.

KRAJINA: Na koji način Ministarstvo pomaže liječenje pripadnika boračkih populacija i u kojem iznosu odvaja sredstva za te potrebe?

Jašaragić: Ministarstvo ima kod na osnovu kojeg osigurava borce i članove njihovih porodica koji nemaju zdravstveno osiguranje, pod određenim uvjetima. Godišnje, na ta izdavanja potrošimo oko 440.000 KM. Zatim, objavljujemo Javni poziv za borce i članove njihovih porodica, naravno uz dokaz o statusu borca i prava na ostvarivanje ovog prava i na osnovu toga im dajemo jednokratnu novčanu pomoć za liječenje do isteka sredstava. Međutim, zbog budžetskog nadzora smo pooštrili mjere na način da nam se treba dostaviti uredna ljekarska dokumentacija o zdravstvenom stanju onoga koji ostvaruje pravo na naknadu za liječenje. Također, izdvajamo i jednokratnu novčanu pomoć i za školovanje i za socijalno ugrožene porodice. Imamo posebne grantove za pomoć paraplegičarima i RVI.
Ali, istina je da mi ne možemo riješiti sve boračke zahtjeve i probleme kada bi imali i deset puta veći budžet. Prošlo je mnogo godina, ljudi su oboljeli, ratni vojni invalidi imaju mala primanja, sva ta primanja su nedovoljna za život jer nisu bila usklađena. Sada se očekuje kroz federalni zakon, tzv. “švicarska forma” što znači da bi se primanja usklađivala sa rastom bruto društvenog proizvoda, odnosno cijena života. To bi bilo dobro za boračke populacije, ali i tada bi bilo nedovoljno jer je najveća greška prema njima napravljena odmah nakon rata kada nije pronađen način da se stvarno i kvalitetno riješi problem zapošljavanja boračke populacije. Da se tada tako postupilo, sada ne bismo imali ovoliko problema, ali bez obzira na sve propuste, obaveza ovog Ministarstva je da brine o boračkim populacijama u skladu sa mogućnostima i mi ćemo to i dalje raditi.

KRAJINA: Kakvo je stanje i može li se više uraditi kada je u pitanju zapošljavanje pripadnika ovih kategorija?

Jašaragić: Zapošljavanje boračke populacije u suštini je zadaća Fonda za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija. Koliko znam, oni su ove godine planirali projekte i nadaju se zapošljavanju kroz zemljoradničke zadruge. Na kraju samo mogu ponovno zaključiti da su greške prema boračkim populacijama u svim segmentima ostvarivanja njihovih prava davno napravljene, moglo se mnogo toga uraditi bolje i na svačije zadovoljstvo, ali budući da nije tako, mi radimo ono što smo u mogućnosti, i tražit ćemo načina ne samo da ispoštujemo ono što pripadnicima boračkih populacija pripada po zakonskim propsima, nego ćemo pokušavati i kroz druge segmente tražiti način da se njihove potrebe riješe, jer oni su to zaslužili onda kada su se borili za ovu zemlju.

KRAJINA: Koje su to ostale aktivnosti koje ovo ministarstvo obavlja?

Jašaragić: Zakonom o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, utvrđene su nadležnosti Ministarstva i iste provodimo. Nadalje, Ministarstvo će obavljati poslove i zadatke koji su u nadležnost stavljeni Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i federalnim propisima i to: Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
U sastavu Ministarstva nalaze se odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu izvan sjedišta Ministarstva, kao osnovne organizacione jedinice koje djeluju na području gradova/općina Unsko-sanskog kantona. Također, Ministarstvo će usmjeravati na angažovanje svih relevantnih faktora za osiguranje i stvaranje uslova za ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Projekti i aktivnosti za godinu 2022. godinu su: provođenje aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, u cilju usklađivanja sa federalnim zakonom, a samim tim i niz provedbenih propisa, aktivnosti u cilju donošenja Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Unsko-sanskog kantona, kontinuirani poslovi vođenja upravnog postupka i donošenja prvostepenih rješenja o priznavanju prava na porodičnu invalidninu, ličnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć drugog lica, prethodno pribavljajući nalaz i mišljenje nadležnih ljekarskih komisija, prava na novčanu naknadu demobiliziranih branilaca, te vršenje revizije prvostepenih rješenja prethodno navedenih postupaka, vođenje postupka po žalbama i vođenje upravnog postupka za korisnike/povratnike sa područja drugog entiteta u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, vođenje postupka u cilju provođenja Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te vođenje upravnog postupka za priznavanje prava utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

U saradnji sa Ministarstvom finansija nastavit ćemo kontinuitet u isplatama novčanih naknada za demobilizirane branioce, kao i ostalih prava propisanih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, te realizaciju izgradnje/opremanje/sanacije/rekonstrukcije spomen- obilježja, a sve u cilju promocije vrijednosti i njegovanja tekovina proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Razgovarala:Niha Džanić

Objavio: usn krajina


////// MAGAZIN //////

O nama

Portal usnkrajina sastavni je dio i elektroničko izdanje Unsko-sanskih novina

Osnovani smo 1995. od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona kao javno poduzeće s ograničenom odgovornošću

Potražite nas na društvenim mrežama:

Kontakt

502. viteške, Bihać, BiH

usnovine@bih.net.ba

+387 37 228-409

+387 37 224-103

Radno vrijeme
pon - pet: 8 - 15
vikendom i praznicima: ne radimo